Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Finansowanie

Opcje wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania (590)

Highlight


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT |
Zamówienie na specyfikacje techniczne dotyczące zestawu narzędzi na rzecz lokalnych cyfrowych bliźniaków (LDT)

Celem niniejszego zamówienia jest określenie specyfikacji technicznych zestawu narzędzi lokalnych cyfrowych bliźniaków (LDT). Podmioty gospodarcze zainteresowane niniejszym zaproszeniem są proszone o złożenie oferty za pośrednictwem elektronicznego systemu składania ofert (e-Submission) dostępnego na stronie internetowej TED e-Tendering.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW |
Sprzedaż filmów europejskich

Europejska sprzedaż filmowa w ramach programu MEDIA „Kreatywna Europa” ma na celu wspieranie sprzedaży europejskich utworów audiowizualnych poza ich terytoriami krajowymi. Wsparcie to jest ukierunkowane na przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji i stanowi zachętę do promowania obiegu utworów europejskich i zwiększenia ich potencjału handlowego.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW |
Opracowanie europejskiego minislate

Europejski minislate rozwoju w ramach programu MEDIA w ramach programu „Kreatywna Europa” ma na celu zaspokojenie szczególnych potrzeb producentów z krajów o mniejszych zdolnościach produkcyjnych, aby zapewnić większe inwestycje w wysokiej jakości dzieła. Zachęcając do stosowania podejścia opartego na ograniczonym portfelu (2–3 prace), wsparcie to uwzględnia wielkość i specyfikę ich rynków, oferując drogę do zwiększenia skali, opracowania strategii biznesowych, inwestowania w kreatywność i zwiększenia zdolności produkcyjnych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW |
Europejska dystrybucja filmów

Europejska dystrybucja filmów w ramach programu MEDIA „Kreatywna Europa” ma na celu zwiększenie zdolności dystrybutorów do inwestowania w promocję zagranicznych utworów europejskich. Wsparcie jest ukierunkowane na przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji i stanowi zachętę do lepszego promowania europejskich filmów zagranicznych poprzez ograniczenie ryzyka handlowego, jakie mogą stwarzać takie filmy.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW |
Europejski wspólny rozwój

Europejski wspólny rozwój w ramach podprogramu MEDIA programu „Kreatywna Europa”, aby umożliwić zwiększenie skali projektów i umożliwić producentom z różnych krajów rozpoczęcie współpracy na etapie rozwoju, przy oczekiwanym wzroście jakości i potencjału rynkowego prac końcowych. Zachęcać się będzie do współpracy między producentami z różnych terytoriów i obszarów językowych, aby przyczynić się do stworzenia bardziej równych warunków działania, wspierać talenty, niezależnie od miejsca ich pochodzenia, a tym samym chronić i stymulować różnorodność kulturową.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW |
Festiwale europejskie

Europejskie festiwale w ramach programu MEDIA w ramach programu „Kreatywna Europa” mają na celu promowanie obiegu europejskich niekrajowych utworów audiowizualnych, wspieranie różnorodności kulturowej i zwiększanie zasięgu odbiorców europejskich utworów audiowizualnych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW |
Partnerstwa dziennikarskie

Komisja nadal wspiera odporność sektora mediów informacyjnych za pośrednictwem trzeciego zaproszenia do składania wniosków o partnerstwa na rzecz dziennikarstwa. W tym roku zakres finansowania został rozszerzony o drugie działanie, a budżet zwiększono do 10 mln EUR.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT |
Badanie dotyczące dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych

Celem umowy jest świadczenie usług w zakresie oceny prawnej w celu przeanalizowania transpozycji przez państwa członkowskie i przeprowadzenia kontroli zgodności odpowiednich przepisów krajowych transponujących dyrektywę (UE) 2018/1808 (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych).

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW |
Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

Celem niniejszego zaproszenia jest wspieranie wprowadzania na rynek i rozpowszechniania innowacyjnych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa (zwłaszcza MŚP, a także wyników badań finansowanych ze środków publicznych w UE), poprawa wiedzy i kontrola gotowości w zakresie cyberbezpieczeństwa.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW |
Budowanie zdolności centrów operacji bezpieczeństwa

Celem będzie utworzenie, wspieranie lub wzmacnianie i łączenie centrów operacji bezpieczeństwa (SOC) na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym.