Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Konsultacje

Opcje wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania (150)


KONSULTACJE |
Odpowiedzialność cywilna – dostosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności do ery cyfrowej i sztucznej inteligencji

Celem niniejszych konsultacji publicznych jest: potwierdzenie znaczenia kwestii zidentyfikowanych w przeprowadzonej w 2018 r. ocenie dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty (np. kwestii, w jaki sposób należy stosować dyrektywę do produktów w kontekście gospodarki cyfrowej i gospodarki o obiegu zamkniętym) oraz zgromadzenie informacji i opinii dotyczących sposobów na udoskonalenie tej dyrektywy (sekcja I); Zgromadzenie informacji dotyczących konieczności i możliwych sposobów rozwiązania kwestii związanych konkretnie ze szkodami spowodowanymi przez systemy sztucznej inteligencji, co

KONSULTACJE |
Dostępność internetu i treści cyfrowych dla osób niepełnosprawnych – przegląd przepisów UE

Celem konsultacji jest zebranie opinii wszystkich zainteresowanych stron, w tym organów państw członkowskich, organów regionalnych i lokalnych; niezależnych organów zajmujących się kwestią dostępności, organizacji pozarządowych i organizacji reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze, podmiotów z branży i dostawców technologii, jednostek akademickich i certyfikujących, ekspertów ds. dostępności oraz obywateli, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami funkcjonalnymi oraz osób starszych.

KONSULTACJE |
Wyraź swoją opinię na temat praw dziecka w internecie

W jaki sposób możemy zapewnić promowanie, ochronę, poszanowanie i przestrzeganie praw wszystkich dzieci i młodzieży w internecie? Zabierz głos w konsultacjach #DigitalDecade4YOUth trwających od 1 września do 11 października 2021 r.

KONSULTACJE |
Konsultacje publiczne dotyczące aktu w sprawie danych

Celem aktu w sprawie danych jest zaproponowanie środków mających na celu budowanie sprawiedliwej gospodarki opartej na danych poprzez zapewnienie dostępu do danych i ich wykorzystywania, w tym w relacjach między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami a organami administracji. Inicjatywa nie zmieniłaby przepisów w zakresie ochrony danych oraz miałaby na celu zachowanie zachęt do generowania danych. W ramach tej inicjatywy planowany jest również przegląd dyrektywy 96/9/WE w sprawie ochrony prawnej baz danych w celu zapewnienia dalszej adekwatności gospodarki opartej na danych. Celem

KONSULTACJE |
Konsultacje publiczne dotyczące zestawu europejskich zasad cyfrowych

W następstwie komunikatu w sprawie cyfrowej dekady z 9 marca Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie sformułowania zestawu zasad cyfrowych służących promowaniu i utrzymywaniu wartości UE w przestrzeni cyfrowej. Konsultacje te, otwarte do 2 września 2021 r., mają na celu otwarcie szerokiej debaty społecznej i zebranie opinii obywateli, organizacji pozarządowych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw, administracji i wszystkich zainteresowanych stron. Wspomniane zasady będą stanowić wytyczne dla UE i państw członkowskich przy opracowywaniu przepisów i uregulowań

KONSULTACJE |
Konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie europejskich ram interoperacyjności dla inteligentnych miast i społeczności

Wyznaczone przez Komisję Europejską Deloitte i KU Leuven opracowują obecnie wniosek dotyczący europejskich ram interoperacyjności dla inteligentnych miast i społeczności (EIF4SCC). Weź udział w bieżących konsultacjach z zainteresowanymi stronami do 12 kwietnia 2021 r. i pomogą nam kształtować ten obiecujący dokument! Państwa wkład pomoże dopracować go i uczynić z niego wspaniałe narzędzie dla przywódców samorządów lokalnych w transformacji cyfrowej ich miasta lub społeczności.

KONSULTACJE |
Ukierunkowane konsultacje na temat dostępności utworów innych niż drukowane w formatach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami na rynku wewnętrznym

Celem tych ukierunkowanych konsultacji jest zebranie informacji i danych na temat dostępności niektórych utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności utworów innych niż drukowane (np. filmy, zdjęcia lub muzyka), dla osób niepełnosprawnych. Komisja przeprowadza to zadanie w ramach przygotowywania sprawozdania przewidzianego w art. 9 dyrektywy (UE) 2017/1564 w sprawie Marrakeszu. Konsultacje są skierowane do osób niepełnosprawnych i organizacji działających w ich imieniu, podmiotów praw autorskich, producentów treści, dystrybutorów, dostawców usług, nadawców i instytucji edukacyjnych.