Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Report / Study | Publikacja

Zalecenia i plan działania na rzecz europejskiej suwerenności w zakresie otwartego oprogramowania, oprogramowania i technologii RISC-V

W niniejszym sprawozdaniu podkreślono potrzebę silnego europejskiego ekosystemu otwartego oprogramowania w celu pobudzenia konkurencyjności i umożliwienia większych i sprawniejszych innowacji.

photo of microchips

Korzystanie ze sprzętu i oprogramowania typu open source drastycznie zmniejsza barierę w projektowaniu innowacyjnych Systemów Czipów (SoCs), które są obszarem, w którym Europa plasuje się dziś. Otwarte oprogramowanie jest podejściem przełomowym, a na całym świecie rozwijane są silne kompetencje w tej dziedzinie, np. w Chinach, USA i Indiach. Europa musi stać się światowym graczem w tej dziedzinie, aby zapewnić swoją suwerenność technologiczną. W tym celu ważne jest wprowadzenie planu działania i inicjatyw, które umożliwiłyby konsolidację bieżących działań europejskich i opracowanie nowych rozwiązań technologicznych na kluczowych rynkach, takich jak przemysł motoryzacyjny, automatyzacja przemysłowa, komunikacja, zdrowie i aeronautyka/obrona.

Należy stymulować ekosystem oparty na otwartym oprogramowaniu, który może stanowić alternatywę dla udzielania licencji na własność intelektualną stronom trzecim spoza UE. Urzeczywistnienie takiego ekosystemu wymaga zmiany w pracy z przywództwem i wkładem ze strony głównych europejskich podmiotów przemysłowych i badawczych oraz innych podmiotów łańcucha wartości. Potrzebne jest podejście podobne do europejskiej inicjatywy na rzecz procesorów, skupiające kluczowych dostawców technologii i użytkowników w całym łańcuchu wartości, w celu stworzenia własności intelektualnej opartej na otwartym oprogramowaniu.

Grupa robocza ds. otwartego oprogramowania i sprzętu komputerowego określiła strategiczny plan działania uwzględniający cele krótko- (2–5 lat), średnie (5–10 lat) i długoterminowe (> 10 lat). Powodzenie planu działania zależy od ścisłej współpracy podmiotów europejskich w celu stworzenia masy krytycznej działań, które wzmacniają i rozszerzają europejską społeczność otwartego oprogramowania i jej wpływ na arenie międzynarodowej. Grupa robocza opowiada się za wspieraniem tego planu działań za pomocą skoordynowanych działań na szczeblu europejskim w celu uniknięcia fragmentacji i zapewnienia, aby Europa zachowała suwerenność technologiczną w kluczowych sektorach.

Grupa robocza została utworzona po warsztatach na temat otwartego sprzętu komputerowego i RISC-V w czerwcu 2021 r. W grudniu 2021 r. grupa robocza opublikowała pierwszą wersję planu działania. Ta pierwsza wersja była inspiracją dla tematów ujętych w programach prac Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych na lata 2021 i 2022

Pliki do pobrania

Roadmap on open source HW and SW -final
Pobierz 

Contributor

Grupa robocza ds. otwartego oprogramowania i sprzętu