Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Publikácia

Hospodársky potenciál výpočtovej techniky „Far Edge Computing“ v budúcom inteligentnom internete vecí

Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk s cieľom preskúmať hospodársky potenciál Edge a Far Edge Computing v rámci siete NextGeneration Internet of Things.

Účelom tejto výzvy na predkladanie ponúk (CNECT/2021/OP/0026) je analyzovať hospodárske príležitosti Európy a získať spoľahlivé hospodárske údaje, ako aj budúci rozvoj politiky v kontexte európskych digitálnych, priemyselných a ekologických stratégií. Ciele štúdie sú tieto:

  • Identifikovať a merať silné a slabé stránky, príležitosti a výzvy európskych zainteresovaných strán a ich konkurencieschopnosť v rámci cloudového kontinua so silným rastom vo Far Edge.
  • Vyčísliť hospodárske príležitosti Európy pomocou rozsiahlych a spoľahlivých údajov vo všeobecnosti a v týchto vertikálnych sektoroch: poľnohospodárstvo, energetika, domácnosť, mobilita a výroba.
  • Odvodiť scenáre v uvedených odvetviach, ktoré poukazujú na ekologické a ekologické prínosy posilnenia výpočtovej techniky Far Edge.
  • Diskutovať o vplyve výpočtovej techniky Far Edge v kontexte európskych stratégií v oblasti údajov, priemyslu a životného prostredia.
  • Určiť a vyhodnotiť potenciálny vplyv európskych opatrení na úrovni programov a politík s cieľom podporiť túto príležitosť pre európsky priemysel.

Maximálna suma vyčlenená na štúdiu prostredníctvom nového programu Komisie Horizont Európa je 300000 EUR. Faktickými dôkazmi vyplývajúcimi zo štúdie je podporiť Európsku komisiu pri dosahovaní jej cieľov v rámci digitálneho desaťročia.

Hospodárske subjekty, ktoré majú záujem o túto výzvu, sa vyzývajú, aby predložili ponuku prostredníctvom elektronického systému predkladania ponúk (e-Submission), ktorý je k dispozícii na webovom sídle TED e-Tendering. Žiadosti o akékoľvek dodatočné informácie sa musia podávať len písomne prostredníctvom webového sídla TED e-Tendering.

Dátum uzávierky výzvy je 3. septembra 2021 o 16.00 hod. SEČ.

Prečítajte si úplné špecifikácie ponuky