Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Doména najvyššej úrovne.eu

Doména najvyššej úrovne.eu dáva Európe vlastnú internetovú identitu, zvyšuje viditeľnosť EÚ, zvyšuje výber názvov domén a podporuje elektronický obchod.

    .eu: Vaša európska identita

Doména najvyššej úrovne.eu (TLD) umožňuje používateľom vytvoriť celoeurópsku internetovú identitu pre svoje webové stránky a e-mailové adresy. Je k dispozícii všetkým spoločnostiam a organizáciám so sídlom v EÚ a každému občanovi s pobytom v EÚ.

Pre občanov je TLD.eu miestom v kybernetickom priestore, kde sa ich práva spotrebiteľov a jednotlivcov riadia európskymi pravidlami a normami.

Pokiaľ ide o spoločnosti, webové sídlo.eu zvyšuje ich viditeľnosť na internete v rámci jednotného trhu EÚ aj na celom svete a propaguje ich celoeurópsky štatút. To prispieva k zvýšeniu prítomnosti elektronického obchodu.

Iniciatíva Európskej komisie viedla v roku 2002 k prijatiu nariadenia, ktorým sa zriaďuje TLD.eu (.pdf). Toto bolo v roku 2004 doplnené nariadením č. 874/2004. Po vymenovaní prevádzkovateľa registra boli prvé názvy domén.eu zaregistrované v apríli 2006.

Európska komisia začala v máji 2017 verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť informácie o tom, či právny rámec.eu stále slúži svojmu účelu. Toto bolo súčasťou procesu preskúmania Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT), ktorého cieľom bolo posúdiť, či je potrebná akákoľvek legislatívna a/alebo nelegislatívna iniciatíva.

Po dokončení súvisiaceho posúdenia vplyvu a po získaní pozitívnej spätnej väzby od výboru pre kontrolu regulácie Komisia začala proces legislatívneho návrhu na aktualizáciu súčasného nariadenia. Spoluzákonodarcovia dosiahli 5. decembra 2018 dohodu o nových ustanoveniach nariadenia o TLD.eu.

Verejná konzultácia

Verejná konzultácia o hodnotení a revízii nariadení najvyššej úrovne domény.eu prebiehala od 12. mája 2017 do 4. augusta 2017.

  • 25 odpovedí prišlo od občanov a súkromných osôb s bydliskom v 12 členských štátoch EÚ. Väčšina z nich mala 25 až 65 rokov (19 z 25 rokov).
  • 15 odpovedí prišlo od zástupcov podnikov, 1 z priemyselného združenia a 1 z verejného sektora. Spoločnosti a organizácie, ktoré sa zúčastnili, pôsobia v 9 členských štátoch.

Výsledky verejnej konzultácie sú k dispozícii online.

Rekvalifikácia nariadenia.eu

Online prostredie, trh a politický a legislatívny kontext EÚ sa za posledných 10 rokov výrazne zmenili. Komisia preto vykonala preskúmanie programov regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) nariadení.eu. To viedlo k novému legislatívnemu návrhu o TLD.eu. Cieľom návrhu je:

  • modernizovať právny rámec a nahradiť súčasné nariadenia jednoduchším, účinnejším a nadčasovým právnym nástrojom založeným na zásadách;
  • vytvoriť novú riadiacu štruktúru zahŕňajúcu samostatný orgán viacerých zainteresovaných strán s cieľom posilniť a rozšíriť vstupné informácie o výkonnosti TLD.eu;
  • vytvoriť nové kritériá oprávnenosti, ktoré občanom EÚ/EHP umožnia zaregistrovať doménu.eu bez ohľadu na to, kde žijú.

Tento súbor pravidiel nadobudol účinnosť 18. apríla 2019 po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 13. októbra 2022. Registrácia domény.eu pre občanov žijúcich mimo EÚ sa však bude uplatňovať až od 19. októbra 2019.

Navrhované zmeny reagujú na praktické výzvy – napríklad zvládanie rýchleho vývoja na trhu v systéme názvov domén – ale ich cieľom je tiež zabezpečiť, aby výhody, ktoré ponúka TLD.eu, mali čo najviac občanov, organizácií a spoločností EÚ, najmä mladých ľudí, MSP a MVO.

EURid – register TLD.eu

EURid je súkromná, nezávislá, nezisková organizácia, ktorá prevádzkuje TLD.eu na základe zmluvy Európskej komisie od roku 2003 na základe verejnej výzvy.

EURid prevádzkuje TLD.eu nezávisle od Európskej komisie, ale podľa pravidiel a postupov obsiahnutých v dvoch hlavných nariadeniach ES týkajúcich sa implementácie domény v roku 2002 a zásad, ktorými sa riadi registrácia v roku 2004 s osobitnými požiadavkami na register

Najnovšie správy

DIGIBYTE |
Winners of the .eu Web Awards

The awards for the best websites with the .eu Top Level Domain in five categories were presented at the .eu web awards 2017.

DIGIBYTE |
10 years of .eu!

This week .eu, the EU's internet address, turns ten years old. Since 7 April 2006 .eu has provided a unique European domain for people and organisations in the European Union. At the end of 2015 .eu was the eleventh largest top level domain in the world, with almost 4 million registrants. Compared to the largest country extensions – .de, .cn, .uk, .nl and .ru – the .eu domain ranks sixth in the world.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Internetová iniciatíva novej generácie

Poslaním iniciatívy Next Generation Internet je pretvoriť a prepracovať internet zajtrajška, ktorý bude odrážať základné ľudské hodnoty.

Pozri aj

Rozšírená realita

Rozšírená realita ide do hlavného prúdu, z čoho profituje viac odvetví a odvetví vrátane digitálneho vzdelávania, zábavy, zdravia, výroby a ďalších.