Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Domena najwyższego poziomu.eu

Domena najwyższego poziomu.eu nadaje Europie własną tożsamość internetową, zwiększając widoczność UE, zwiększając wybór nazw domen przez użytkowników i promując handel elektroniczny.

    .eu: Twoja tożsamość europejska

Domena najwyższego poziomu.eu wzmacnia tożsamość Unii i promuje unijne wartości w internecie, takie jak wielojęzyczność, poszanowanie prywatności i bezpieczeństwa użytkowników, poszanowanie praw człowieka, a także konkretne priorytety Unii w obszarze cyfrowym.

TLD.eu umożliwia użytkownikom tworzenie ogólnoeuropejskiej tożsamości internetowej dla swoich stron internetowych i adresów e-mail.

TLD.eu z 3,72 mln zarejestrowanych nazw domen.eu w październiku 2023 r. jest 9. co do wielkości TLD kodem hrabstwa na świecie, umożliwiając obywatelom UE oraz przedsiębiorstwom i organizacjom mającym siedzibę w Unii rejestrację nazwy domeny. Są one również wykorzystywane przez instytucje, agencje i organy Unii. TLD.eu jest dostępna w każdym alfabecie używanym w całej UE.

Środowisko internetowe, rynek oraz kontekst polityczny i legislacyjny UE uległy znacznej zmianie w ciągu ostatnich 10 lat, co skłoniło Komisję do modernizacji ram prawnych.eu poprzez przyjęcie w 2019 r. nowego rozporządzenia (UE) 2019/517 w sprawie wdrożenia i funkcjonowania domeny najwyższego poziomu UE. Rozporządzenie (UE) 2019/517 zastąpiło poprzednie ramy poprzez zmianę i uchylenie rozporządzenia (WE) nr 733/2002 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 874/2004.

Nowe rozporządzenie (UE) 2019/517 jest lżejszym, wydajniejszym i bardziej przyszłościowym instrumentem prawnym opartym na zasadach. Jego celem jest stworzenie ogólnych ram dla zasad, wizji oraz zarządzania TLD.eu, przy czym bardziej operacyjne aspekty są określane w drodze aktów delegowanych i wykonawczych. W nowym rozporządzeniu ustanowiono m.in. nowe kryteria kwalifikowalności umożliwiające obywatelom UE/EOG zarejestrowanie domeny.eu, niezależnie od miejsca zamieszkania. Tworzy ona również nową strukturę zarządzania, obejmującą odrębny organ z udziałem wielu zainteresowanych stron, mającą na celu wzmocnienie i poszerzenie wkładu w realizację TLD.eu.

Rozporządzenie (UE) 2019/517 weszło w życie w dniu 18 kwietnia 2019 r. i ma zastosowanie od dnia 13 października 2022 r. Rejestracja nazwy domeny.eu dla obywateli mieszkających poza UE obowiązuje jednak od 19 października 2019 r.

Na mocy rozporządzenia (UE) 2019/517 Komisja musiała przyjąć szereg aktów wykonawczych i delegowanych w celu wdrożenia ram prawnych.eu. W związku z tym obecne ramy dotyczące domeny.eu obejmują następujące akty:

 

EURid – Rejestr TLD.eu

W dniu 25 października 2021 r. w następstwie otwartego zaproszenia do składania wniosków i oceny kwalifikujących się kandydatówKomisja Europejska przyjęła decyzję wyznaczającą europejski rejestr domen internetowych (EURid) jako rejestr TLD.eu w latach 2022–2027.

EURid jest prywatną, niezależną organizacją non-profit, która prowadziła TLD.eu na podstawie umowy Komisji Europejskiej od 2003 r. (w momencie wyznaczenia EURid na mocy poprzedniego rozporządzenia z 2002 r., które zostało zmienione i uchylone nowym rozporządzeniem (UE) 2019/517).

EURid prowadzi TLD.eu niezależnie od Komisji Europejskiej, ale zgodnie z zasadami i procedurami zawartymi w rozporządzeniach UE, takimi jak funkcjonowanie i wdrażanie TLD.eu w 2019 r.

Najnowsze wiadomości

DIGIBYTE |
Winners of the .eu Web Awards

The awards for the best websites with the .eu Top Level Domain in five categories were presented at the .eu web awards 2017.

DIGIBYTE |
10 years of .eu!

This week .eu, the EU's internet address, turns ten years old. Since 7 April 2006 .eu has provided a unique European domain for people and organisations in the European Union. At the end of 2015 .eu was the eleventh largest top level domain in the world, with almost 4 million registrants. Compared to the largest country extensions – .de, .cn, .uk, .nl and .ru – the .eu domain ranks sixth in the world.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Inicjatywa internetowa następnej generacji

Misją inicjatywy Internet Next Generation jest ponowne wyobrażenie i przeprojektowanie internetu jutra, odzwierciedlając podstawowe wartości ludzkie.

Zobacz też

Rozszerzona rzeczywistość

Rozszerzona rzeczywistość idzie do głównego nurtu, z korzyścią dla większej liczby branż i sektorów, w tym uczenia się cyfrowego, rozrywki, zdrowia, produkcji i innych.