Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Dostop do financiranja za kulturne in ustvarjalne sektorje

Jamstvena shema za kulturne in ustvarjalne sektorje pomaga podjetjem v kulturnem in ustvarjalnem sektorju, da se razširijo in postanejo konkurenčnejša.

Oglejte si videoposnetek Evropskega investicijskega sklada o tem, kako postati uspešen ustvarjalec

fix-empty

Nov finančni instrument za mala in srednja podjetja

Dostop do financiranja je za mala in srednja podjetja (MSP) v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih večji izziv kot za konvencionalna MSP. To je deloma posledica neopredmetenih sredstev, nišne narave nekaterih trgov in pomanjkanja poznavanja posebnosti sektorja s strani financerjev.

Evropska komisija je za reševanje teh izzivov določila več kot 250 milijonov EUR za zagotavljanje posojil podjetjem iz ustvarjalnih sektorjev. Jamstveni sklad za kulturne in ustvarjalne sektorje (CCS GF) bo zagotovil do 2 milijardi EUR novih posojil za tisoče kulturnih in ustvarjalnih MSP.

Trenutno je bilo podpisanih 15 transakcij v 11 državah, teh 15 transakcij pa naj bi ustvarilo 1,3 milijarde EUR dolžniškega financiranja za podjetja iz kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. V okviru Evropskega investicijskega sklada je trenutno v postopku ocenjevanja več novih transakcij.

Konec leta 2019 je bilo financiranje dolga v višini 424,4 milijona EUR na voljo 1 547 MSP v kulturnem in ustvarjalnem sektorju ter 2 013 projektom, saj so nekatera podjetja prejela več kot eno posojilo. S tem financiranjem so bili podprti projekti v skupni vrednosti več kot 1,08 milijarde EUR.

GF CCS in COVID-19

Pomen GF CCS kot instrumenta za odzivanje na krizo zaradi COVID-19 je bil splošno priznan na politični ravni.

Evropska komisija in Evropski investicijski sklad pripravljata sklop prilagoditev sporazuma o GF CCS, da bi omogočili večjo prožnost pri odplačevanju posojil, zagotovili večjo varnost finančnim institucijam in nadaljevali z oblikovanjem portfelja posojil.

Kako deluje CCS GF?

Komisija se je prek GF CCS zavezala, da bo delno pokrila morebitne izgube finančnih posrednikov na ravni portfelja pri posojilih, zagotovljenih za projekte kulturnega in ustvarjalnega sektorja. S tem želi spodbuditi sodelovanje financerjev s sektorjem. 

Jamstveni sklad CCS je strukturiran kot omejeno portfeljsko jamstvo s kritjem, ki dosega do 70 % izgub vsakega posameznega posojila in do največ 25 % celotnega portfelja posojil za CCS finančnega posrednika.

Jamstvo EU se zagotovi brezplačno izbranim finančnim posrednikom in je lahko v naslednjih dveh oblikah:

  1. neposredno finančno jamstvo bankam, dolžniškim (posojilnim) skladom in drugim finančnim posrednikom, ki dajejo posojila, finančne zakupe ali obveznice malim in srednjim podjetjem v kulturnem in ustvarjalnem sektorju;
  2. finančno posredno jamstvo porokom, ki izdajajo jamstva bankam in drugim finančnim posrednikom v zvezi s posojili in/ali finančnimi zakupi malim in srednjim podjetjem v kulturnem in ustvarjalnem sektorju.

Poleg vzpostavljenega jamstva lahko finančni posredniki v okviru GF CCS izkoristijo brezplačne storitve krepitve zmogljivosti, katerih cilj je odpraviti pomanjkanje strokovnega znanja na področju financiranja CCS. Te storitve so v obliki tehnične pomoči in storitev za krepitev znanja ali mreženja, ki jih zagotavlja ponudnik gradnje zmogljivosti, ki ga sklene Evropski investicijski sklad. Cilj teh storitev je usposabljanje finančnih posrednikov, da bi se izboljšalo njihovo razumevanje posebnosti kulturnega in ustvarjalnega sektorja.

Kako lahko podjetja v kulturnem in ustvarjalnem sektorju koristijo?

Jamstvena shema podjetjem omogoča lažji dostop do posojil, saj so finančni posredniki bolj pripravljeni razširiti financiranje projektov kulturnega in ustvarjalnega sektorja ter so bolje usposobljeni za razumevanje in obravnavanje njihovih posebnosti.

MSP v kulturnem in ustvarjalnem sektorju ter mala javna podjetja, ki imajo sedež in delujejo v kateri koli državi članici EU, na Islandiji ali na Norveškem, so upravičena do financiranja, ki ga podpira EU.

Izvedite več o zahtevah in načinu prijave.

Kje so na voljo finančna sredstva?

Zemljevid financiranja GF CCS po vsej Evropi

Kaj je za finančne posrednike?

Instrument ponuja možnost oblikovanja raznolikih portfeljev posojil finančnim posrednikom, ki želijo sodelovati s pobudami v kulturnem in ustvarjalnem sektorju. Poleg tega imajo finančni posredniki možnost, da se na svojih trgih označijo kot „finančni posrednik v kulturnem in ustvarjalnem sektorju“.

Finančni posredniki lahko predlagajo različne finančne produkte, kot so naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva, poslovni transferji ali obratna sredstva. 

Evropski investicijski sklad ima vse informacije za finančne posrednike, vključno z merili za upravičenost in navodili za prijavo.

Dokazila:

Kje lahko izvem več?

Več informacij o državah, ki vstopajo v shemo, in izbranih finančnih posrednikih bo objavljenih na tej strani. Za dodatne podrobnosti glej program Ustvarjalna Evropa in portal EU za dostop do financiranja.

Preberite več o jamstvenih sporazumih, podpisanih v:

Najnovejše novice

PRESS RELEASE |
Komisija mobilizira sredstva za raziskave in inovacije za zeleni in digitalni prehod

Komisija je sprejela spremembo delovnega programa programa Obzorje Evropa za obdobje 2023–2024, tj. programa EU za raziskave in inovacije. Predlog spremembe mobilizira predhodno nedodeljena sredstva programa Obzorje Evropa za povečanje proračuna za leto 2024 za skoraj 1,4 milijarde EUR na skupno 7,3 milijarde EUR.

PRESS RELEASE |
Komisija objavila razpise za naložbe v digitalne zmogljivosti in tehnologijo v višini več kot 176 milijonov evrov

Evropska komisija je objavila nov sklop razpisov za zbiranje predlogov v okviru delovnih programov programa za digitalno Evropo za obdobje 2023–2024, da bi okrepila digitalne zmogljivosti po vsej EU. Ti razpisi so odprti za podjetja, javne uprave in druge subjekte iz držav članic EU, držav Efte/EGP in pridruženih držav. Proračun za ta sklop razpisov znaša več kot 176 milijonov EUR.

Povezane vsebine

Širša slika

Digitalna kulturna dediščina

Kulturna dediščina se zaradi digitalnih tehnologij hitro razvija. Zdaj je treba ohraniti našo kulturno dediščino in jo prenesti v to digitalno desetletje.

Glej tudi

Platforma Europeana

Europeana platforma je evropska digitalna kulturna zbirka za odgovoren, dostopen, trajnosten in inovativen turizem.