Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Aċċess għall-finanzi għas-setturi kulturali u kreattivi

Il-Faċilità ta’ Garanzija tas-Setturi Kulturali u Kreattivi tgħin lin-negozji fis-setturi kulturali u kreattivi biex jespandu u jsiru aktar kompetittivi.

Ara l-filmat tal-Fond Ewropew tal-Investiment dwar kif tista’ ssir kreattiva ta’ suċċess

fix-empty

Strument finanzjarju ġdid għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju

L-aċċess għall-finanzi huwa ta’ sfida akbar għall-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) fis-setturi kulturali u kreattivi milli għall-SMEs konvenzjonali. Dan huwa parzjalment minħabba n-natura intanġibbli tal-assi tagħhom, in-natura niċċa ta’ xi swieq, u n-nuqqas ta’ familjarità tal-ispeċifiċitajiet tas-settur mill-finanzjaturi.

Biex tindirizza dawn l-isfidi, il-Kummissjoni Ewropea għażlet aktar minn EUR 250 miljun biex tiggarantixxi self għal intrapriżi minn setturi kreattivi. Il-Fond ta’ Garanzija tas-Setturi Kulturali u Kreattivi (CCS GF) se jiggarantixxi sa EUR 2 biljun f’self ġdid għal eluf ta’ SMEs kulturali u kreattivi.

Bħalissa, ġew iffirmati total ta’ 15-il tranżazzjoni fi 11-il pajjiż u dawk il-15-il tranżazzjoni huma mistennija jiġġeneraw EUR 1.3 biljun ta’ finanzjament tad-dejn għal kumpaniji mis-setturi kulturali u kreattivi. Bosta tranżazzjonijiet ġodda bħalissa jinsabu fil-proċess ta’ valutazzjoni fi ħdan il-Fond Ewropew tal-Investiment.

Fi tmiem l-2019, il-finanzjament tad-dejn ta’ EUR 424.4 miljun sar disponibbli għal 1,547 SME tas-settur kulturali u kreattiv u għal 2,013 proġett, peress li xi kumpaniji jibbenefikaw minn aktar minn self wieħed. Dan il-finanzjament appoġġa proġetti b’valur totali ta’ aktar minn EUR 1.08 biljun.

Il-GF tas-CCS u l-COVID-19

L-importanza tas-CCS GF bħala strument għar-rispons għall-kriżi tal-COVID-19 ġiet rikonoxxuta b’mod wiesa’ fil-livell politiku.

Il-Kummissjoni Ewropea u l-Fond Ewropew tal-Investiment qed iħejju sett ta’ adattamenti għall-ftehim CCS GF biex jippermettu aktar flessibbiltà fir-ripagamenti tas-self, biex jagħtu aktar sigurtà lill-istituzzjonijiet finanzjarji u biex ikomplu jibnu portafoll ta’ self.

Kif jaħdem is-CCS GF?

Permezz tas-CCS GF, il-Kummissjoni impenjat ruħha li tkopri parzjalment it-telf potenzjali tal-intermedjarji finanzjarji fuq livell ta’ portafoll fuq self ipprovdut għal proġetti tas-settur kulturali u kreattiv. B’dan il-mod, tittama li tinkoraġġixxi l-involviment tal-finanzjaturi mas-settur. 

Is-CCS GF huwa strutturat bħala garanzija ta’ portafoll b’limitu massimu b’kopertura li tilħaq sa 70 % tat-telf ta’ kull self individwali u sa rata massima ta’ 25 % tal-portafoll globali tas-self CCS tal-intermedjarju finanzjarju.

Il-garanzija tal-UE tingħata mingħajr ħlas lil intermedjarji finanzjarji magħżula u tista’ tieħu ż-żewġ forom li ġejjin:

  1. garanzija finanzjarja diretta lill-banek, il-fondi tad-dejn (self) u intermedjarji finanzjarji oħra li jestendu s-self, il-lokazzjonijiet finanzjarji jew il-bonds lil SMEs fis-settur kulturali u kreattiv;
  2. kontrogaranzija finanzjarja lill-garanti, li joħorġu garanziji lill-banek u intermedjarji finanzjarji oħra fir-rigward ta’ self u/jew kirjiet finanzjarji lil SMEs fis-settur kulturali u kreattiv.

Minbarra l-garanzija fis-seħħ, l-intermedjarji finanzjarji taħt is-CCS GF jistgħu jibbenefikaw minn servizzi ta’ bini tal-kapaċità mingħajr ħlas li għandhom l-għan li jindirizzaw in-nuqqas ta’ għarfien espert fir-rigward tal-finanzjament tas-CCS. Dawk is-servizzi jieħdu l-forma ta’ assistenza teknika u għarfien jew servizzi ta’ bini ta’ netwerking ipprovduti minn fornitur tal-bini tal-kapaċità kkuntrattat mill-Fond Ewropew tal-Investiment. L-għan ta’ dawn is-servizzi huwa li jħarrġu l-intermedjarji finanzjarji, bil-għan li jiżdied il-fehim tagħhom tal-pekuljaritajiet tas-settur kulturali u kreattiv.

Kif jistgħu jibbenefikaw in-negozji tas-settur kulturali u kreattiv?

Il-Faċilità ta’ Garanzija tippermetti lin-negozji jaċċessaw is-self b’mod aktar faċli peress li l-intermedjarji finanzjarji huma aktar lesti li jestendu l-finanzjament għall-proġetti tas-CCS u huma mħarrġa aħjar biex jifhmu u jindirizzaw l-ispeċifiċitajiet tagħhom.

L-SMEs u l-intrapriżi pubbliċi żgħar stabbiliti u li joperaw fi kwalunkwe Stat Membru tal-UE, l-Iżlanda jew in-Norveġja fis-settur kulturali u kreattiv huma eliġibbli biex jibbenefikaw minn finanzjament appoġġat mill-UE.

Skopri aktar dettalji dwar ir-rekwiżiti u kif tapplika.

Fejn huwa disponibbli l-finanzjament?

Mappa tal-finanzjament tas-CCS GF madwar l-Ewropa

X’hemm għall-intermedjarji finanzjarji?

Il-faċilità toffri l-possibbiltà li jinbnew portafolli ta’ self diversifikati u mitigati għar-riskju lil intermedjarji finanzjarji li jixtiequ jinvolvu ruħhom f’inizjattivi fis-settur kulturali u kreattiv. Barra minn hekk, l-intermedjarji finanzjarji għandhom l-opportunità li jimmarkaw lilhom infushom bħala “l-intermedjarju finanzjarju tas-settur kulturali u kreattiv” fis-swieq rispettivi tagħhom.

Varjetà ta’ prodotti finanzjarji jistgħu jiġu proposti mill-intermedjarji finanzjarji, bħall-investiment f’assi tanġibbli jew intanġibbli, trasferimenti tan-negozju, jew kapital operatorju. 

Il-Fond Ewropew tal-Investiment għandu l-informazzjoni kollha għall-intermedjarji finanzjarji, inklużi l-kriterji ta’ eliġibbiltà u l-istruzzjonijiet dwar kif japplikaw.

Dokumenti ta’ sostenn:

Fejn nista’ nsir naf aktar?

Aktar informazzjoni dwar il-pajjiżi li jidħlu fl-iskema u l-intermedjarji finanzjarji magħżula se tiġi ppubblikata f’din il-paġna. Għal aktar dettalji, irreferi għall- Programm Ewropa Kreattiva u l- portal tal-UE dwar l-Aċċess għall-Finanzi.

Aqra aktar dwar il-ftehimiet ta’ garanzija ffirmati fi:

L-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tistabbilixxi Ċentru għall-preservazzjoni diġitali tal-wirt kulturali u tniedi proġetti li jappoġġaw l-innovazzjoni diġitali fl-iskejjel

Din il-ġimgħa l-Kummissjoni nediet ċentru ta’ kompetenza Ewropew li għandu l-għan li jippreserva u jikkonserva l-Wirt Kulturali Ewropew. Iċ-Ċentru, li se jaħdem għal perjodu ta’ tliet snin, ingħata sa EUR 3 miljun mill-programm Orizzont 2020. Se tistabbilixxi spazju diġitali kollaborattiv għall-konservazzjoni tal-wirt kulturali u se tagħti aċċess għal repożitorji ta’ data, metadata, standards u linji gwida.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-wirt kulturali diġitali

Il-wirt kulturali qed jevolvi b’mod rapidu bis-saħħa tat-teknoloġiji diġitali. Il-momentum issa huwa li nippreservaw il-wirt kulturali tagħna u nressquh għal dan id-deċennju diġitali.

Ara Wkoll

Il-pjattaforma Europeana

Il-pjattaforma Europeana hija l-kollezzjoni kulturali diġitali tal-Ewropa għal turiżmu responsabbli, aċċessibbli, sostenibbli u innovattiv.