Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU investerar nära en halv miljard euro i spetsteknik och forskning – Projekt del två

EU:s investeringar kommer att gynna forskning och teknisk utveckling i NextGen Internet, tvådimensionella material, stordata och EU:s internationella samarbete.

©Gettyimages

EU förbereder sig för att investera nära en halv miljard euro i banbrytande digital teknik, efter det senaste urvalet av förslag från en rad ansökningsomgångar inom Horisont Europa-programmet som främjar forskning och utveckling i och utanför unionen. Detta kommer att innebära ökade investeringar i artificiell intelligens. Big data, robotteknik, utökad verklighet, kvant, fotonik och sensorer, nästa generations internet och tvådimensionella material. All denna nyckelteknik ligger till grund för Europas strategiska oberoende och är de viktigaste drivkrafterna för en övergång till en digital, hållbar och inkluderande framtid.

Nästan 90 projekt valdes ut efter en inbördes utvärderingsprocess.

Med en balanserad blandning av projektdeltagare från den akademiska världen och forskningsorganisationer med näringslivets aktörer, inklusive en stark representation från små och medelstora företag, kommer Europa att forma avancerad digital teknik för en europeisk industri med globalt ledarskap inom dessa nyckelområden för forskning och tekniska investeringar.

Nästa generations internet

 

När det gäller finansieringen avNext Generation Internetkommer de utvalda sju projekten (med en total budget på 47 miljoner euro) att omfatta deltagare från över 15 länder och som arbetar inom den akademiska världen och forskningsorganisationer, varav nästan hälften kommer från industrin (och två tredjedelar är återigen små och medelstora företag).

Fyra av de utvalda projekten kommer att aktivt stödja pilotprojektet för utvalda innovationer från Next Generation Internet och därmed främja ett bredare utnyttjande av denna teknik. Ett av dessa utvalda projekt kommer att bygga ut ett nytt, säkert elektroniskt betalningssystem för europeiska medborgare, företag och banker, som kommer att göras tillgängligt som betalningssystem från icke-professionella banker. Den kommer att testas på tre områden av ekonomisk verksamhet. Det kommer att fungera inom förlagssektorn som ett lönsamt betalningsmedel för oberoende bokförläggare och journalister, inom e-hälsosektorn, där det kommer att bidra till att garantera betalarens privatliv samt i ekosystemet för utveckling av programvara med öppen källkod, där det kommer att stödja donationer och utfästelser.

Ett annat projekt kommer att inrätta en fond för att stödja begåvade innovatörer som kommer att leverera ett brett spektrum av öppen källkod internetteknik som kommer att driva framtidens webb 4.0. Denna fond kommer att tillhandahålla en enda kontaktpunkt för dessa innovatörer genom att ge dem stöd för att säkerställa ytterligare hållbarhet i sina lösningar (t.ex. licensiering, affärsmodeller eller säkerhetsrevisioner). Tillsammans med en politisk stödåtgärd kommer alla utvalda projekt att ytterligare bygga upp NGI:s ställning som en viktig aktör för digital gemensam politik på nationell och europeisk nivå.

 

Tvådimensionella material

 

När det gäller tvådimensionella (2D) material kommer fyra projekt med en total budget på mer än 15 miljoner euro att ta itu med upptäckten av nya 2D-material och ökad säkerhet vid användning av 2D-material. Detta är en efterföljare till förra årets utlysning. Båda ansökningsomgångarna utgör en fortsättning i Horisont Europa av det framgångsrika flaggskeppet Graphene. Deltagarna i dessa projekt kommer från över 13 länder, varav över en fjärdedel från den privata sektorn, varav de flesta är små och medelstora företag.

Tre av dessa projekt syftar till att upptäcka nya 2D-material och utveckla nya tillverkningsmetoder, särskilt genom AI-stödda processer. Det fjärde projektet kommer också att utveckla nya metoder, denna gång för att säkerställa att 2D-material är säkra och hållbara genom design. Dessa projekt kommer att arbeta på nya applikationsområden som lysdioder, solceller, kvantmaterial och spintronik, som kompletterar de nio projekt som valdes förra året, som fokuserade på energilagring, biomedicinsk utrustning, kompositmaterial och elektronik.

 

Stordata

 

 

Två utvalda projekt, med en total budget på 3 miljoner euro, omfattar deltagare från tio länder, från associerade länder som Schweiz och Norge samt från andra länder som USA, Japan och Korea. Majoriteten av partnerna kommer från akademin ochforskningsorganisationen s.k.

Det första projektet kommer att stödja en gemensam vision och forskningssamarbete med US National Science Foundation (NSF) om grundforskning och nya koncept för distribuerad databehandling och svärm intelligens. Det andra projektet kommer att skapa ett bestående europeiskt expertnätverk för att stödja samordningen av forskning och politik inom kognitiv cloud to edge computing samt engagera sig i relevanta initiativ med likasinnade länder – med särskilt fokus på Japan och Sydkorea.

 

 

Internationellt samarbete

 

Sex utvalda projekt, med en total budget på över 13 miljoner euro, kommer att stärka EU:s digitala agenda på den globala arenan i linje med det politiska programmet för detdigitala decenniet och Global Gateway. Projekten syftar till att bedriva internationellt samarbete inom ämnen som forskning och innovation, IKT-standardisering och digital konst. Nästan en tredjedel av deltagarna i dessa projekt kommer från industrin, som kommer från över 20 länder.

Närmare bestämt kommer tre projekt att stimulera forsknings- och innovationssamarbetet mellan EU och andra globala regioner (Indo-Stilla havet, Afrika söder om Sahara och Latinamerika), vilket kommer att stärka de strategiska partnerskapen med dem. Två projekt kommer att inriktas på digital standardisering, främja en gemensam vision med likasinnade länder för standardisering av viktig digital teknik och främja EU:s standardiseringsmodell över hela världen. Slutligen kommer ett projekt att betona en europeisk strategi för att integrera konst och kultur i forskning och innovation och användningen av AI i konst, och på så sätt främja en tillförlitlig användning av AI-tillämpningar. 

 

Läs mer

Översikt

Artificiell intelligens i programmet DIGITAL Europa

Programmet DIGITAL Europe kommer att göra det möjligt för företag och offentliga förvaltningar att använda artificiell intelligens.

Se också