Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Publikation

Rapport om tillämpningen av direktivet om anonyma verk

Direktivet om anonyma verk syftar till att främja digitalisering av och laglig tillgång online till anonyma verk inom EU (dvs. verk som böcker, tidskrifter, filmer vars rättighetshavare är okänd eller inte kan lokaliseras) som ingår i samlingarna hos bibliotek, utbildningsanstalter, museer som är tillgängliga för allmänheten, samt i samlingar av arkiv, institutioner för film- och ljudarv och arkiv hos organisationer för radio och tv i allmänhetens tjänst i hela EU.

Enligt direktivet ska kommissionen rapportera om huruvida dess tillämpningsområde ska utvidgas och bedöma behovet av ett förslag om ändring av direktivet. För att utarbeta detta arbetsdokument förlitade sig kommissionen på information från olika källor, särskilt den oberoende studien om tillämpningen av direktivet om anonyma verk, som offentliggörs tillsammans med detta arbetsdokument.

Arbetsdokumentet har överlämnats till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

I rapporten dras slutsatsen att det i detta skede inte finns något behov av att se över direktivet eller att föreslå andra åtgärder. Kommissionens avdelningar kommer att fortsätta att övervaka tillämpningen av direktivet om anonyma verk tillsammans med andra relevanta EU-instrument för digitalisering och spridning av kulturarvet.

Närmare upplysningar