Skip to main content
Att forma EU:s digitala framtid

Juridiskt meddelande

Informationen på denna webbplats är föremål för en ansvarsfriskrivning, meddelande om upphovsrätt och regler relaterade till skydd av personuppgifter.

Ansvarsfriskrivning

Europeiska kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik upprätthåller denna webbplats på uppdrag av Europeiska kommissionen för att förbättra allmänhetens tillgång till information om sina initiativ och om EU:s politik i allmänhet. Vårt mål är att hålla denna information aktuell och korrekt. Om fel kommer till vår kännedom, kommer vi att försöka rätta till dem. Kommissionen tar dock inget ansvar eller något som helst ansvar för informationen på denna webbplats.

Denna information är:

 • endast av allmän karaktär och är inte avsedd att ta itu med de särskilda omständigheterna för en viss individ eller enhet
 • inte nödvändigtvis omfattande, fullständig, korrekt eller aktuell
 • ibland länkas till externa webbplatser över vilka kommissionens avdelningar inte har någon kontroll och som kommissionen inte tar något ansvar för.
 • inte professionell eller juridisk rådgivning (om du behöver specifik rådgivning, bör du alltid konsultera en lämpligt kvalificerad professionell).

Observera att det inte kan garanteras att ett dokument som finns tillgängligt online exakt återger en officiellt antagen text. Endast Europeiska unionens officiella tidning (den tryckta utgåvan eller, sedan den 1 juli 2013, den elektroniska utgåvan på webbplatsen EUR-Lex) är giltig och har rättsverkan.

Det är vårt mål att minimera störningar orsakade av tekniska fel. Men vissa data eller information på vår webbplats kan ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria, och vi kan inte garantera att vår tjänst inte kommer att avbrytas eller på annat sätt påverkas av sådana problem. Kommissionen tar inget ansvar för sådana problem som uppstår till följd av användningen av denna webbplats eller några länkade externa webbplatser.

Syftet med denna ansvarsfriskrivning är inte att begränsa kommissionens ansvar i strid med några krav i tillämplig nationell lagstiftning eller att utesluta dess ansvar i frågor som inte kan uteslutas enligt denna lag.

Meddelande om upphovsrätt

© Europeiska unionen, 1995–2022

Kommissionens politik för vidareutnyttjande genomförs genom kommissionens beslut av den 12 december 2011 om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar.

Om inte annat anges (t.ex. i enskilda upphovsrättsmeddelanden) är innehåll som ägs av EU på denna webbplats licensierat under licensen Creative Commons Erkännande 4.0 International (CC BY 4.0). Detta innebär att återanvändning är tillåten, förutsatt att lämplig kredit ges och ändringar anges.

Du kan behöva klargöra ytterligare rättigheter om ett visst innehåll visar identifierbara privatpersoner eller innehåller verk från tredje part. För att använda eller reproducera innehåll som inte ägs av EU kan du behöva söka tillstånd direkt från rättsinnehavarna. Programvara eller dokument som omfattas av industriell äganderätt, t.ex. patent, varumärken, registrerade formgivningar, logotyper och namn, undantas från kommissionens policy för återanvändning och är inte licensierade till dig.

Vägledning om kreditering

För digitala medier bör krediten ges enligt följande:

 • ange arbetstitel,
 • tillskriva Europeiska unionen arbete,
 • citat för källarbetsadressen till webbadressen till webbplatsen för den digitala strategin där arbetet har publicerats.

 För tryckta publikationer ska krediten ges enligt följande:

 • ange arbetstitel,
 • ange författarens eller upphovsmännens namn,
 • tillskriva Europeiska unionen arbete,
 • ange publikationsreferenser,
 • citera källan som Europeiska kommissionen, Digital strategi digital-strategi.ec.europa.eu.

Observera att när det gäller tryckta publikationer skulle det vara tillräckligt att lägga till omnämnandet direkt (och endast) på publikationen.

Sekretesspolicy för biografier

Behandling: Biografier på webbplatsen för den digitala strategin

Registeransvarig: Generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik. Kommunikationsenhet (CNECT.D.4)

Registreringsreferens: DPR-EC-04786

Varför och hur vi behandlar dina personuppgifter

Syftet med behandlingen: Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik. Kommunikationsenheten (CNECT.D.4) gör det möjligt för personer som valts ut av kommunikationsteamet att publicera sin biografi på webbplatsen för den digitala strategin.

De vanligaste användningsområdena för biografin är: offentliggörande av information från en författare till ett blogginlägg, om en talare vid en konferens eller om en medlem i en expertgrupp som ger råd till kommissionen osv.

På vilken rättslig grund vi behandlar personuppgifterna

Vi behandlar personuppgifter eftersom du har gett ditt uttryckliga samtycke genom ett e-postmeddelande som skickas till den personuppgiftsansvarige (artikel 5.1 d i förordning (EU) 2018/1725).

Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar

Generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik. Kommunikationsenheten (CNECT.D.4) offentliggör personuppgifter som tillhandahålls av den registrerade:

 • Namn (person och familj)
 • Porträttfotografering (tillval)
 • Personers biografi

Den registrerade skickar ovannämnda information till redaktörer på webbplatsen, som publicerar den på webbplatsen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Biografierna är en del av det offentligt tillgängliga innehållet på webbplatsen och de förblir där under hela livslängden på denna webbplats.

Redaktören raderar biografin inom en vecka på begäran av den registrerade.

Hur skyddar och skyddar vi dina personuppgifter?

Alla personuppgifter lagras på EU-kommissionens servrar. All behandling utförs i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.

Vem har tillgång till dina personuppgifter och till vem de lämnas ut

Biografin är tillgänglig för alla internetanvändare från det ögonblick den publiceras på den digitala strategins webbplats.

Vilka är dina rättigheter och hur du kan utöva dem

Som registrerad enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725 har du rätt att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter och rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela den personuppgiftsansvarige.

Återkallandet kommer inte att påverka lagligheten av den behandling som utförs innan du har återkallat samtycket.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta den personuppgiftsansvarige eller i händelse av konflikt med dataskyddsombudet. Vid behov kan du också vända dig till Europeiska datatillsynsmannen.

Kontaktuppgifter

Den personuppgiftsansvarige (CNECT-D4@ec.europa.eu) att utöva rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725, eller vid kommentarer, frågor eller problem, eller att klaga på insamling och användning av dina personuppgifter.

Kommissionens dataskyddsombud (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) med avseende på frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter enligt förordning (EU) 2018/1725.

Europeiska datatillsynsmannen (EDPS edps@edps.europa.eu) kan vända sig (dvs. du kan lämna in ett klagomål) om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter.

Integritetspolicy för nyhetsrumsaviseringar

Registreringsreferens: DPR-EC-03928

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har åtagit sig att skydda dina personuppgifter och att respektera din integritet. Kommissionen samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Denna sekretesspolicy förklarar orsaken till behandlingen av dina personuppgifter, hur vi samlar in, hanterar och säkerställer skyddet av alla personuppgifter som tillhandahålls, hur denna information används och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter. Där anges också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige som du kan utöva dina rättigheter med, uppgiftsskyddsombudet och Europeiska datatillsynsmannen.

Informationen i samband med behandlingen ”Management of subscriptions to receive information via Newsroom”, som utförs av Europeiska kommissionens avdelningar, presenteras nedan. 

Varför och hur behandlar vi dina personuppgifter?

Syftet med behandlingen: den personuppgiftsansvarige samlar in och behandlar dina personuppgifter så att du kan få information som du har begärt om olika ämnen inom Europeiska kommissionens (a) tjänst(er) genom vårt nyhetsbrev eller meddelanden.

Dina personuppgifter kommer inte att användas för ett automatiserat beslutsfattande inklusive profilering.

På vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Du har prenumererat på att få information om olika ämnen inom EU-kommissionens tjänster. Vi behandlar dina personuppgifter eftersom du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter i syfte att ta emot den begärda informationen genom vårt nyhetsbrev eller meddelanden.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar vidare?

För att utföra denna behandling samlar den personuppgiftsansvarige in följande kategorier av personuppgifter:

 • din e-postadress; 
 • hur ofta anmälningarna ska ske, och 
 • ämnen av intresse. 

Dessa personuppgifter behövs för att säkerställa leveransen av tjänsten till dig som prenumerant.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Den personuppgiftsansvarige lagrar endast dina personuppgifter under en period av fem år efter din senaste interaktion med kommissionens avdelningar eller tills du begär radering av dina personuppgifter.

Om du har skapat en profil för att dra nytta av tjänsterna i Connect Newsroom kan du när som helst redigera de personuppgifter som är associerade. Du kan också radera din profil och de personuppgifter som är kopplade till din profil. 

Du kan också skriva till den dedikerade brevlådanCNECT-NEWSROOM@ec.europa.eu och be om att bli avprenumererad från sändlistan eller följa avregistreringslänken i det informationsmejl du har fått. 

Hur skyddar och skyddar vi dina personuppgifter?

Alla personuppgifter i elektroniskt format (e-post, dokument, databaser, uppladdade uppgifter osv.) lagras på Europeiska kommissionens servrar. All behandling utförs i enlighet med kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.

För att skydda dina personuppgifter har kommissionen vidtagit ett antal tekniska och organisatoriska åtgärder. Tekniska åtgärder omfattar lämpliga åtgärder för att hantera onlinesäkerhet, risk för dataförlust, ändring av uppgifter eller obehörig åtkomst, med beaktande av den risk som behandlingen innebär och arten av de personuppgifter som behandlas. Organisatoriska åtgärder omfattar att begränsa tillgången till personuppgifter endast till behöriga personer med ett legitimt behov av att känna till för ändamålen med denna behandling.

Vem har tillgång till dina personuppgifter och till vem lämnas de ut?

Tillgång till dina personuppgifter ges till den kommissionspersonal som ansvarar för denna behandling och till annan behörig personal vid kommissionen i enlighet med principen om behov av kännedom. Sådan personal följer lagstadgade och vid behov ytterligare sekretessavtal.

Observera att enligt artikel 3.13 i förordning (EU) 2018/1725 ska offentliga myndigheter (t.ex. revisionsrätten, EU-domstolen) som kan ta emot personuppgifter inom ramen för en särskild utredning i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt inte betraktas som mottagare. Dessa offentliga myndigheters ytterligare behandling av dessa uppgifter ska ske i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddsregler i enlighet med ändamålen med behandlingen.

Informationen vi samlar in kommer inte att ges till någon tredje part, förutom i den utsträckning och för det ändamål som vi kan vara skyldiga att göra det enligt lag.

Vilka är dina rättigheter och hur kan du utöva dem? 

Du har särskilda rättigheter som registrerad enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725, särskilt rätten att få tillgång till dina personuppgifter och att rätta dem om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. I tillämpliga fall har du rätt att radera dina personuppgifter, att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot behandlingen och rätten till dataportabilitet.

Du har samtyckt till att lämna dina personuppgifter till den personuppgiftsansvarige för den aktuella behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela den personuppgiftsansvarige på CNECT-D4@ec.europa.eu. Återkallandet kommer inte att påverka lagligheten av den behandling som utförs innan du har återkallat samtycket.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta den personuppgiftsansvarige eller i händelse av konflikt med dataskyddsombudet. Vid behov kan du också vända dig till Europeiska datatillsynsmannen. Deras kontaktuppgifter ges under rubriken ”Kontaktinformation” nedan.

Om du vill utöva dina rättigheter i samband med en eller flera specifika behandlingar, ange deras beskrivning (dvs. deras registerreferenser enligt beskrivningen under rubriken ”Var hittar du mer detaljerad information?” i din begäran.

Kontaktuppgifter

 • Personuppgiftsansvarig

Om du vill utöva dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725, om du har synpunkter, frågor eller funderingar, eller om du vill lämna in ett klagomål om insamling och användning av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta den personuppgiftsansvarige på CNECT-D4@ec.europa.eu.

 • Kommissionens dataskyddsombud (DPO)

Du kan kontakta dataskyddsombudet data-protection-officer@ec.europa.eu i frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter enligt förordning (EU) 2018/1725.

 • Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)

Du har rätt att vända dig till Europeiska datatillsynsmannen (edps@edps.europa.eu) om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter.

Var hittar man mer detaljerad information?

Kommissionens dataskyddsombud (DPO) offentliggör registret över all behandling av personuppgifter som utförs av Europeiska kommissionen, som har dokumenterats och anmälts till honom. Du kan komma åt registret via följande länk: http://ec.europa.eu/dpo-register

Denna särskilda behandling har förts in i dataskyddsombudets offentliga register med följande registerreferens: DPR-EC-03928.

Flerspråkighet

GD CNECT håller på att skapa en flerspråkig webbplats, så att användarna kan få tillgång till information på alla officiella EU-språk. 

Webbsidor finns för närvarande på engelska och franska som en del av en testperiod för flerspråkighet. Alla andra officiella EU-språk kommer att införas i slutet av kvartal 2 2022.

Lingvister inom kommissionen har översatt målsidor för varje politikområde. På andra sidor används eTranslation (se det särskilda meddelandet), kommissionens maskinöversättningstjänst.