Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Публикация

Комисията отправя покана за поддържане и развитие на Европейската обсерватория за цифрови медии

Европейската комисия публикува покана за участие в търг за поддържане и по-нататъшно развитие на работата на Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO). EDMO служи като платформа за сътрудничество за проверители на факти, представители на академичните среди и изследователи, активно ги свързва с медийни организации и експерти в областта на медийната грамотност и предоставя подкрепа на създателите на политики. Поканата за представяне на оферти беше открита на 24 август и ще продължи до 16: 00 ч. централноевропейско време на 19 септември 2022 г.

Икономическите оператори, които се интересуват от настоящата покана, се приканват да подадат оферта чрез системата за електронно подаване (e-Submission), достъпна на уебсайта на TED e-Tendering.

Настоящата покана за представяне на оферти на стойност до 4 милиона евро е стъпка към укрепване на усилията на мрежата от европейски проверители на факти и научни изследователи за борба с дезинформацията онлайн. Платформата EDMO предоставя на работещите в медиите, експертите в областта на медийната грамотност, учителите и гражданите ресурси, насочени към повишаване на осведомеността, изграждане на устойчивост спрямо дезинформацията онлайн и подкрепа на кампаниите за медийна грамотност.

EDMO участва и в разработването на рамка за гарантиране на сигурен достъп до данните на платформите за академични изследователи, работещи за по-добро разбиране на дезинформацията.

EDMO разполага с национални и регионални центрове, които използват знанията си за местната информационна среда, за да откриват, анализират и разкриват кампании за дезинформация в Европа.

EDMO беше един от елементите в подробния план за действие на Комисията за борба с дезинформацията, публикуван на 5 декември 2018 г.

Повече подробности за поканата