Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

První celounijní systém certifikace kybernetické bezpečnosti s cílem zvýšit bezpečnost evropského digitálního prostoru

Komise přijala vůbec první evropský systém certifikace kybernetické bezpečnosti v souladu s aktem EU o kybernetické bezpečnosti. Systém nabízí celounijní soubor pravidel a postupů, jak produkty IKT certifikovat během jejich životního cyklu, a zvýšit tak jejich důvěryhodnost pro uživatele.

First EU-wide cybersecurity certification scheme to make European digital space safer

European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)

Certifikace poskytuje formální uznání toho, že produkty IKT mohou být důvěryhodné v zájmu ochrany hardwaru i softwaru, které občané denně používají.

Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh, řekl: 

Ve vysoce dynamickém prostředí kybernetických bezpečnostních hrozeb usilujeme o zvýšení naší kolektivní kybernetické odolnosti. Dnes zavádíme nový rámec, který má zajistit, aby výrobky, které používáme v některých nejcitlivějších prostředích, jako jsou routery a průkazy totožnosti, byly kyberneticky bezpečné. Chceme, aby naši občané, podniky a veřejný sektor mohli důvěřovat výrobkům, na nichž závisí zabezpečení svých sítí a poskytování citlivých veřejných služeb. 

Dobrovolný systém doplní akt o kybernetické odolnosti, který zavádí závazné požadavky na kybernetickou bezpečnost pro všechny hardwarové a softwarové produkty v EU. Tento významný krok přispívá k posílení globálního vedoucího postavení Evropy v digitální oblasti. Kromě toho tento systém rovněž podpoří provádění směrnice NIS 2.

Režim bude brzy zveřejněn v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost 20 dní po vyhlášení. Spolu se zveřejněním systému certifikace v Úředním věstníku Komise rovněž zveřejní první průběžný pracovní program Unie pro evropskou certifikaci kybernetické bezpečnosti. Tento dokument stanoví strategickou vizi a úvahy o možných oblastech budoucích evropských systémů certifikace kybernetické bezpečnosti s ohledem na nedávný legislativní a tržní vývoj.

Přijatý systém vychází z návrhů vypracovaných Agenturou Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA) v úzké spolupráci s odborníky z daného odvětví a členskými státy po technických a právních jednáních a po veřejné konzultaci.

Více informací

Related content