Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Първа общоевропейска схема за сертифициране на киберсигурността с цел повишаване на безопасността на европейското цифрово пространство

Комисията прие първата по рода си европейска схема за сертифициране на киберсигурността в съответствие с Акта на ЕС за киберсигурността. Схемата предлага набор от правила и процедури в целия Съюз за това как да се сертифицират ИКТ продуктите в техния жизнен цикъл и по този начин да станат по-надеждни за потребителите.

First EU-wide cybersecurity certification scheme to make European digital space safer

European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)

Сертифицирането осигурява официално признание, че ИКТ продуктите могат да бъдат надеждни за защита както на хардуера, така и на софтуера, които гражданите използват ежедневно.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви: 

В условията на силно динамична картина на заплахите за киберсигурността ние се стремим да повишим колективната си киберустойчивост. Днес стартираме нова рамка, за да гарантираме, че продуктите, които използваме в някои от най-чувствителните среди, като маршрутизаторите и личните карти, са защитени в киберпространството. Искаме нашите граждани, предприятия и публичен сектор да могат да се доверяват на продуктите, на които разчитат, за да гарантират сигурността на своите мрежи и за предоставянето на чувствителни обществени услуги. 

Доброволната схема ще допълни Законодателния акт за киберустойчивост, с който се въвеждат обвързващи изисквания за киберсигурност за всички хардуерни и софтуерни продукти в ЕС. Тази важна стъпка допринася за насърчаване на водещата роля на Европа в областта на цифровите технологии в световен мащаб. Освен това схемата ще стимулира и прилагането на Директивата за МИС 2.

Схемата ще бъде публикувана в Официален вестник на ЕС скоро и ще влезе в сила 20 дни след публикуването ѝ. Заедно с публикуването на схемата за сертифициране в Официален вестник Комисията ще публикува и първата постоянна работна програма на Съюза за европейско сертифициране на киберсигурността. В настоящия документ се представя стратегическа визия и разсъждения относно възможните области за бъдещи европейски схеми за сертифициране на киберсигурността, като се вземат предвид последните законодателни и пазарни развития.

Приетата схема се основава на проекти, изготвени от Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) в тясно сътрудничество с експерти от сектора и държавите членки след технически и правни обсъждания, както и обществени консултации.

Повече информация

Related content

Постоянна работна програма на Съюза за европейско сертифициране на киберсигурността

Policy and legislation | 07 февруари 2024

В постоянната работна програма на Съюза за европейско сертифициране на киберсигурността се определят стратегическите приоритети за бъдещите европейски схеми за сертифициране на киберсигурността.