Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Oficiul european pentru IA

Oficiul European pentru IA va fi centrul de expertiză în domeniul IA în întreaga UE. Aceasta va juca un rol esențial în punerea în aplicare a Legii privind IA – în special pentru IA de uz general – va promova dezvoltarea și utilizarea unei IA de încredere, precum și cooperarea internațională.

  Fundal violet cu ceea ce arată ca o minge de hârtie mototolită în mijloc. Literele albe spun Inteligența Artificială
  The image depicts a symbolic handshake between a human hand and a robotic hand. The background is vibrant purple with abstract digital elements, including hexagonal shapes and connecting lines. The robotic hand is detailed, showcasing mechanical components like wires and joints. On the left side of the image, there’s white text that reads “EUROPEAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE OFFICE” encircled by stars. The overall theme seems to represent collaboration or partnership between humanity and AI

 

OficiulEuropean pentru IA va sprijini dezvoltarea și utilizarea unei IA de încredere, protejând în același timp împotriva riscurilor IA. Oficiul pentru IA a fost înființat în cadrul Comisiei Europene ca centru de expertiză în domeniul IA și constituie baza unui sistem european unic de guvernanță în domeniul IA.

UE urmărește să se asigure că IA este sigură și de încredere. În acest scop,Legea privind IA este primul cadru juridic cuprinzător privind IA la nivel mondial, care garantează sănătatea, siguranța și drepturile fundamentale ale persoanelor și oferă securitate juridică întreprinderilor din cele 27 de state membre.

Oficiul pentru IA este echipat în mod unic pentru a sprijini abordarea UE în ceea ce privește IA. Acesta va juca un rol esențial în punerea în aplicare a Legii privind IA, sprijinind organismele de guvernanță din statele membre în îndeplinirea sarcinilor lor. Aceasta va pune în aplicare normele pentru modelele de IA de uz general. Acest lucru se bazează pe competențele conferite Comisiei prin Legea privind IA, inclusiv pe capacitatea de a efectua evaluări ale modelelor de IA de uz general, de a solicita informații și măsuri de la furnizorii de modele și de a aplica sancțiuni. Oficiul pentru IA promovează, de asemenea, un ecosistem inovator de IA de încredere, pentru a profita de beneficiile societale și economice. Aceasta va asigura o abordare europeană strategică, coerentă și eficace privind IA la nivel internațional, devenind un punct de referință la nivel mondial.

Pentru un proces decizional în cunoștință de cauză, Oficiul pentru IA colaborează cu statele membre și cu comunitatea mai largă de experți prin intermediul unor foruri și grupuri de experți dedicate. Acestea combină cunoștințele comunității științifice, ale industriei, ale grupurilor de reflecție, ale societății civile și ale ecosistemului cu sursă deschisă, asigurându-se că opiniile și expertiza acestora sunt luate în considerare. Bazându-se pe informații cuprinzătoare despre ecosistemul IA, inclusiv pe progresele înregistrate în ceea ce privește capacitățile, implementarea și alte tendințe, Oficiul pentru IA promovează o înțelegere aprofundată a potențialelor beneficii și riscuri.

GenAI4EU

În ianuarie 2024, Comisia a lansat un pachet de inovare în domeniul IA pentru a sprijini întreprinderile nou-înființate și IMM-urile să dezvolte o IA de încredere care să respecte valorile și normele UE. Atât inițiativa „GenAI4EU”, cât și biroul pentru IA au făcut parte din acest pachet. Împreună, acestea vor contribui la dezvoltarea unor cazuri noi de utilizare și a unor aplicații emergente în cele 14 ecosisteme industriale ale Europei, precum și în sectorul public. Domeniile de aplicare includ robotica, sănătatea, biotehnologia, producția, mobilitatea, clima și lumile virtuale.

  Central chip reads “GenAI4EU”. 12 icons around representing a different field or sector: Virtual worlds and digital twins Public sector Robotics Healthcare Biotechnologies and chemicals Materials and batteries Manufacturing and engineering Climate change and environmental sustainability Mobility Cybersecurity Aerospace AgriFood and Sciences

Structura Oficiului pentru IA

Direcția A dincadrul DG CONNECT este în curs de reorganizare. Începând cu 16 iunie, structura organizatorică a Oficiului european pentru IA va fi alcătuită din 5 unități și 2 consilieri, reflectând mandatul acestuia. Printre acestea se numără:

 • Unitatea „Excelență în IA și robotică”
 • Unitatea „Reglementare și conformitate”
 • Unitatea „Siguranța IA”
 • Unitatea „Inovare în domeniul IA și coordonarea politicilor”
 • Unitatea „IA pentru binele societății”
 • Consilierul științific principal
 • Consilierul pentru afaceri internaționale
  Organisational chart - European AI office. On top a box “Artificial Intelligence Office.” Hierarchical structure with the title at the top: two sub-levels of positions or departments. On the left - Lead Scientific Advisor and the Advisor for International Affairs. On the right: Excellence in AI and Robotics, AI Regulation and Compliance, AI Safety, AI Innovation and Policy Coordination, AI for Societal Good.

Biroul AI va avea peste 140 de angajați, inclusiv specialiști în tehnologie, asistenți administrativi, avocați, specialiști în politici și economiști (aflați mai multe detalii mai jos).

Sarcinile Oficiului pentru IA

Sprijinirea Legii privind IA și asigurarea respectăriinormelor în materie de IA cu scop energetic

Oficiul pentru IA își utilizează expertiza pentru a sprijini punerea în aplicare a Legii privind IA prin:

 • Contribuția la aplicarea coerentă a Legii privind IA în toate statele membre, inclusiv instituirea unor organisme consultative la nivelul UE, facilitând sprijinul și schimbul de informații
 • Elaborarea de instrumente, metodologii și criterii de referință pentru evaluarea capacităților și a razei de acțiune a modelelor de IA de uz general și clasificarea modelelor cu riscuri sistemice
 • Elaborarea unor coduri de practică de ultimă generație pentru a detalia normele, în cooperare cu principalii dezvoltatori de IA, cu comunitatea științifică și cu alți experți
 • Investigarea posibilelor încălcări ale normelor, inclusiv evaluări pentru evaluarea capacităților modelului și solicitarea ca furnizorii să ia măsuri corective
 • Pregătirea orientărilor și a orientărilor, a actelor de punere în aplicare și a actelor delegate, precum și a altor instrumente pentru a sprijini punerea în aplicare eficace a Legii privind IA și pentru a monitoriza respectarea regulamentului

Consolidarea dezvoltării și utilizării unei IA de încredere

Comisia urmărește să promoveze o IA de încredere în întreaga piață internă. Oficiul pentruIA, în colaborare cu actorii publici și privați relevanți și cu comunitatea de start-up-uri, contribuie la acest lucru prin:

 • Promovarea acțiunilor și a politicilor pentru a profita de beneficiile societale și economice ale IA în întreaga UE
 • Furnizarea de consiliere cu privire la cele mai bune practici și facilitarea accesului imediat la spațiile de testare în domeniul IA, la testarea în condiții reale și la alte structuri europene de sprijin pentru adoptarea IA
 • Încurajarea ecosistemelor inovatoare de IA fiabilă pentru a spori competitivitatea și creșterea economică a UE
 • Sprijinirea Comisiei în ceea ce privește mobilizarea utilizării instrumentelor transformatoare de IA și consolidarea alfabetizării în domeniul IA

Promovarea cooperării internaționale

La nivel internațional, Oficiul pentru IA contribuie la o abordare strategică, coerentă și eficace a UE, prin:

 • Promovarea abordării UE în ceea ce privește IA de încredere, inclusiv colaborarea cu instituții similare din întreaga lume
 • Promovarea cooperării și a guvernanței internaționale în domeniul IA, cu scopul de a contribui la o abordare globală a IA
 • Sprijinirea elaborării și a punerii în aplicare a acordurilor internaționale privind IA, inclusiv sprijinul statelor membre

Pentru a îndeplini în mod eficace toate sarcinile bazate pe dovezi și previziuni, Oficiul pentru IA monitorizează în permanență ecosistemul IA, evoluțiile tehnologice și ale pieței, dar și apariția riscurilor sistemice și a oricăror alte tendințe relevante.

Cooperarea cu instituțiile, experții și părțile interesate

Colaborarea cu o gamă diversă de instituții, experți și părți interesate este esențială pentru activitatea Oficiului pentru IA.

La nivel instituțional, Oficiul pentru IA colaborează îndeaproape cu Comitetul europeanpentru inteligența artificială,format din reprezentanți ai statelor membre, și cu Centrul Europeanpentru Transparență Algoritmică (ECAT) al Comisiei.

Grupulștiințific de experți independenți asigură o legătură puternică cu comunitatea științifică. Expertiza tehnică suplimentară este colectată în cadrul unui forum consultativ, care reprezintă o selecție echilibrată a părților interesate, inclusiv a industriei, a întreprinderilor nou-înființate și a IMM-urilor, a mediului academic, a grupurilor de reflecție și a societății civile. Oficiul pentru IA poate, de asemenea, să colaboreze cu experți și organizații individuale. De asemenea, va crea forumuri pentru cooperarea furnizorilor de modele și sisteme de IA, inclusiv de IA de uz general, și, în mod similar, pentru comunitatea cu sursă deschisă, pentru a face schimb de bune practici și a contribui la elaborarea codurilor de conduită și a codurilor de practică.

Oficiul pentru IA va supraveghea, de asemenea, Pactul privind IA, care permite întreprinderilor să colaboreze cu Comisia și cu alte părți interesate, cum ar fi schimbul de bune practici și participarea la activități. Acest angajament va începe înainte ca Legea privind IA să devină aplicabilă și va permite întreprinderilor să planifice în avans și să se pregătească pentru punerea în aplicare a Legii privind IA. Toate acestea vor face parte dinAlianța europeană pentru IA, o inițiativă a Comisiei, pentru a stabili un dialog politic deschis privind IA.

Alte inițiative de promovare a dezvoltării și adoptării fiabile a IA în UE sunt cartografiate în Planul coordonat privind IA.

Oportunități de angajare și colaborare

Oficiul pentru IA va recruta talente cu o varietate de medii pentru activități politice, tehnice și juridice și asistență administrativă. 

De asemenea, vă puteți înscrie pentru a primi actualizări de la Oficiul pentru IA.

Puteți lua legătura cu Oficiul European pentru IA prin intermediul următoarelor date de contact: CNECT-AIOFFICE@ec.europa.eu pentru întrebări generale și CNECT-AIOFFICE-RECRUITMENT@ec.europa.eu pentru întrebări legate de oportunitățile de angajare.

Evenimente

Primul webinar al Oficiului European pentru IA 

Primul webinar privind logica de gestionare a riscurilor din Legea privind IA și standardele conexe a avut loc la 30 mai.
 

Vizualizați înregistrarea

Descărcați diapozitivele

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Inteligența artificială

UE își propune să construiască o inteligență artificială (IA) de încredere, care să pună oamenii pe primul loc.

Citiți și

Fabrici de IA

Fabricile de IA utilizează capacitatea de supercalcul a întreprinderii comune EuroHPC pentru a dezvolta modele de IA generative fiabile de ultimă generație.

Tehnologii lingvistice

Tehnologiile lingvistice deschid porțile către o Europă mai conectată, mai inovatoare și mai accesibilă.

Robotică

UE promovează în mod activ cercetarea, crearea de locuri de muncă și inovarea prin intermediul unor roboți mai buni și mai siguri, protejând în același timp aspectele etice ale progreselor realizate.

Abordarea europeană a inteligenței artificiale

Abordarea UE în ceea ce privește inteligența artificială se axează pe excelență și încredere, vizând stimularea cercetării și a capacității industriale, asigurând în același timp siguranța și drepturile fundamentale.