Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Konsortiet for en europæisk digital infrastruktur (EDIC)

Det europæiske konsortium for digital infrastruktur (EDIC) er en retlig ramme, der hjælper medlemsstaterne med at oprette og gennemføre flerlandeprojekter.

    projektgrupper

© aurielaki - iStock Getty

Hvad er en [notranslate][notranslate]EDIC[/notranslate][/notranslate]?

Det europæiske konsortium for digital infrastruktur ([notranslate]EDIC[/notranslate]) er et instrument, der stilles til rådighed for medlemsstaterne under politikprogrammet for det digitale årti 2030 for at fremskynde og forenkle oprettelsen og gennemførelsen af flerlandeprojekter. [notranslate]EDIC[/notranslate] vil gøre det muligt at nå de generelle målsætninger og mål for det digitale årti.

Hver [notranslate]EDIC[/notranslate] er en juridisk person, der er oprettet ved en kommissionsbeslutning efter ansøgning fra mindst tre medlemsstater og Kommissionens godkendelse. De stiftende medlemsstater fastlægger [notranslate]EDIC[/notranslate]'s forvaltningsstruktur og andre fungerende regler i vedtægterne. Dets budget vil være baseret på medlemmernes bidrag suppleret med andre indtægtskilder, som kan omfatte EU-tilskud og nationale tilskud. En [notranslate]EDIC[/notranslate] har hjemsted i en deltagende medlemsstat, og dens status som juridisk person skal anerkendes af alle medlemsstater.

En [notranslate]EDIC[/notranslate] kan gennemføre et flerlandeprojekt ved at etablere fælles infrastruktur, levere tjenester og, hvis de stiftende medlemsstater finder det hensigtsmæssigt, samle offentlige enheder, private enheder, slutbrugere og industrien.

De første [notranslate]EDIC[/notranslate]'er blev oprettet

Alliance for Language Technologies Det europæiske konsortium for digital infrastruktur (ALT-[notranslate]EDIC[/notranslate])

Alliance for Language Technologies European Digital Infrastructure Consortium (ALT-[notranslate]EDIC[/notranslate]) har til formål at afhjælpe manglen på europæiske sprogdata, der er til rådighed til uddannelse i løsninger inden for kunstig intelligens (AI). Dette samarbejdsinitiativ har til formål at udvikle en fælles europæisk infrastruktur inden for sprogteknologier. Dette vil resultere i oprettelsen af "store sprogmodeller" af europæiske regionale og officielle sprog. Målet er at bruge disse modeller til at fremme udviklingen af avancerede AI-modeller, der er i stand til at forstå og generere menneskelignende sprog. ALT-[notranslate]EDIC[/notranslate] vil fremme digital konkurrenceevne, bevare sproglig mangfoldighed og fremme kulturel rigdom i Europa.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse om oprettelse af et konsortium for en europæisk digital infrastruktur for alliancen for sprogteknologier (ALT-[notranslate]EDIC[/notranslate])

CitiVERSE

Initiativet Networked Local Digital Twins towards the CitiVERSE (LDT CitiVERSE [notranslate]EDIC[/notranslate]) har til formål at forbinde eksisterende lokale digitale tvillinger i hele Europa og danne grundlag for EU CitiVERSE. Lokale digitale tvillinger er virtuelle repræsentationer af en bys fysiske aktiver, processer og systemer. Digitale tvillinger bruger data, analyser og AI til at skabe simuleringsmodeller i realtid, der afspejler de byer, de repræsenterer. CitiVERSE fokuserer på at fremme generative AI-applikationer i intelligente byer, herunder simuleringer, der bl.a. omhandler virkningen af ændrede trafikforhold på luftkvalitet, dekarbonisering og trængsel. Derudover undersøges generative AI-baserede virtual reality-applikationer for at forbedre borgernes interaktion (f.eks. ved at forenkle høringen og forståelsen af planlagte byforandringer).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse om oprettelse af et konsortium for en europæisk digital infrastruktur for netforbundne lokale digitale tvillinger på vej mod CitiVERSE

EDIC for det europæiske blockchainpartnerskab og den europæiske blockchaintjenesteinfrastruktur ([notranslate] ╦ EUROPEUM-EDIC ╦ [/notranslate])

Dette EDIC vil udvikle det eksisterende økosystem i den europæiske infrastruktur for blockchaintjenester (EBSI). Den vil yderligere udrulle og udvide udnyttelsen af EBSI med henblik på at levere EU-dækkende grænseoverskridende tjenester, navnlig offentlige tjenester. Formålet med EDIC er at styrke tilliden og cyberrobustheden i overensstemmelse med EU-lovgivningen, herunder den nyligt vedtagne ramme for en europæisk digital identitet. Det vil også støtte grænseoverskridende samarbejde mellem offentlige myndigheder om Web3 og decentrale teknologier og fremme innovation og interoperabilitet mellem sådanne løsninger og andre teknologier. 

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2024/1432 af 21. maj 2024 om oprettelse af et konsortium for en europæisk digital infrastruktur for et europæisk blockchainpartnerskab og en europæisk blockchaintjenesteinfrastruktur (EUROPEUM-EDIC) (europa.eu).

Fordele og formålet med en [notranslate]EDIC[/notranslate]

[notranslate]EDIC[/notranslate] kombinerer en række fordele for projekter på det digitale område, som rækker ud over forskning. Medlemsstaterne har f.eks. flertallet af stemmerne i medlemmernes forsamling, hvilket giver dem en afgørende rolle i styringen af hver [notranslate]EDIC[/notranslate]. Specifikt har medlemsstaterne fleksibilitet til at skræddersy den interne struktur i hver [notranslate]EDIC[/notranslate], herunder medlemmernes bidrag, stemmerettigheder, styrende organer og andre aspekter af gennemførelse og styring, gennem tilpasning af [notranslate]EDIC[/notranslate]-vedtægterne. For at maksimere virkningen i hele EU vil [notranslate]EDIC[/notranslate]s forblive åben for deltagelse af alle medlemsstater på fair og rimelige vilkår i hele deres varighed.

Som en gennemførelsesmekanisme for flerlandeprojekter kan [notranslate]EDIC[/notranslate] anvendes både til etablering af nye infrastrukturer og drift af eksisterende infrastrukturer (forudsat at deltagelse i konsortiet tilfører merværdi til igangværende aktiviteter såsom forbedring af bæredygtigheden over tid). Hvis [notranslate]EDIC[/notranslate]s anerkendes som en international organisation, kan den være berettiget til moms- og punktafgiftsfritagelse for varer eller tjenesteydelser i overensstemmelse med de gældende direktiver.

Hvordan opsætter man en [notranslate]EDIC[/notranslate]?

Efter at have gennemgået ansøgningerne fra de stiftende medlemsstater vil Kommissionen udstede en gennemførelsesafgørelse om oprettelse af et konsortium for en europæisk digital infrastruktur. Beslutningen træffes i samråd med politikprogramudvalget for det digitale årti og er betinget af, at alle de krav, der er skitseret i politikprogrammet for det digitale årti 2030, opfyldes.

For yderligere oplysninger og hjælp vedrørende flerlandeprojekter, bedes du kontakte vores dedikerede team på: CNECT-MCP-ACCELERATOR@ec.europa.eu.

Baggrundsoplysninger om flerlandeprojekter

Flerlandeprojekter bør give mulighed for omfattende intervention på centrale områder, der er nødvendige for at nå de digitale målsætninger og mål, der er fastsat i afgørelsen om politikprogrammet for det digitale årti. De samler ressourcer fra Unionen, medlemsstaterne og, hvor det er relevant, private kilder. Flerlandeprojekter bør gennemføres på en koordineret måde i tæt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Desuden bør de sigte mod at nå et eller flere af følgende specifikke mål:

a) at forbedre samarbejdet mellem Unionen og medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne indbyrdes med henblik på at nå de generelle mål

b) styrkelse af Unionens teknologiske ekspertise, lederskab, innovation og industrielle konkurrenceevne inden for kritiske teknologier, komplementære teknologikombinationer og digitale produkter, infrastruktur og tjenester, der er afgørende for økonomisk genopretning og vækst og for enkeltpersoners sikkerhed

c) håndtering af Unionens strategiske sårbarheder og afhængighed i de digitale forsyningskæder med henblik på at øge deres modstandsdygtighed

d) at øge tilgængeligheden og fremme den bedste anvendelse af sikre digitale løsninger på områder af offentlig interesse og i den private sektor under overholdelse af principperne om teknologisk neutralitet

e) bidrage til en inklusiv og bæredygtig digital omstilling af økonomien og samfundet til gavn for alle borgere og virksomheder, navnlig SMV'er, i hele Unionen

f) fremme af digitale færdigheder for borgerne gennem uddannelse og livslang læring med fokus på at fremme kønsbalanceret deltagelse i uddannelses- og karrieremuligheder.

En vejledende liste over mulige aktivitetsområder, hvor flerlandeprojekter, der adresserer disse specifikke mål, er blevet fastlagt i bilaget til afgørelsen om politikprogrammet for det digitale årti 2030. Andre områder kan tilføjes i fremtiden.

Se også

Det store billede

Europas digitale årti

EU forfølger en menneskecentreret og bæredygtig vision for det digitale samfund i hele det digitale årti for at styrke borgerne og virksomhederne.

Se også

DigitalEU-ambassadører

DigitalEU-ambassadørerne samler journalister, redaktører og influencere, der er aktive inden for digitale & -teknologiske emner.