Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Konsortium for europæisk digital infrastruktur (EDIC)

Det europæiske konsortium for digital infrastruktur (EDIC) er en retlig ramme, der hjælper medlemsstaterne med at oprette og gennemføre flerlandeprojekter.

    projektteams

© aurielaki - iStock Getty

Hvad er et EDIC?

Det europæiske konsortium for digital infrastruktur (EDIC) er et instrument, der stilles til rådighed for medlemsstaterne under politikprogrammet for det digitale årti 2030 for at fremskynde og forenkle etableringen og gennemførelsen af flerlandeprojekter. EDIC'erne vil gøre det muligt at nå de generelle målsætninger og mål for det digitale årti.

Hvert EDIC er en juridisk person, der er oprettet ved en kommissionsafgørelse efter ansøgning fra mindst tre medlemsstater og Kommissionens godkendelse. De stiftende medlemsstater fastlægger EDIC's forvaltningsstruktur og andre funktionsregler i vedtægterne. Dets budget vil være baseret på medlemmernes bidrag suppleret med andre indtægtskilder, som kan omfatte EU-tilskud og nationale tilskud. Et EDIC har hjemsted i en deltagende medlemsstat, og dets status som juridisk person skal anerkendes af alle medlemsstater.

Et EDIC kan gennemføre et flerlandeprojekt ved at udrulle fælles infrastruktur, levere tjenester og — alt efter hvad de stiftende medlemsstater finder det hensigtsmæssigt — samle offentlige enheder, private enheder, slutbrugere og industrien.

De første EDIC'er er ved at blive oprettet

Alliancen for sprogteknologier Det Europæiske Konsortium for Digital Infrastruktur (ALT-EDIC)

Alliancen for sprogteknologier Det Europæiske Konsortium for Digital Infrastruktur (ALT-EDIC) søger at afhjælpe manglen på europæiske sprogdata, der er tilgængelige til uddannelse af kunstig intelligens (AI). Dette samarbejdsinitiativ har til formål at udvikle en fælles europæisk infrastruktur inden for sprogteknologi. Dette vil resultere i oprettelsen af "store sprogmodeller" af europæiske regionale og officielle sprog. Målet er at bruge disse modeller til at fremme udviklingen af avancerede AI-modeller, der er i stand til at forstå og generere menneskelignende sprog. ALT-EDIC vil fremme digital konkurrenceevne, bevare sproglig mangfoldighed og fremme kulturel rigdom i Europa.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse om oprettelse af et konsortium for europæisk digital infrastruktur for alliancen for sprogteknologi (ALT-EDIC)

CitiVERSE

Initiativet vedrørende netværk af lokale digitale tvillinger hen imod CitiVERSE-initiativet (LDT CitiVERSE EDIC) har til formål at forbinde eksisterende lokale digitale tvillinger i hele Europa og danne grundlag for EU CitiVERSE. Lokale digitale tvillinger er virtuelle repræsentationer af en bys fysiske aktiver, processer og systemer. Digitale tvillinger bruger data, analyser og AI til at skabe simuleringsmodeller i realtid, der afspejler de byer, de repræsenterer. CitiVERSE fokuserer på at fremme generative AI-applikationer i intelligente byer, herunder simuleringer, der bl.a. adresserer virkningen af ændrede trafikforhold på luftkvaliteten, dekarbonisering og trængsel. Derudover udforsker den generative AI-baserede virtual reality-applikationer for at forbedre borgernes interaktion (f.eks. forenkling af høringen og forståelsen af planlagte byforandringer).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse om oprettelse af et europæisk konsortium for digital infrastruktur for netbaserede lokale digitale tvillinger hen imod CitiVERSE

 

Fordele og formålet med et EDIC

EDIC'erne kombinerer en række fordele for projekter inden for det digitale område, som går videre end forskning. Medlemsstaterne har f.eks. flertallet af stemmerne i medlemmernes forsamling, hvilket giver dem en afgørende rolle i forvaltningen af hvert EDIC. Medlemsstaterne har navnlig fleksibilitet til at skræddersy hvert EDIC's interne struktur, herunder medlemmernes bidrag, stemmerettigheder, forvaltningsorganer og andre aspekter af gennemførelse og forvaltning, gennem tilpasning af EDIC's vedtægter. For at maksimere virkningen i hele EU vil EDIC'erne forblive åbne for deltagelse af alle medlemsstater på retfærdige og rimelige vilkår i hele deres varighed.

Som en gennemførelsesmekanisme for flerlandeprojekter kan EDIC'erne anvendes både til etablering af nye infrastrukturer og til drift af eksisterende infrastrukturer (forudsat at medlemskabet af konsortiet tilfører værdi til igangværende aktiviteter, f.eks. forbedring af bæredygtigheden over tid). Hvis det anerkendes som en international organisation, kan EDIC'erne være berettiget til moms- og punktafgiftsfritagelser for varer eller tjenesteydelser i overensstemmelse med de gældende direktiver.

Hvordan optrapper man et EDIC?

Efter at have gennemgået ansøgningerne fra de stiftende medlemsstater vil Kommissionen udstede en gennemførelsesafgørelse om oprettelse af et konsortium for europæisk digital infrastruktur. Beslutningen træffes i samråd med Udvalget for politikprogrammet for det digitale årti og skal opfylde alle de krav, der er skitseret i politikprogrammet for det digitale årti 2030.

For yderligere oplysninger og bistand vedrørende flerlandeprojekter bedes du kontakte vores dedikerede team på: CNECT-MCP-ACCELERATOR@ec.europa.eu.

Baggrundsoplysninger om flerlandeprojekter

Flerlandeprojekter bør give mulighed for omfattende interventioner på centrale områder, der er nødvendige for at nå de digitale målsætninger og mål, der er fastsat i afgørelsen om programmet for det digitale årti. De samler ressourcer fra Unionen, medlemsstaterne og, hvor det er relevant, private kilder. Flerlandeprojekter bør gennemføres på en koordineret måde i tæt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Desuden bør de sigte mod at nå et eller flere af følgende specifikke mål:

a) at forbedre samarbejdet mellem Unionen og medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne med henblik på at nå de generelle mål

(B) at styrke Unionens teknologiske ekspertise, lederskab, innovation og industrielle konkurrenceevne inden for kritiske teknologier, komplementære teknologikombinationer og digitale produkter, infrastruktur og tjenester, der er afgørende for økonomisk genopretning og vækst og for enkeltpersoners sikkerhed

(C) at tackle strategiske sårbarheder og afhængigheder i Unionen langs de digitale forsyningskæder med henblik på at øge deres modstandsdygtighed

(d) at øge tilgængeligheden og fremme den bedste anvendelse af sikre digitale løsninger på områder af offentlig interesse og den private sektor under overholdelse af principperne om teknologisk neutralitet

(e) bidrage til en inklusiv og bæredygtig digital omstilling af økonomien og samfundet til gavn for alle borgere og virksomheder, navnlig SMV'er, i hele Unionen

f) fremme af digitale færdigheder for borgerne gennem uddannelse og livslang læring med fokus på at fremme kønsafbalanceret deltagelse i uddannelse og karrieremuligheder.

En vejledende liste over mulige aktivitetsområder, hvor flerlandeprojekter, der vedrører disse specifikke mål, er blevet opstillet i bilaget til afgørelsen om det digitale årtis politikprogram for 2030. Andre områder kan tilføjes i fremtiden.

Se også

Det store billede

Europas digitale årti

EU forfølger en menneskecentreret og bæredygtig vision for det digitale samfund i hele det digitale årti for at styrke borgerne og virksomhederne.

Se også

DigitalEU-ambassadører

DigitalEU-ambassadørerne samler journalister, redaktører og influencers, der er aktive inden for digitale og teknologiske emner.