Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej (EDIC)

Europejskie Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Cyfrowej (EDIC) stanowi ramy prawne pomagające państwom członkowskim w tworzeniu i wdrażaniu projektów wielonarodowych.

    zespoły projektowe

© aurielaki - iStock Getty

Co to jest EDIC?

Europejskie Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Cyfrowej (EDIC) jest instrumentem udostępnianym państwom członkowskim w ramach programu polityki cyfrowej na lata 2030 w celu przyspieszenia i uproszczenia tworzenia i wdrażania projektów wielonarodowych. EDIC umożliwi osiągnięcie ogólnych celów i celów cyfrowej dekady.

Każdy EDIC jest osobą prawną ustanowioną decyzją Komisji na wniosek co najmniej trzech państw członkowskich i zatwierdzenia przez Komisję. Państwa członkowskie założyciele określają strukturę zarządzania EDIC i inne zasady funkcjonowania statutu. Jego budżet będzie oparty na wkładach członków uzupełnionych o inne źródła dochodów, które mogą obejmować dotacje unijne i krajowe. Siedziba EDIC znajduje się w uczestniczącym państwie członkowskim, a jego osobowość prawna musi zostać uznana przez wszystkie państwa członkowskie.

EDIC może realizować projekt obejmujący wiele krajów, wdrażając wspólną infrastrukturę, świadcząc usługi i łącząc – w stosownych przypadkach przez państwa członkowskie założycielskie – podmioty publiczne, podmioty prywatne, użytkowników końcowych i przemysł.

Tworzenie pierwszych EDIC

Sojusz na rzecz Technologii Językowych Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury Cyfrowej (ALT-EDIC)

Konsorcjum na rzecz Europejskiej Infrastruktury CyfrowejSojuszu na rzecz Technologii Językowych (ALT-EDIC) ma na celu rozwiązanie problemu niedoboru europejskich danych językowych dostępnych na potrzeby szkolenia rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji (AI). Celem tej inicjatywy jest stworzenie wspólnej europejskiej infrastruktury technologii językowych. W rezultacie powstanie „duże modele językowe” europejskich języków regionalnych i urzędowych. Celem jest wykorzystanie tych modeli do pobudzenia rozwoju zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji zdolnych do zrozumienia i generowania języka podobnego do człowieka. ALT-EDIC będzie promować konkurencyjność cyfrową, zachować różnorodność językową i promować bogactwo kulturowe w Europie.

Decyzja wykonawcza Komisji ustanawiająca konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej na rzecz sojuszu na rzecz technologii językowych (ALT-EDIC)

CitiVERSE

Inicjatywa CitiVERSE (LDT CitiVERSE EDIC) ma na celu połączenie istniejących lokalnych bliźniąt cyfrowych w całej Europie, co stanowi podstawę unijnego CitiVERSE. Lokalne cyfrowe bliźniaki są wirtualnymi reprezentacjami fizycznych zasobów, procesów i systemów miasta. Cyfrowe bliźniaki wykorzystują dane, analitykę i sztuczną inteligencję do tworzenia modeli symulacji w czasie rzeczywistym, które odzwierciedlają reprezentowane przez nich miasta. CitiVERSE koncentruje się na rozwijaniu generatywnych zastosowań sztucznej inteligencji w inteligentnych miastach, w tym na symulacjach dotyczących m.in. wpływu zmieniających się warunków drogowych na jakość powietrza, obniżenie emisyjności i zatory komunikacyjne. Ponadto analizuje generacyjne aplikacje rzeczywistości wirtualnej oparte na sztucznej inteligencji w celu poprawy interakcji między obywatelami (np. uproszczenie konsultacji i zrozumienia planowanych zmian miejskich).

Decyzja wykonawcza Komisji ustanawiająca konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej na rzecz sieci lokalnych bliźniąt cyfrowych na rzecz CitiVERSE

 

Korzyści i cel EDIC

EDIC łączy szereg korzyści dla projektów w dziedzinie technologii cyfrowych, które wykraczają poza badania naukowe. Na przykład państwa członkowskie posiadają większość głosów w zgromadzeniu członków, co daje im decydującą rolę w zarządzaniu każdą EDIC. W szczególności państwa członkowskie mają swobodę dostosowywania wewnętrznej struktury każdego EDIC, w tym wkładu członków, praw głosu, organów zarządzających i innych aspektów wdrażania i zarządzania, poprzez dostosowanie statutu EDIC. Aby zmaksymalizować wpływ w całej UE, EDIC pozostaną otwarte na udział wszystkich państw członkowskich na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach przez cały okres ich trwania.

Jako mechanizm wdrażania projektów z wielu krajów EDIC może być wykorzystywany zarówno do tworzenia nowej infrastruktury, jak i istniejącej już infrastruktury (pod warunkiem, że przystąpienie do konsorcjum wnosi wartość dodaną do bieżących działań, takich jak zwiększenie z czasem zrównoważoności). Jeżeli zostaną uznane za organizację międzynarodową, EDIC mogą kwalifikować się do zwolnienia z VAT i podatku akcyzowego od towarów lub usług, zgodnie z mającymi zastosowanie dyrektywami.

Jak wzmocnić EDIC?

Po dokonaniu przeglądu wniosków państw członkowskich założycieli Komisja wyda decyzję wykonawczą w celu utworzenia konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury cyfrowej. Decyzja podejmowana jest w porozumieniu z Komitetem Programowym ds. Polityki Cyfrowej Dekady i podlega spełnieniu wszystkich wymogów określonych w programie dotyczącym polityki cyfrowej na 2030 r.

Aby uzyskać dodatkowe informacje i pomoc w zakresie projektów wielonarodowych, skontaktuj się z naszym dedykowanym zespołem pod adresem: CNECT-MCP-ACCELERATOR@ec.europa.eu.

Informacje ogólne na temat projektów obejmujących wiele krajów

Projekty wielonarodowe powinny umożliwiać interwencję na dużą skalę w kluczowych obszarach niezbędnych do osiągnięcia celów i celów cyfrowych określonych w decyzji w sprawie programu dotyczącego cyfrowej dekady. Łączą one zasoby Unii, państw członkowskich oraz, w stosownych przypadkach, źródeł prywatnych. Projekty wielonarodowe powinny być realizowane w sposób skoordynowany, w ścisłej współpracy między Komisją a państwami członkowskimi. Ponadto powinny one zmierzać do osiągnięcia co najmniej jednego z następujących celów szczegółowych:

poprawa współpracy między Unią a państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi w osiąganiu celów ogólnych;

wzmocnienie doskonałości technologicznej, wiodącej pozycji Unii, innowacyjności i konkurencyjności przemysłowej w zakresie technologii krytycznych, komplementarnych kombinacji technologii oraz produktów, infrastruktury i usług cyfrowych, które mają zasadnicze znaczenie dla ożywienia gospodarczego i wzrostu gospodarczego oraz dla ochrony i bezpieczeństwa osób fizycznych;

C) zajęcie się strategicznymi słabościami i zależnościami Unii w ramach cyfrowych łańcuchów dostaw w celu zwiększenia ich odporności;

D) zwiększanie dostępności i promowanie jak najlepszego wykorzystania bezpiecznych rozwiązań cyfrowych w obszarach interesu publicznego i sektora prywatnego przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad neutralności technologicznej;

przyczynianie się do zrównoważonej transformacji cyfrowej gospodarki i społeczeństwa sprzyjającej włączeniu społecznemu, która przynosi korzyści wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, w całej Unii;

promowanie umiejętności cyfrowych obywateli poprzez kształcenie, szkolenie i uczenie się przez całe życie, ze szczególnym naciskiem na wspieranie zrównoważonego pod względem płci udziału w kształceniu i możliwościach zawodowych.

Orientacyjny wykaz możliwych obszarów działalności, w których projekty wielokrajowe służące realizacji tych celów szczegółowych zostały ustanowione w załączniku do decyzji w sprawie programu polityki cyfrowej na 2030 r. Inne obszary mogą zostać dodane w przyszłości.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Cyfrowa dekada Europy

UE realizuje zorientowaną na człowieka i zrównoważoną wizję społeczeństwa cyfrowego w całej cyfrowej dekadzie, aby wzmocnić pozycję obywateli i przedsiębiorstw.

Zobacz też

Ambasadorzy DigitalEU

Ambasadorzy DigitalEU skupiają dziennikarzy, redaktorów i influencerów, działających w dziedzinie zagadnień cyfrowych i technologicznych.