Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Konzorcium pre európsku digitálnu infraštruktúru (EDIC)

Konzorcium pre európsku digitálnu infraštruktúru (EDIC) je právny rámec, ktorý pomáha členským štátom pri zriaďovaní a realizácii viacnárodných projektov.

    projektové tímy

© aurielaki - iStock Getty

Čo je [notranslate][notranslate]EDIC[/notranslate][/notranslate]?

Konzorcium pre európsku digitálnu infraštruktúru ([notranslate]EDIC[/notranslate]) je nástroj, ktorý je členským štátom k dispozícii v rámci programu politiky digitálneho desaťročia do roku 2030 s cieľom urýchliť a zjednodušiť vytváranie a vykonávanie viacnárodných projektov. [notranslate]EDIC[/notranslate]s umožní dosiahnuť všeobecné ciele a zámery digitálneho desaťročia.

Každý [notranslate]EDIC[/notranslate] je právnická osoba zriadená rozhodnutím Komisie na základe žiadosti najmenej troch členských štátov a schválenia Komisiou. Zakladajúce členské štáty vymedzujú riadiacu štruktúru [notranslate]EDIC[/notranslate] a ďalšie pravidlá fungovania v stanovách. Jej rozpočet bude založený na príspevkoch jej členov doplnených o ďalšie zdroje príjmov, ktoré môžu zahŕňať granty EÚ a vnútroštátne granty. Sídlo [notranslate]EDIC[/notranslate] je v zúčastnenom členskom štáte a jeho právnu subjektivitu musia uznať všetky členské štáty.

[notranslate]EDIC[/notranslate] môže realizovať viacnárodný projekt zavádzaním spoločnej infraštruktúry, poskytovaním služieb a spájaním – podľa potreby zakladajúcich členských štátov – verejných subjektov, súkromných subjektov, konečných používateľov a priemyslu.

Prvé [notranslate]EDIC[/notranslate]s sú nastavené

Aliancia pre jazykové technológie Konzorcium pre európsku digitálnu infraštruktúru (ALT-[notranslate]EDIC[/notranslate])

Aliancia pre jazykové technológie Európska konzorcium pre digitálnu infraštruktúru (ALT-[notranslate]EDIC[/notranslate]) sa snaží riešiť nedostatok európskych jazykových údajov, ktoré sú k dispozícii na odbornú prípravu riešení umelej inteligencie (AI). Cieľom tejto iniciatívy spolupráce je vytvoriť spoločnú európsku infraštruktúru v oblasti jazykových technológií. Výsledkom bude vytvorenie „veľkých jazykových modelov“ európskych regionálnych a úradných jazykov. Cieľom je použiť tieto modely na podporu vývoja pokročilých modelov umelej inteligencie schopných porozumieť a generovať ľudský jazyk. ALT-[notranslate]EDIC[/notranslate] bude podporovať digitálnu konkurencieschopnosť, zachovávať jazykovú rozmanitosť a podporovať kultúrne bohatstvo v Európe.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie, ktorým sa zriaďuje Konzorcium pre európsku digitálnu infraštruktúru pre alianciu pre jazykové technológie (ALT-[notranslate]EDIC[/notranslate])

CitiVERSE

Cieľom iniciatívy Networked Local Digital Twins to the CitiVERSE (LDT CitiVERSE [notranslate]EDIC[/notranslate]) je prepojiť existujúce miestne digitálne dvojčatá v celej Európe a vytvoriť základ pre iniciatívu EÚ CitiVERSE. Miestne digitálne dvojčatá sú virtuálnou reprezentáciou fyzického majetku, procesov a systémov mesta. Digitálne dvojčatá využívajú dáta, analýzu a umelú inteligenciu na vytváranie simulačných modelov v reálnom čase, ktoré odrážajú mestá, ktoré zastupujú. CitiVERSE sa zameriava na pokrok v generatívnych aplikáciách umelej inteligencie v inteligentných mestách vrátane simulácií zameraných na (okrem iného) vplyv meniacich sa dopravných podmienok na kvalitu ovzdušia, dekarbonizáciu a preťaženie. Okrem toho skúma generatívne aplikácie virtuálnej reality založené na umelej inteligencii s cieľom zlepšiť interakciu s občanmi (napríklad zjednodušenie konzultácií a pochopenie plánovaných mestských zmien).

Vykonávacie rozhodnutie Komisie, ktorým sa zriaďuje Konzorcium pre európsku digitálnu infraštruktúru pre sieťové miestne digitálne dvojčatá pre CitiVERSE

 

Výhody a účel [notranslate]EDIC[/notranslate]

[notranslate]EDIC[/notranslate]s kombinujú množstvo výhod pre projekty v oblasti digitálnych technológií, ktoré presahujú rámec výskumu. Napríklad členské štáty majú väčšinu hlasov v zhromaždení členov, čo im dáva rozhodujúcu úlohu pri riadení každého [notranslate]EDIC[/notranslate]. Konkrétne, členské štáty majú flexibilitu prispôsobiť vnútornú štruktúru každého [notranslate]EDIC[/notranslate] vrátane príspevkov členov, hlasovacích práv, riadiacich orgánov a iných aspektov vykonávania a riadenia prostredníctvom prispôsobenia stanov [notranslate]EDIC[/notranslate]. Aby sa maximalizoval vplyv v celej EÚ, [notranslate]EDIC[/notranslate]s zostanú otvorené účasti všetkých členských štátov za spravodlivých a primeraných podmienok počas celého ich trvania.

Ako realizačný mechanizmus pre viacnárodné projekty sa [notranslate]EDIC[/notranslate]s môžu použiť tak na vytváranie nových infraštruktúr, ako aj na prevádzku existujúcich infraštruktúr (za predpokladu, že členstvo v konzorciu pridá hodnotu prebiehajúcim činnostiam, ako je zvyšovanie udržateľnosti v priebehu času). Ak sa [notranslate]EDIC[/notranslate]s uzná za medzinárodnú organizáciu, môžu byť oprávnené na oslobodenie od DPH a spotrebnej dane z tovaru alebo služieb v súlade s uplatniteľnými smernicami.

Ako vytvoriť [notranslate]EDIC[/notranslate]?

Po preskúmaní žiadostí zakladajúcich členských štátov Komisia vydá vykonávacie rozhodnutie o zriadení Konzorcia pre európsku digitálnu infraštruktúru. Rozhodnutie sa prijíma po konzultácii s Výborom pre program politiky digitálneho desaťročia a podlieha splneniu všetkých požiadaviek uvedených v programe politiky digitálneho desaťročia do roku 2030.

Ak potrebujete ďalšie informácie a pomoc v súvislosti s viacnárodnými projektmi, obráťte sa na náš špecializovaný tím na adrese: CNECT-MCP-ACCELERATOR@ec.europa.eu.

Základné informácie o viacnárodných projektoch

Viacnárodné projekty by mali umožniť rozsiahlu intervenciu v kľúčových oblastiach potrebných na dosiahnutie digitálnych zámerov a cieľov stanovených v rozhodnutí o politickom programe digitálneho desaťročia. Združujú zdroje z Únie, členských štátov a prípadne zo súkromných zdrojov. Projekty viacerých krajín by sa mali vykonávať koordinovaným spôsobom v úzkej spolupráci medzi Komisiou a členskými štátmi. Okrem toho by sa mali zamerať na dosiahnutie jedného alebo viacerých z týchto konkrétnych cieľov:

a) zlepšenie spolupráce medzi Úniou a členskými štátmi a medzi členskými štátmi pri dosahovaní všeobecných cieľov;

b) posilnenie technologickej excelentnosti, vedúceho postavenia, inovácií a priemyselnej konkurencieschopnosti Únie v oblasti kritických technológií, doplnkových technologických kombinácií a digitálnych produktov, infraštruktúry a služieb, ktoré sú nevyhnutné pre hospodársku obnovu a rast, ako aj pre bezpečnosť a ochranu jednotlivcov;

C) riešenie strategických zraniteľných miest a závislostí Únie v rámci digitálnych dodávateľských reťazcov s cieľom zvýšiť ich odolnosť;

D) zvýšenie dostupnosti bezpečných digitálnych riešení a podpora ich najlepšieho využívania v oblastiach verejného záujmu a v súkromnom sektore pri súčasnom dodržiavaní zásad technologickej neutrality;

e) prispievanie k inkluzívnej a udržateľnej digitálnej transformácii hospodárstva a spoločnosti, ktorá je prínosom pre všetkých občanov a podniky, najmä MSP, v celej Únii;

F) podpora digitálnych zručností pre občanov prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania so zameraním na podporu rodovo vyváženej účasti na vzdelávaní a kariérnych príležitostiach.

Orientačný zoznam možných oblastí činnosti, v ktorých boli viacnárodné projekty zamerané na tieto špecifické ciele stanovené v prílohe k rozhodnutiu o programe politiky digitálneho desaťročia do roku 2030. V budúcnosti by sa mohli pridať ďalšie oblasti.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Digitálne desaťročie Európy

EÚ presadzuje udržateľnú víziu digitálnej spoločnosti zameranú na človeka počas celého digitálneho desaťročia s cieľom posilniť postavenie občanov a podnikov.

Pozri aj

Veľvyslanci Digitálnej EÚ

Ambasádori digitálnej EÚ združujú novinárov, redaktorov a influencerov, ktorí pôsobia v oblasti digitálnych a ampérových, technologických tém.