Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU-støtte til virksomheder i den digitale verden

EU tilbyder en bred vifte af støtte til virksomheder, fra nystartede virksomheder til vækstvirksomheder til små og mellemstore virksomheder og andre lande. Du kan finde ud af mere på denne side.

Image © 467132202 vgajic via GettyImages

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) spiller en afgørende rolle i EU's økonomi. De udgør 99 % af alle virksomheder i EU, og i løbet af de seneste 5 år har de været ansvarlige for at skabe omkring 85 % af de nye arbejdspladser. Sammen med nystartede virksomheder driver de transformationen af den private sektor med deres stærke innovationspotentiale. 

Den Europæiske Union ønsker at sikre, at SMV'er og nystartede virksomheder kan stole på et erhvervsvenligt miljø og få mest muligt ud af grænseoverskridende aktiviteter i og uden for EU. 

Derfor har vi indført en række initiativer for at sikre, at SMV'er støttes. Disse omfatter:

 • støtte til nystartede virksomheder og vækstvirksomheder
 • handelsstøtte
 • grænseoverskridende momsforbedringer
 • intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR)
 • netværk og finansiering

 

Støtte til nystartede virksomheder og opskaleringer

Europa-Kommissionens opstarts- og opskaleringsinitiativ har til formål at give innovative iværksættere i Europa mulighed for at blive førende virksomheder i verden. Det samler nye og eksisterende værktøjer til at hjælpe nystartede virksomheder med at vokse, herunder: 

 • forbedret adgang til finansiering
 • en anden chance for iværksættere
 • forenklede skatteindberetninger.

Start-Up Nations Standard of Excellence støtter nystartede virksomheder ved at fremme iværksætteri og fremskynde deres vækst i innovative SMV'er. Det giver dem også betingelserne for at skalere endnu større. 

Medlemsstater, der har undertegnet opstartsstandarden, forpligter sig til at: 

 • etablering af et klart referencepunkt for hele EU med henblik på at definere de vigtigste elementer i en nystartet virksomhed
 • fremhævelse af bæredygtig vækst og iværksættervenlige miljøer er afgørende for de fremtidige globale succeser for nystartede virksomheder og vækstvirksomheder;
 • udveksling af bedste praksis
 • etablering af et knudepunkt for nystartede lande for at fremme og muliggøre udveksling af bedste praksis.

Handelsvejledning for virksomheder og SMV'er

EU er den største handelsblok i verden med en befolkning på 440 mio. og 16 % af verdenshandelen. International handel og investeringer er rygraden i dens økonomi. EU-virksomheders eksport af varer og tjenesteydelser til lande uden for EU støtter millioner af arbejdspladser.

Små og mellemstore virksomheder (SMV'er) drager stor fordel af den internationale handel. Faktisk er 87 % af alle EU-eksportører SMV'er. 

Vores handelsaftaler med partnerlandene sikrer, at SMV'er kan drage fordel af foranstaltninger, der:

 • fjernelse af tariffer;
 • gøre det lettere at eksportere ved at fjerne bureaukrati og andre tekniske hindringer
 • indføre enklere og mere forudsigelige toldprocedurer
 • skabe et mere stabilt og gennemsigtigt erhvervsklima for EU-virksomheder. 

Ud over vores handelsaftaler tilbyder EU's handelspolitik en række værktøjer og foranstaltninger til gavn for små virksomheder.

Her er 7 nøgleværktøjer til dig:

 1. EU's websted om adgang til markeder indeholder praktiske oplysninger om eksport og import. SMV'er kan bruge webstedet til at behandle spørgsmål vedrørende markedsadgang.
 2. En vejledning om handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter (TDI) for SMV'er giver et grundlæggende overblik over handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter og fastlægger praktiske skridt til at beskytte virksomheder mod illoyal konkurrence fra lande uden for EU.
 3. Trade Defence SME Helpdesk tilbyder personlig rådgivning til importører og eksportører, der er berørt af handelsbeskyttelsesinstrumenter.
 4. Et onlinekursus om handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter for SMV'er giver SMV 'er afgørende viden i deres daglige virksomhed.
 5. Et faktablad om EU's støtte til SMV'er i EU.
 6. Dit Europa — Virksomheden leverer flersprogede oplysninger og offentlige onlinetjenester til virksomheder, der leder efter forretningsmuligheder i og uden for Europa.
 7. Den fælles vejledning om bedste praksis fra EU's og USA's Handels- og Teknologiråd indeholder 7 klare tips til SMV'er om at blive mere cybersikre, herunder links til relevante ressourcer og initiativer på begge sider af Atlanten.

Regler om grænseoverskridende merværdiafgift (moms)

EU foretager løbende forbedringer af den måde, hvorpå moms fungerer for virksomheder, herunder SMV'er. Vores mål er at indføre et momssystem, der er egnet til erhvervslivet i det 21. århundrede.

Nye momsregler for onlineshopping trådte i kraft den 1. juli 2021. De nye regler er en del af bestræbelserne på at sikre lige vilkår for alle virksomheder, herunder SMV'er, der sælger online. De forenkler overholdelsen af momsreglerne i forbindelse med grænseoverskridende e-handel mellem virksomheder og forbrugere. 

De nye regler bidrager også til et mere retfærdigt og enklere beskatningssystem i EU og modernisering af momsen i overensstemmelse med realiteterne på e-handelsmarkedet. De kan faktisk hjælpe virksomheder med at spare op til 95 % i momsrelaterede administrative omkostninger på deres onlinesalg.

Lanceringen af den udvidede One Stop Sop og den nyligt indførte import one stop-shop giver virksomhederne mulighed for at angive og overføre moms på deres salg af varer og tjenesteydelser inden for EU og på import af varer af lav værdi til EU i kun én medlemsstat. 

Find ud af, hvordan din virksomhed kan drage fordel af den nye moms på e-handelssystemer.

Kommissionen vil offentliggøre et nyt forslag om moms i den digitale tidsalder i slutningen af 2022. Forslaget vil mindske de administrative byrder og omkostninger for virksomheder, herunder SMV'er, samtidig med at der skabes mere lige vilkår ved at skære ned på momssvig. De nye regler vil indføre:

 • forbedrede digitale rapporteringskrav for virksomheder i hele EU
 • nye regler for platformsøkonomien
 • en enkelt registrering for virksomheder i EU.

 

Desuden indføres der nye forenklingsregler for at åbne den momsfritagelse, der i øjeblikket er tilgængelig for små virksomheder i én medlemsstat, for virksomheder, der sælger der, men er etableret i andre EU-lande. 

Dette vil hjælpe små grænseoverskridende virksomheder med at vokse, dyppe tæerne på andre EU-markeder og skabe lige vilkår for virksomheder, uanset hvor de er etableret i EU. Denne nye ordning vil finde anvendelse fra den 1. januar 2025.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR) er de rettigheder, der gives til mennesker og virksomheder over skabelsen af ​​deres sind, såsom opfindelser og kunstneriske kreationer. IPR kan omfatte ophavsret, patenter, varemærker og design. 

Intellektuelle ejendomsrettigheder er afgørende for at sætte innovative virksomheder i stand til at vokse. Ved at hjælpe rettighedshaverne med at bekæmpe varemærkeforfalskning, piratkopiering og andre former for uautoriseret kopiering kan intellektuelle ejendomsrettigheder forbedre SMV'ernes konkurrenceevne, tilskynde til innovation og udgøre en potentiel indtægtskilde. 

For spørgsmål vedrørende intellektuel ejendomsret og for at anmode om gratis bistand kan virksomhederne kontakte de (EU-finansierede) IP-helpdesks for Europa, Kina, Indien, Latinamerika, Sydøstasien og Afrika.

SMV-fonden

Den nye EU-SMV-fond tilbyder vouchere til at hjælpe EU-baserede SMV'er med at beskytte deres intellektuelle ejendomsrettigheder gennem forskellige støtteforanstaltninger. Dette omfatter refusion (op til 75 %) af visse gebyrer for varemærke, design eller patentregistrering på EU-plan, nationalt, regionalt eller internationalt plan. 

Hvis SMV'en er usikker på, hvad der skal ansøges om, eller hvor, kan en IP-prædiagnostisk tjeneste (IP Scan) bidrage til at træffe det rigtige valg. En pro bono-tjeneste (gratis høring) er også tilgængelig for SMV'er, der har brug for vejledning i denne henseende.

For mere information kan SMV'er kontakte EU's SMV-fond

Kommissionen tilbyder en bred vifte af støtte til virksomheder, der ønsker at netværke eller finde finansieringsmuligheder. 

3 netværk eller fonde, der kan hjælpe er:

 1. Enterprise Europe Network
 2. InvestEU
 3. Programmet for et digitalt Europa

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) er verdens største støttenetværk for SMV'er. Det kan hjælpe mennesker og virksomheder med at få adgang til at starte en virksomhed, innovere, få adgang til markeder, finde en partner og øge deres konkurrenceevne.

Indtil videre har det hjulpet:

 • 280.000 SMV'er skal skabe 780.000 forretningsforbindelser ved matchmaking-arrangementer
 • 3 mio. SMV'er til at drage fordel af EEN-tjenester siden 2008
 • Over 21 000 SMV'er vil kunne drage fordel af skræddersyede støttepakker

InvestEU

InvestEU har til formål at bidrage til EU's mål ved at støtte infrastruktur, SMV'er, forskningsinnovation, digitalisering og sociale projekter. Den består af tre søjler: 

 1. InvestEU-fonden
 2. InvestEU-rådgivningsplatformen
 3. InvestEU-portalen

InvestEU-fonden har til formål at mobilisere mere end 372 mia. EUR i offentlige og private investeringer gennem en EU-budgetgaranti på 26,2 mia. EUR fordelt på fire politikområder: 

 1. bæredygtig infrastruktur;
 2. forskning, innovation og digitalisering
 3. små og mellemstore virksomheder
 4. sociale investeringer og færdigheder.

InvestEU-portalen er af særlig interesse for SMV'er og virksomheder. Det er et online matchmaking-værktøj, der har til formål at forbinde EU-projektpromotorer og investorer. Med over 1.000 offentliggjorte projekter giver InvestEU EU-virksomheder synlighed for et netværk af internationale investorer. Portalen er tilgængelig i alle EU-lande og dækker hver af EU's 25 økonomiske sektorer. 

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL)

Programmet for et digitalt Europa tilbyder en bred vifte af støtte til at hjælpe europæiske virksomheder med at vokse. 

For eksempel:

 • 70 % af virksomhederne siger, at manglen på personale med tilstrækkelige digitale færdigheder er en hindring for investeringer. Digital støtte opkvalificering for at give en arbejdsstyrke til avancerede digitale teknologier såsom kunstig intelligens (AI), cybersikkerhed, avanceret databehandling, datainfrastruktur, styring og behandling og meget mere. 
 • Digital støtter udviklingen af netværket af europæiske digitale innovationsknudepunkter. Digitale innovationsknudepunkter er one-stop-shops, der hjælper virksomheder med at reagere på digitale udfordringer og blive mere konkurrencedygtige ved at give adgang til teknisk ekspertise og testning, der giver mulighed for at "teste før investering", innovationstjenester såsom finansiering af rådgivning, uddannelse og udvikling af færdigheder, der er centrale for en vellykket digital omstilling og meget mere.
 • Virksomhederne bør kunne anvende avancerede teknologier såsom cloud computing-tjenester, big data og kunstig intelligens. For at hjælpe dem vil DIGITAL stille specifikke tekniske løsninger til rådighed, f.eks. en open source smart middleware-platform. Det vil også fremme den næste generation af europæiske cloud-to-edge avancerede tjenester og opbygge en paneuropæisk markedsplads, hvor disse tjenester vil blive tilgængelige for den offentlige og private sektor. Digital investerer også i f.eks. AI-test- og forsøgsfaciliteter, der vil give SMV'er og nystartede virksomheder hurtig og enkel adgang til testfaciliteter i verdensklasse for kunstig intelligens, rige netværk af interessenter og potentielle kunder.
 • Digital har også en særlig finansieringssats på 75 % for SMV'er til specifikke foranstaltninger. Målet er at støtte SMV'er, der er involveret i opbygning og udbredelse af digital kapacitet. 

Læs mere om, hvordan du får støtte fra programmet for et digitalt Europa

 

 

 

Se også

Det store billede

Finansiering af digitalisering i den flerårige finansielle ramme 2021-2027

EU's langsigtede EU-budget, også kendt som den flerårige finansielle ramme, vil sætte skub i digitale teknologier og støtte til genopretning efter pandemien.

Se også

EU-støtte til uddannelse og erhvervsuddannelse

Kommissionen tilbyder en række uddannelses- og erhvervsuddannelsesmuligheder, der kan hjælpe dig med at komme i gang med det digitale, f.eks. iværksættervejledning, udvekslinger og meget mere.

Programmet for et digitalt Europa

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er et nyt EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at bringe digital teknologi til virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger.

Connecting Europe-faciliteten — CEF Digital

Den digitale del af Connecting Europe-faciliteten (CEF Digital) vil støtte og katalysere både offentlige og private investeringer i digitale konnektivitetsinfrastrukturer mellem 2021 og 2027.