Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ELi toetus ettevõtjatele digitaalmaailmas

EL pakub ettevõtetele mitmesuguseid toetusi alates idufirmadest kuni kasvufirmadeni kuni väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjateni ja mujale. Sellelt lehelt saate rohkem teada.

Image © 467132202 vgajic via GettyImages

Väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel (VKEd) on ELi majanduses oluline roll. Nad moodustavad 99 % kõigist ELi ettevõtetest ja viimase viie aasta jooksul on nad loonud umbes 85 % uutest töökohtadest. Koos idufirmadega juhivad nad oma tugeva innovatsioonipotentsiaaliga erasektori ümberkujundamist. 

Euroopa Liit soovib tagada, et VKEd ja idufirmad saaksid tugineda ettevõtlussõbralikule keskkonnale ning kasutada maksimaalselt ära piiriülest tegevust nii ELis kui ka väljaspool seda. 

Seetõttu oleme teinud mitmeid algatusi, et tagada VKEde toetamine. Nende hulka kuuluvad:

 • idu- ja kasvufirmade toetamine
 • kaubanduse toetus
 • piiriülesed käibemaksu täiustused
 • intellektuaalomandi õigused (IPR)
 • võrgustikud ja rahastamine

 

Idufirmade ja kasvufirmade toetamine

Euroopa Komisjoni idu- ja kasvufirmade algatuse eesmärk on anda Euroopa innovatiivsetele ettevõtjatele võimalus saada maailma juhtivateks ettevõteteks. See koondab uusi ja olemasolevaid vahendeid, et aidata idufirmadel kasvada, sealhulgas: 

 • parem juurdepääs rahastamisele;
 • teine võimalus ettevõtjatele;
 • lihtsustatud maksudeklaratsioonid.

Idufirmade tippstandard toetab idufirmasid, edendades ettevõtlust ja kiirendades nende kasvu uuenduslikeks VKEdeks. Samuti annab see neile tingimused veelgi suuremaks. 

Idufirmade standardi allkirjastanud liikmesriigid kohustuvad: 

 • luua kogu ELi hõlmav selge võrdluspunkt idufirma põhiomaduste määratlemiseks;
 • jätkusuutliku majanduskasvu ja ettevõtjasõbraliku keskkonna esiletõstmine on kesksel kohal idu- ja kasvufirmade tulevases ülemaailmses edus;
 • parimate tavade jagamine;
 • idufirmade keskuse loomine, et edendada ja võimaldada parimate tavade vahetamist.

Kaubandussuunised ettevõtjatele ja VKEdele

EL on maailma suurim kaubandusblokk, kus elab 440 miljonit inimest ja 16 % maailma kaubandusest. Rahvusvaheline kaubandus ja investeeringud on selle majanduse selgroog. ELi ettevõtete kaupade ja teenuste eksport ELi-välistesse riikidesse toetab miljoneid töökohti.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) saavad rahvusvahelisest kaubandusest märkimisväärselt kasu. 87 % kõigist ELi eksportijatest on VKEd. 

Meie kaubanduslepingud partnerriikidega tagavad, et VKEd saavad kasu meetmetest, mis:

 • kaotada tariifid;
 • lihtsustama eksporti, kõrvaldades bürokraatia ja muud tehnilised tõkked;
 • kehtestada lihtsamad ja prognoositavamad tolliprotseduurid;
 • luua ELi ettevõtetele stabiilsem ja läbipaistvam ettevõtluskeskkond. 

Lisaks meie kaubanduslepingutele pakub ELi kaubanduspoliitika mitmesuguseid vahendeid ja meetmeid, mis toovad kasu väikeettevõtjatele.

Siin on 7 peamist tööriista teie jaoks:

 1. ELi turulepääsu veebisait pakub praktilist teavet ekspordi ja impordi kohta. VKEd saavad kasutada veebisaiti turulepääsuga seotud küsimuste lahendamiseks.
 2. Kaubanduse kaitsemeetmete juhend VKEdele annab põhiülevaate kaubanduse kaitsemeetmetest ja sätestab praktilised sammud, et kaitsta ettevõtjaid kolmandate riikide ebaausa konkurentsi eest.
 3. Kaubanduse kaitse VKEde kasutajatugi pakub isiklikku nõu importijatele ja eksportijatele, keda kaubanduse kaitsemeetmed mõjutavad.
 4. VKEdele mõeldud kaubanduse kaitsemeetmete veebikursus annab VKEdele olulisi teadmisi oma igapäevases äritegevuses.
 5. Teabeleht Euroopa Liidu toetuse kohta ELi VKEdele.
 6. Teie Euroopa – Business pakub mitmekeelset teavet ja internetipõhiseid valitsuse teenuseid ettevõtetele, kes otsivad ärivõimalusi nii Euroopas kui ka väljaspool seda.
 7. ELi ja USA kaubandus- ja tehnoloogianõukogu (TTC) parimate tavade ühises juhendis on esitatud 7 selget nõuannet, et VKEd saaksid muutuda küberturvalisemaks, sealhulgas seosed asjaomaste ressursside ja algatustega mõlemal pool Atlandi ookeani.

Piiriülese käibemaksu eeskirjad

EL parandab pidevalt käibemaksu toimimist ettevõtjate, sealhulgas VKEde jaoks. Meie eesmärk on luua 21. sajandil ettevõtlusele sobiv käibemaksusüsteem.

Uued käibemaksueeskirjad internetiostude kohta jõustusid 1. juulil 2021. Uued eeskirjad on osa jõupingutustest, mille eesmärk on tagada võrdsed tingimused kõigile ettevõtjatele, sealhulgas veebis müüvatele VKEdele. Nendega lihtsustatakse käibemaksunõuete täitmist seoses ettevõtja ja tarbija vaheliste piiriüleste e-kaubanduse tarnetega. 

Uued eeskirjad aitavad kaasa ka õiglasema ja lihtsama maksustamissüsteemi loomisele ELis ning käibemaksu ajakohastamisele kooskõlas e-kaubanduse turu tegeliku olukorraga. Tõepoolest, need võivad aidata ettevõtjatel säästa kuni 95 % käibemaksuga seotud halduskuludest oma internetimüügist.

Laiendatud ühe akna süsteemi käivitamine ja hiljuti kasutusele võetud impordi ühe akna süsteem võimaldab ettevõtjatel deklareerida ja edastada käibemaksu oma kaupade ja teenuste müügilt ELis ning väikese väärtusega kaupade impordilt ELi ainult ühes liikmesriigis. 

Uurige, kuidas teie ettevõte saab kasu e-kaubanduse süsteemide uuest käibemaksust.

Komisjon esitab 2022. aasta lõpus uue ettepaneku käibemaksu kohta digitaalajastul. Ettepanekuga vähendatakse ettevõtjate, sealhulgas VKEde halduskoormust ja kulusid, luues käibemaksupettuste vähendamise kaudu võrdsemad tingimused. Uute eeskirjadega kehtestatakse:

 • täiustatud digitaalse aruandluse nõuded ettevõtjatele kogu ELis;
 • platvormimajanduse uued eeskirjad;
 • ühtne registreerimine ELis asuvatele äriühingutele.

 

Lisaks võetakse kasutusele uued lihtsustamiseeskirjad, et avada ühe liikmesriigi väikeettevõtjatele praegu kohaldatav käibemaksuvabastus ettevõtjatele, kes müüvad seal, kuid asuvad teistes ELi riikides. 

See aitab väikestel piiriülestel ettevõtetel kasvada, kastelda oma varbaid teistel ELi turgudel ning luua võrdsed tingimused ettevõtjatele, olenemata nende asukohast ELis. Uut kava hakatakse kohaldama alates 1. jaanuarist 2025.

Intellektuaalomandi õigused

Intellektuaalomandi õigused (IPR) on inimestele ja ettevõtetele antud õigused oma mõistuse loomingule, nagu leiutised ja kunstiteosed. Intellektuaalomandi õigused võivad hõlmata autoriõigust, patente, kaubamärke ja disainilahendusi. 

Intellektuaalomandi õigused on innovatiivsete ettevõtete kasvu võimaldamiseks hädavajalikud. Aidates õiguste omajatel võidelda võltsimise, piraatluse ja muude loata kopeerimise vormide vastu, võivad intellektuaalomandi õigused parandada VKEde konkurentsivõimet, soodustades innovatsiooni ja luues potentsiaalse tuluallika. 

Intellektuaalomandi küsimustes ja tasuta abi taotlemiseks võivad ettevõtjad võtta ühendust (ELi rahastatud) intellektuaalomandi kasutajatoega Euroopas, Hiinas, Indias, Ladina-Ameerikas, Kagu-Aasias ja Aafrikas.

VKEde fond

Uus ELi VKEde fond pakub vautšereid, et aidata ELis asuvatel VKEdel kaitsta oma intellektuaalomandi õigusi mitmesuguste toetusmeetmete kaudu. See hõlmab kaubamärgi, disainilahenduse või patendi registreerimise teatavate lõivude hüvitamist (kuni 75 %) ELi, riiklikul, piirkondlikul või rahvusvahelisel tasandil. 

Kui VKE ei ole kindel, mida taotleda või kus, võib intellektuaalomandi eeldiagnostika teenus (IP Scan) aidata teha õiget valikut. Pro bono teenus (tasuta konsultatsioon) on kättesaadav ka VKEdele, kes vajavad selles osas suuniseid.

Lisateabe saamiseks võivad VKEd võtta ühendust ELi VKEde fondiga

Komisjon pakub mitmesugust toetust ettevõtetele, kes soovivad võrku luua või leida rahastamisvõimalusi. 

3 võrgustikku või fondi, mis võivad aidata:

 1. Euroopa ettevõtlusvõrgustik
 2. InvestEU programm
 3. Digitaalse Euroopa programm

Euroopa ettevõtlusvõrgustik

Enterprise Europe Network (EEN) on maailma suurim VKEde tugivõrgustik. See võib aidata inimestel ja ettevõtetel alustada ettevõtet, teha uuendusi, pääseda turule, leida partner ja suurendada nende konkurentsivõimet.

Seni on see aidanud:

 • 280 000 VKEd teevad 780 000 äriühendust kontaktide loomise üritustel
 • Alates 2008. aastast saavad Euroopa ettevõtlusvõrgustiku teenustest kasu 3 miljonit VKEd
 • Rohkem kui 21 000 VKEd saavad kasu kohandatud toetuspakettidest

InvestEU programm

InvestEU eesmärk on aidata kaasa ELi eesmärkide saavutamisele, toetades taristut, VKEsid, teadusinnovatsiooni, digiteerimist ja sotsiaalprojekte. See koosneb kolmest sambast: 

 1. InvestEU fond
 2. InvestEU nõustamiskeskus
 3. InvestEU portaal

InvestEU fondi eesmärk on kaasata üle 372 miljardi euro avaliku ja erasektori investeeringuid 26,2 miljardi euro suuruse ELi eelarvetagatise kaudu, mis jaguneb nelja poliitikaharu vahel: 

 1. jätkusuutlik infrastruktuur;
 2. teadusuuringud, innovatsioon ja digiteerimine;
 3. väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad;
 4. sotsiaalsed investeeringud ja oskused.

InvestEU portaal pakub erilist huvi VKEdele ja ettevõtjatele. See on veebipõhine kontaktide loomise vahend, mille eesmärk on ühendada ELi projektide edendajad ja investorid. Avaldatud on üle 1000 projekti, mis annab ELi ettevõtetele nähtavuse rahvusvaheliste investorite võrgustikus. Portaal on kättesaadav igas ELi liikmesriigis ja hõlmab kõiki ELi 25 majandussektorit. 

Digitaalse Euroopa programm (DIGITAL)

Programm „Digitaalne Euroopa“ pakub mitmesuguseid toetusi, et aidata Euroopa ettevõtetel kasvada. 

Näiteks:

 • 70 % ettevõtjatest väidab, et piisavate digioskustega töötajate puudus takistab investeerimist. Digivaldkond toetab oskuste täiendamist, et pakkuda tööjõudu kõrgetasemelistele digitehnoloogiatele, nagu tehisintellekt, küberjulgeolek, kõrgtasemel andmetöötlus, andmetaristu, juhtimine ja töötlemine ning palju muud. 
 • Digitaalvaldkond toetab Euroopa digitaalse innovatsiooni keskuste võrgustiku arendamist. Digitaalse innovatsiooni keskused on ühtsed kontaktpunktid, mis toetavad ettevõtteid digiprobleemidele reageerimisel ja muutuvad konkurentsivõimelisemaks, pakkudes juurdepääsu tehnilistele teadmistele ja katsetele, võimaldades teha katseid enne investeerimist, innovatsiooniteenuseid, nagu nõustamine, koolitus ja oskuste arendamine, mis on eduka digiülemineku jaoks keskse tähtsusega.
 • Ettevõtjatel peaks olema võimalik kasutada kõrgtehnoloogiat, nagu pilvandmetöötluse teenused, suurandmed ja tehisintellekt. Nende abistamiseks teeb DIGITAL kättesaadavaks konkreetsed tehnilised lahendused, näiteks avatud lähtekoodiga aruka vahevara platvormi. Sellega edendatakse ka järgmise põlvkonna Euroopa pilvandmetöötluse täiustatud teenuseid ning luuakse üleeuroopaline turg, kus need teenused muutuvad avaliku ja erasektori jaoks kättesaadavaks. Digitaalvaldkond investeerib ka näiteks tehisintellekti testimise ja katsetamise rajatistesse, mis annavad VKEdele ja idufirmadele kiire ja lihtsa juurdepääsu tehisintellekti maailmatasemel testimisrajatistele, sidusrühmade rikkalikele võrgustikele ja potentsiaalsetele klientidele.
 • Samuti on digitaalvaldkonna rahastamise erimäär VKEde jaoks erimeetmete puhul 75 %. Eesmärk on toetada VKEsid, kes on kaasatud digivõimekuse arendamisse ja kasutuselevõttu. 

Lisateave programmi „Digitaalne Euroopa“ rahastamise kohta

 

   

    

   Seotud sisu

   Üldpilt

   Digivaldkonna rahastamine 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus

   ELi pikaajaline eelarve, mida tuntakse ka mitmeaastase finantsraamistiku nime all, edendab digitehnoloogiat ja abi pandeemiast taastumiseks.

   Vaata lisaks

   ELi toetus haridusele ja koolitusele

   Komisjon pakub mitmeid haridus- ja koolitusvõimalusi, mis aitavad teil digivaldkonnas alustada, näiteks ettevõtlusalane nõustamine, vahetus ja palju muud.

   Programm „Digitaalne Euroopa“

   Digitaalse Euroopa programm (DIGITAL) on uus ELi rahastamisprogramm, mille eesmärk on tuua digitehnoloogia ettevõtetesse, kodanikesse ja haldusasutustesse.