Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Η αριστεία της τεχνητής νοημοσύνης ακμάζει από το εργαστήριο στην αγορά

Το συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη προτείνει μια συγκεκριμένη δέσμη κοινών δράσεων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη δημιουργία παγκόσμιας ηγετικής θέσης στην αξιόπιστη ΤΝ.

ΑΙ αριστεία
fix-empty

Η επανεξέταση του συντονισμένου σχεδίου το 2021 περιλαμβάνει προτάσεις για να καταστεί η ΕΕ ο τόπος όπου η αριστεία της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) ευδοκιμεί από το εργαστήριο στην αγορά, προωθώντας την έρευνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ενθαρρύνοντας την υιοθέτησή της και χρηματοδοτώντας την καινοτομία. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη της ανάπτυξης και της υιοθέτησης αξιόπιστων λύσεων ΤΝ είναι μια προσέγγιση με γνώμονα τις αξίες, η οποία καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής και επικεντρώνεται στην οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος αριστείας. Οι βασικές δράσεις έχουν ως στόχο:

  • προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών μέσω συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)·
  • ανάπτυξη και κινητοποίηση ερευνητικών ικανοτήτων ΤΝ·
  • να παρέχει στους προγραμματιστές και τις εταιρείες εγκαταστάσεις για να δοκιμάζουν και να πειραματίζονται με τις τελευταίες τεχνολογίες τους που βασίζονται στην ΤΝ σε περιβάλλοντα πραγματικού κόσμου·
  • να αναπτύξει μια ευρωπαϊκή αγορά για αξιόπιστες λύσεις ΤΝ, συνδέοντας πόρους και υπηρεσίες·
  • χρηματοδότηση και κλιμάκωση καινοτόμων ιδεών και λύσεων για την τεχνητή νοημοσύνη.

Μια ευρωπαϊκή σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για την ΤΝ, τα δεδομένα και τη ρομποτική

Η ευρωπαϊκή σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και τη ρομποτική φέρνει σε επαφή εταίρους από τις τρεις κοινότητες για να ανταποκριθούν σε ορισμένες από τις πιο πιεστικές προκλήσεις της Ευρώπης και να μοχλεύσουν τη χρηματοδότηση για την τόνωση νέων αγορών. Αυτό επιτρέπει την άνθηση του ευρωπαϊκού οράματος για ανθρωποκεντρική και αξιόπιστη ΤΝ. Δημιουργεί δεσμούς με τα κράτη μέλη και προωθεί τον συντονισμό με εθνικές ή περιφερειακές πρωτοβουλίες. Η ΣΔΙΤ ενώνει τις δυνάμεις των ιδρυτικών συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, μεγάλων ευρωπαϊκών ενώσεων και πρωτοβουλιών όπως η BDVA,η euRobotics,ηCLAIRE , ηELLIS και η EurAI.

Δημιουργία και κινητοποίηση ερευνητικών ικανοτήτων για την τεχνητή νοημοσύνη σε παγκόσμιο επίπεδο στην Ευρώπη

Ο ευρωπαϊκός φάρος τεχνητής νοημοσύνηςσυγκεντρώνει ενδιαφερόμενους φορείς από την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη, προκειμένου να αποτελέσει παγκόσμιο σημείο αναφοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις και τα καλύτερα ταλέντα στον τομέα. Ο φάρος βασίζεται σε βασικούς πυλώνες, καθένας από τους οποίους είναι ένα δίκτυο κέντρων αριστείας ΤΝ που ειδικεύονται σε ένα δεδομένο θέμα όπου η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο φάρος κινητοποιεί την κοινότητα της τεχνητής νοημοσύνης να συνεργαστεί σε βασικές ερευνητικές προκλήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και να προχωρήσει ταχύτερα στις κοινές προσπάθειες για ασφαλείς, προστατευμένες και αξιόπιστες εφαρμογές ΤΝ αντί να εργάζεται σε σιλό. Αξιοποιεί και συμπληρώνει το δυναμικό ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων αριστείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που ξεκίνησε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020».

Εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού παγκόσμιας κλάσης

Για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ έρευνας και ανάπτυξης της ΤΝ και την προώθηση της ευρείας υιοθέτησης της αξιόπιστης ΤΝ σε ολόκληρη την Ευρώπη, από κοινού με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί νέες εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού (TEF). Οι εγκαταστάσεις αυτές θα παρέχουν στις εταιρείες τα μέσα για να δοκιμάσουν τις τελευταίες τεχνολογίες τους που βασίζονται στην ΤΝ σε πραγματικές ή σχεδόν πραγματικές συνθήκες πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Τα πρώτα TEF επικεντρώνονται στους τομείς της μεταποίησης, της υγειονομικής περίθαλψης, των γεωργικών προϊόντων διατροφής, των έξυπνων πόλεων και κοινοτήτων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης κατά παραγγελία

Οραματιζόμενη ως κεντρική ευρωπαϊκή αγορά για λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, η ευρωπαϊκή πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης κατά παραγγελία παρέχει εύκολη πρόσβαση σε πόρους και υπηρεσίες ΤΝ. Σε αυτά περιλαμβάνονται αλγόριθμοι, προϊόντα και λύσεις που βασίζονται στην ΤΝ, εμπειρογνωμοσύνη, υπηρεσίες και πρόσβαση σε δεδομένα και υποδομές υπολογιστικού νέφους. Συγκεντρώνοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις γνώσεις και τους πόρους, η πλατφόρμα ΤΝ κατά παραγγελία θα καταστεί κινητήρια δύναμη της αγοράς ΤΝ στην Ευρώπη, προσφέροντας μια κρίσιμη μάζα υπηρεσιών, μια αφοσιωμένη κοινότητα και την ταχεία ανάπτυξη εργαλείων.

Ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας

Ένα δίκτυο περίπου 200 ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας (EDIH) που καλύπτει όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης αποσκοπεί στην τόνωση της ευρείας υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης, της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της κυβερνοασφάλειας και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών. Οι EDIH θα βοηθήσουν όλες τις εταιρείες που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης να γίνουν πιο ανταγωνιστικές όσον αφορά τις επιχειρηματικές/παραγωγικές διαδικασίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους. Ως «μονοαπευθυντικές υπηρεσίες», οι EDIH μπορούν να προωθήσουν σε τοπικό επίπεδο τη χρήση εργαλείων από την πλατφόρμα ΤΝ κατά παραγγελία στη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και στον δημόσιο τομέα. Θα βοηθήσουν τις εταιρείες να καινοτομήσουν τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με τεχνητή νοημοσύνη και να τονώσουν την υιοθέτησή τους, βοηθώντας τις να είναι έτοιμες στην αγορά.

Χρηματοδότηση και κλιμάκωση καινοτόμων ιδεών και λύσεων για την τεχνητή νοημοσύνη

Μέσω των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη» και « Ψηφιακή Ευρώπη», η Επιτροπή σχεδιάζει να επενδύσει 1 δισ. ευρώ ετησίως στην ΤΝ, με μέτρα για τη χρηματοδότηση και την κλίμακα καινοτόμων ιδεών και λύσεων. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν γέφυρες μεταξύ της ισχυρής ερευνητικής κοινότητας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των φορέων καινοτομίας, ιδίως των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, τόσο στα αρχικά τους στάδια όσο και στο στάδιο της επέκτασης. Στόχος είναι η κινητοποίηση πρόσθετων επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα και τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτευχθεί ετήσιος όγκος επενδύσεων ύψους 20 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το μεγαλύτερο πακέτο κινήτρων που χρηματοδοτήθηκε ποτέ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, διαθέτει 134 δισ. ευρώ για την ψηφιακή τεχνολογία και επιτρέπει στην Ευρώπη να ενισχύσει τις φιλοδοξίες της και να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης αιχμής.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
ΕΕ-Ινδία: το νέο Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας θα ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού, των πράσινων τεχνολογιών και του εμπορίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία ενίσχυσαν τη σχέση τους ως στρατηγικών εταίρων με τη σύσταση νέου Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας (ΣΕΤ).

PRESS RELEASE |
Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Δρομολόγηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας απεικόνισης του καρκίνου

Σήμερα, σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή εγκαινιάζει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου για τη στήριξη των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των φορέων καινοτομίας για τη βέλτιστη χρήση καινοτόμων λύσεων που βασίζονται σε δεδομένα για τη θεραπεία και την περίθαλψη του καρκίνου.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Το συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη έχει ως στόχο να επιταχύνει τις επενδύσεις στην ΤΝ, να ενεργήσει σε στρατηγικές και προγράμματα για την ΤΝ και να ευθυγραμμίσει την πολιτική για την ΤΝ ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός στην Ευρώπη.

Βλ. επίσης