Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Η αριστεία της τεχνητής νοημοσύνης ακμάζει από το εργαστήριο στην αγορά

Η ανακοίνωση σχετικά με την τόνωση των νεοφυών επιχειρήσεων και της καινοτομίας σε αξιόπιστη ΤΝ περιγράφει συγκεκριμένες κοινές δράσεις για την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη δημιουργία παγκόσμιας ηγετικής θέσης όσον αφορά την αξιόπιστη ΤΝ.

Αριστεία στον τομέα της ΤΝ
fix-empty

Στρατηγικές για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση αξιόπιστης ΑΙ

Το στρατηγικό πλαίσιο που καθορίζεται στην ανακοίνωση για την τόνωση των νεοφυών επιχειρήσεων και της καινοτομίας στην αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη αποσκοπείστην προώθηση μιας καινοτόμου, δίκαιης, ανοικτής και αμφισβητήσιμης αγοράς ΤΝ. Όχι μόνο ενισχύει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο εσωτερικό, αλλά και τις δίνει τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται με αυτοπεποίθηση στην παγκόσμια σκηνή. Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται στην υφιστάμενη ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας στην ΤΝ,ιδίως στο συντονισμένο σχέδιο για την ΤΝ.

Η επανεξέταση του συντονισμένου σχεδίου για το 2021 περιλαμβάνει προτάσεις για να καταστεί η ΕΕ ο τόπος όπου η αριστεία της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) ευδοκιμεί από το εργαστήριο στην αγορά, προωθώντας την έρευνα στον τομέα της ΤΝ, ενθαρρύνοντας την υιοθέτησή της και χρηματοδοτώντας την καινοτομία. Η στρατηγική της Επιτροπής για τη στήριξη της ανάπτυξης και της υιοθέτησης αξιόπιστων λύσεων ΤΝ είναι μια προσέγγιση με γνώμονα τις αξίες, η οποία καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής και επικεντρώνεται στην οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος αριστείας. Οι βασικές δράσεις αποσκοπούν:

 • προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών μέσω συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)·
 • ανάπτυξη και κινητοποίηση ερευνητικών ικανοτήτων στον τομέα της ΤΝ·
 • παροχή διευκολύνσεων στους προγραμματιστές και τις εταιρείες για να δοκιμάσουν και να πειραματιστούν με τις τελευταίες τεχνολογίες τους που βασίζονται στην ΤΝ σε πραγματικό περιβάλλον·
 • ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αγοράς για αξιόπιστες λύσεις ΤΝ, συνδέοντας πόρους και υπηρεσίες·
 • χρηματοδότηση και κλιμάκωση καινοτόμων ιδεών και λύσεων για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ευρωπαϊκή σύμπραξη για την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και τη ρομποτική

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και τη ρομποτική (ADRA) εγκαινιάστηκε επίσημα τον Ιούνιο του 2021 με την υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ένωσης ΕΕΔ. Η ADRA έλαβε 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων «Ορίζων 2020» (2014-2020) και «Ορίζων Ευρώπη» (2021-2027). Αυτή η σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα συγκεντρώνει κοινότητες από τρεις βασικές κοινότητες — την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα και τη ρομποτική — και πέντε οργανισμούς: BDVA, CLAIRE, ELLIS, EurAI και euRobotics.

Το 2024, η ADRA αριθμεί περισσότερα από 133 μέλη, από νεοφυείς επιχειρήσεις, ΜΜΕ, μεγάλη βιομηχανία, καθώς και ερευνητικούς οργανισμούς και RTO. Τον Νοέμβριο του 2023, η ADRA διοργάνωσε την πρώτη της εκδήλωση — το φόρουμ ADR που επικεντρώθηκε στην Γενετική ΤΝ. Η ADRA συνεργάζεται με πολλά ενδιαφερόμενα μέρη (συμπεριλαμβανομένου του κλάδου), για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παραγόμενης ΤΝ. Αυτό οδήγησε στη σύσταση 2 ειδικών ομάδων το 2023:

 • GENAI — αφιερωμένη στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τη παραγόμενη ΤΝ.
 • Generative AI for Robotics — επικεντρώθηκε σε παραγωγικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της ρομποτικής.

Απόκτηση παγκόσμιων δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης αναφοράς στην Ευρώπη

Τα ευρωπαϊκά δίκτυα αριστείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (NoEs) συγκεντρώνουν τα λαμπρότερα μυαλά ΤΝ στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση των προκλητικών προβλημάτων της ΤΝ. Οι ΝΟΕ επωφελούνται από χρηματοδότηση τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» όσο και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και προωθούν την έρευνα και την ανάπτυξη. Αυτά τα παγκόσμιας κλάσης δίκτυα περιλαμβάνουν σημαντικό μέρος της κορυφαίας εμπειρογνωμοσύνης της Ευρώπης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Προωθούν τη συνέργεια και τη δημιουργία κρίσιμης μάζας στην ευρωπαϊκή ΤΝ για να συμβάλουν στη μετάφραση των εξελίξεων της ΤΝ σε απτές πραγματικές επιπτώσεις σε διάφορους τομείς.

  Collection of logos from various AI and robotics organizations and initiatives. AI NoE is the central logo and surrounded by 10 other logos: Adra The AI Data Robotics Association; VISION; AI on Demand; AI4media; elise; HUMANE AI NET; TAILOR; euRobotics; dAIedge; ENFIELD; ELSA (European Lighthouse on Secure and Safe AI); ELIAS

© Vision4ai.eu

Από το 2023, η κοινότητα NoEs AI & Robotics της ΕΕ περιλαμβάνει τα ακόλουθα εννέα έργα:

Οι ΝΟ είναι στενά συνδεδεμένες με την ADRA. Οι ΝΟΕ είναι η ιδιωτική πλευρά μιας σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που διαδραματίζει καίριο ρόλο στη μεταφορά γνώσεων από την ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα στη βιομηχανία.

Παγκόσμιας κλάσης εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού

Από τον Ιανουάριο του 2023, 4 τομεακές εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού (TEF) έχουν αρχίσει να παρέχουν στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ τα μέσα για να δοκιμάσουν τις τελευταίες τεχνολογίες τους που βασίζονται στην ΤΝ (επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας 6-8) σε πραγματικές ή σχεδόν πραγματικές συνθήκες. Οι υπηρεσίες TEF περιλαμβάνουν υποστήριξη για την πλήρη ολοκλήρωση, τη δοκιμή, τον πειραματισμό και την επικύρωση λύσεων που βασίζονται στην ΤΝ στους τομείς που εξυπηρετούν οι τέσσερις TEF:

Τα TEF συγχρηματοδοτούνται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη με συνολική επένδυση άνω των 220 εκατομμυρίων ευρώ και βοηθούν τους φορείς καινοτομίας να δοκιμάσουν τις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται κοντά στην αγορά πριν τις εισαγάγουν στην αγορά.

Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης κατά παραγγελία

Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης κατά παραγγελία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας γέφυρας μεταξύ της ευρωπαϊκής έρευνας, της βιομηχανίας και των δημόσιων υπηρεσιών στον τομέα της ΤΝ. Είναι καταλύτης για να φωτιστεί η συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ άλλων ενδιαφερόμενων μερών, μειώνοντας το χάσμα μεταξύ της έρευνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των φορέων καινοτομίας. Η ευρωπαϊκή AI-on-Demand θέλει να επιτρέψει την ταχεία μετατροπή των τελευταίων εξελίξεων της ΤΝ σε πραγματικά προϊόντα και υπηρεσίες ΤΝ που αναπτύσσονται στην αγορά.

Η πλατφόρμα υποστηρίζεται από ένα οικοσύστημα έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» (εστίαση στην έρευνα) και του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» (εστίαση στη βιομηχανία και τη δημόσια διοίκηση). Η τρέχουσα έκδοση της πλατφόρμας περιλαμβάνει διάφορες υπηρεσίες:

 • Κατάλογος περιουσιακών στοιχείων
 • Ένα ισχυρό εργαστήριο εικονικής τεχνητής νοημοσύνης, όπου οι ερευνητές μπορούν να διερευνήσουν το περιεχόμενο που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη δεδομένων σε πολλές πλατφόρμες
 • Η δυνατότητα δημιουργίας των δικών τους βιβλιοθηκών
 • Ανάπτυξη, κατάρτιση και κοινή χρήση αγωγών ΤΝ
 • Μια εκτεταμένη και προσαρμοσμένη αγορά που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της βιομηχανίας σε επερχόμενες εκδόσεις.

Ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας

Ένα δίκτυο περισσότερων από 200 ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας (EDIH) που καλύπτει όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης έχει ως στόχο να τονώσει την ευρεία υιοθέτηση της ΤΝ, της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της κυβερνοασφάλειας και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών. Οι EDIH βοηθούν όλες τις εταιρείες που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης να γίνουν πιο ανταγωνιστικές σε επιχειρηματικές/παραγωγικές διαδικασίες, προϊόντα ή υπηρεσίες. Ως «υπηρεσίες μίας στάσης», οι EDIH μπορούν να προωθήσουν σε τοπικό επίπεδο τη χρήση εργαλείων από την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης κατά παραγγελία έως τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και τον δημόσιο τομέα. Θα βοηθήσουν τις εταιρείες να καινοτομήσουν τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με τεχνητή νοημοσύνη και θα τονώσουν την υιοθέτησή τους, βοηθώντας τις να τις καταστήσουν έτοιμες στην αγορά.

Επί του παρόντος, υπάρχουν περίπου 150 EDIH στην τεχνητή νοημοσύνη και την υποστήριξη αποφάσεων. Οργανώνονται συχνά διάφορα σεμινάρια κατάρτισης και διαδικτυακά σεμινάρια σχετικά με το θέμα της ΤΝ(συμπεριλαμβανομένης της παραγόμενης ΤΝ). Επίσης, δημιουργήθηκε ειδική ομάδα εργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη στη δημόσια διοίκηση.

Χρηματοδότηση και κλιμάκωση καινοτόμων ιδεών και λύσεων για την ΤΝ

Μέσω των προγραμμάτων «Ορίζων Ευρώπη» και « Ψηφιακή Ευρώπη», η Επιτροπή σχεδιάζει να επενδύσει 1 δισ. ευρώ ετησίως στην ΤΝ, με μέτρα για τη χρηματοδότηση και την κλίμακα καινοτόμων ιδεών και λύσεων. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθούν γέφυρες μεταξύ της ισχυρής ερευνητικής κοινότητας της Ευρώπης στον τομέα της ΤΝ και των φορέων καινοτομίας, ιδίως των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, τόσο στα αρχικά τους στάδια όσο και στη φάση επέκτασης. Στόχος είναι η κινητοποίηση πρόσθετων επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα και τα κράτη μέλη προκειμένου να επιτευχθεί ετήσιος όγκος επενδύσεων ύψους 20 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η μεγαλύτερη δέσμη κινήτρων που χρηματοδοτήθηκε ποτέ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, διαθέτει 134 δισ. ευρώ για την ψηφιακή τεχνολογία και επιτρέπει στην Ευρώπη να ενισχύσει τις φιλοδοξίες της και να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη αξιόπιστης ΤΝ αιχμής.

Τελευταίες ειδήσεις

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή επενδύει 112 εκατ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη και την κβαντική έρευνα και καινοτομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας 2023-2024 του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την ψηφιακή, βιομηχανική και διαστημική έρευνα και καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και των κβαντικών τεχνολογιών.

DIGIBYTE |
Η χρηματοδότηση του νέου προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» ενισχύει την ευρωπαϊκή έρευνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των κβαντικών τεχνολογιών

Έχει δρομολογηθεί νέα δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων αξίας άνω των 112 εκατ. EUR από το πρόγραμμα εργασίας «Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2023-2024.

PRESS RELEASE |
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ συνεχίζουν την ισχυρή εμπορική και τεχνολογική συνεργασία σε μια εποχή παγκόσμιων προκλήσεων

Η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την έκτη σύνοδο του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ (TTC) στο Leuven του Βελγίου. Η σύνοδος επέτρεψε στους υπουργούς να αξιοποιήσουν τις εν εξελίξει εργασίες και να παρουσιάσουν νέα παραδοτέα του ΣΕΤ μετά από δυόμισι χρόνια συνεργασίας.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Το συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη αποσκοπεί στην επιτάχυνση των επενδύσεων στην ΤΝ, στην εφαρμογή στρατηγικών και προγραμμάτων ΤΝ και στην ευθυγράμμιση της πολιτικής για την ΤΝ με σκοπό την πρόληψη του κατακερματισμού εντός της Ευρώπης.

Βλ. επίσης