Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ΑΙ Αριστεία: Οικοδόμηση στρατηγικής ηγεσίας σε τομείς υψηλού αντικτύπου

Η επανεξέταση του συντονισμένου σχεδίου για την ΤΝ το 2021 προτείνει επτά τομεακούς τομείς δράσης στους οποίους η ΕΕ μπορεί να οικοδομήσει στρατηγική ηγεσία

  Εικόνα ψηφιακού εγκεφάλου με την τεχνητή νοημοσύνη στο κέντρο, συνδεδεμένη με εικονίδια που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τομείς

© iStock by Getty Images -861190284 metamorworks

Η επανεξέταση του συντονισμένου σχεδίου για την ΤΝ έχει ως στόχο να ευθυγραμμίσει στενότερα τη δράση της ΕΕ για την ΤΝ με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία COVID-19. Λαμβάνει επίσης υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς και τις τρέχουσες δράσεις στα κράτη μέλη.

Το συντονισμένο σχέδιο προσδιόρισε επτά τομεακούς τομείς δράσης: περιβάλλον, υγεία, ρομποτική, δημόσιος τομέας, εσωτερικές υποθέσεις, μεταφορές και γεωργία. Και προτείνει ένα σύνολο κοινών δράσεων για καθέναν από αυτούς τους τομείς.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι τεχνολογίες ΤΝ μπορούν να συμβάλουν στη στήριξη της Ευρώπης στην επίτευξη των στόχων της πράσινης συμφωνίας. Για παράδειγμα, η ΤΝ μπορεί να συμβάλει στη διευκόλυνση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, στη βελτίωση της ολοκλήρωσης και της διαχείρισης του ενεργειακού συστήματος και στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να επιτρέψει εντελώς νέες λύσεις που δεν ήταν δυνατές στο πλαίσιο άλλων τεχνολογιών.

Ωστόσο, η ίδια η ΤΝ έχει σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ιδίως όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, και απαιτείται δράση για τον μετριασμό αυτού.

Παραδείγματα δράσεων περιλαμβάνουν:

 • στήριξη της έρευνας για πιο πράσινη τεχνητή νοημοσύνη, αντιμετώπιση της ενεργειακής κατανάλωσης των τεχνολογιών ΤΝ μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»
 • διερεύνηση αποτελεσματικών τρόπων καθορισμού βασικών δεικτών επιδόσεων για τον προσδιορισμό και τη μέτρηση των θετικών και αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΤΝ

ΥΓΕΙΑ

Η ΕΕ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην εφαρμογή της ΤΝ στον τομέα της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης. Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν, για παράδειγμα, να μειώσουν την επιβάρυνση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, να βελτιώσουν τις νοσοκομειακές ροές εργασίας, να ενισχύσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των κλινικών δοκιμών και να υποστηρίξουν την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Η πανδημία COVID-19 ενίσχυσε περαιτέρω τη σημασία της ΤΝ για την υγεία και την περίθαλψη και παρέσχε διδάγματα για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της σχετικά με τα οφέλη της περαιτέρω συνεργασίας στον τομέα αυτό.

Παραδείγματα δράσεων περιλαμβάνουν:

 • δημιουργία εγκαταστάσεων δοκιμών και πειραματισμού (TEF) για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής που χρησιμοποιούνται στην υγεία 
 • ανάληψη δράσης για την επέκταση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για την υγεία·

Ρομποτική

Η ρομποτική που τροφοδοτείται από την ΤΝ συμβάλλει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα μια ανοικτή οικονομία στον ψηφιοποιημένο κόσμο. Η υιοθέτηση της ρομποτικής που βασίζεται στην ΤΝ θα τροφοδοτήσει τις εξελίξεις στη βιομηχανία ρομποτικής της ΕΕ και θα διευρύνει το φάσμα των δραστηριοτήτων στις οποίες λειτουργούν τα ρομπότ, αυξάνοντας τη συνεργασία ανθρώπου-ρομπότ.

Παραδείγματα δράσεων περιλαμβάνουν:

 • στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας προς την κατεύθυνση της επόμενης γενιάς ρομποτικής που τροφοδοτείται από τεχνητή νοημοσύνη
 • ενίσχυση των υφιστάμενων και μελλοντικών πρωτοβουλιών στον τομέα αυτό, όπως η ευρωπαϊκή σύμπραξη για την ΤΝ, τα δεδομένα και τη ρομποτική

Δημόσιος τομέας

Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συμβάλουν σε καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών και των κυβερνήσεων και επιτρέποντας πιο έξυπνες αναλυτικές ικανότητες. Μέσω της έγκαιρης υιοθέτησης της ΤΝ, ο δημόσιος τομέας μπορεί να πρωτοστατήσει στη χρήση της ΤΝ που είναι ασφαλής, αξιόπιστη και βιώσιμη. Ο δημόσιος τομέας της Ευρώπης μπορεί να χρησιμοποιήσει την ισχυρή συλλογική αγοραστική του δύναμη για να λειτουργήσει ως καταλύτης και να τονώσει τη ζήτηση για αξιόπιστη ΤΝ.

Παραδείγματα δράσεων περιλαμβάνουν:

 • δρομολόγηση του προγράμματος για την έγκριση της ΤΝ με σκοπό την επιτάχυνση των δημόσιων συμβάσεων συστημάτων ΤΝ στην Ευρώπη,
 • σχεδιασμός ενός χώρου δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις που θα παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των αγορών δημόσιων συμβάσεων στην ΕΕ.

Οι Εσωτερικές Υποθέσεις

Εάν σχεδιάζονται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα δημοκρατικά συστήματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα συστήματα ΤΝ μπορούν να αποτελέσουν κεντρική τεχνολογία για την υποστήριξη του έργου των αρχών εσωτερικών υποθέσεων. Ειδικότερα, οι αρχές επιβολής του νόμου θα πρέπει να είναι σε θέση να ενεργούν σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο εγκληματικό τοπίο για την ενίσχυση της προστασίας και της ασφάλειας όλων των προσώπων.

 Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα συστήματα ΤΝ δεν υποκαθιστούν τις εν λόγω αρχές.  

Παραδείγματα δράσεων περιλαμβάνουν:

 • προκήρυξη πρόσκλησης για τη δημιουργία ειδικού κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων ασφαλείας για την επιβολή του νόμου
 • συνέχιση της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας για την ΤΝ για εφαρμογές που βασίζονται στην Ευρώπη και σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες της ΕΕ.

Μεταφορές

Η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση είναι καίριας σημασίας για τις μελλοντικές μεταφορές. Μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των μεταφορών, στη βελτιστοποίηση της χρήσης της χωρητικότητας και των ροών κυκλοφορίας, καθώς και στη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας της τεχνολογίας και της γλώσσας.

Παραδείγματα δράσεων περιλαμβάνουν:

 • ανάπτυξη χάρτη πορείας για την ΤΝ σχετικά με την κινητικότητα
 • για τον καθορισμό εκτελεστικών πράξεων για τεχνικές προδιαγραφές για αυτοματοποιημένα οχήματα και πλήρως αυτοματοποιημένα οχήματα

ΓΕΩΡΓΙΑ

Η ΤΝ και άλλες ψηφιακές τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την αποδοτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Και μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Οι λύσεις και τα ρομπότ που βασίζονται στην ΤΝ μπορούν να στηρίξουν τους γεωργούς στην κτηνοτροφική παραγωγή, διασφαλίζοντας την καλή μεταχείριση και την αναπαραγωγή των ζώων, τη συγκομιδή καλλιεργειών, το ζιζάνιο και πολλά άλλα.

Παραδείγματα δράσεων περιλαμβάνουν:

 • προώθηση της γεωργίας ως ενός από τους κύριους τομείς που καλύπτονται από την πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας
 • εφαρμογή κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για τη γεωργία για τη στήριξη της αξιόπιστης συγκέντρωσης και ανταλλαγής δεδομένων

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Το Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ ενισχύει τη συνεργασία στον τομέα των αναδυόμενων τεχνολογιών, του βιώσιμου εμπορίου και της οικονομικής ασφάλειας

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την τέταρτη υπουργική σύνοδο του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-ΗΠΑ (TTC) στο Luleå της Σουηδίας.

PRESS RELEASE |
Το πρώτο Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας ΕΕ-Ινδίας επικεντρώθηκε στην εμβάθυνση της στρατηγικής δέσμευσης για το εμπόριο και την τεχνολογία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία πραγματοποίησαν σήμερα την πρώτη υπουργική σύνοδο του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας (ΣΕΤ) στις Βρυξέλλες.

PRESS RELEASE |
1.3 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» για την ψηφιακή μετάβαση και την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε δύο πολυετή προγράμματα εργασίας για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», στα οποία περιγράφονται οι στόχοι και οι συγκεκριμένοι θεματικοί τομείς που θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους σχεδόν 1.3 δισ. EUR.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Το συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη έχει ως στόχο να επιταχύνει τις επενδύσεις στην ΤΝ, να ενεργήσει σε στρατηγικές και προγράμματα για την ΤΝ και να ευθυγραμμίσει την πολιτική για την ΤΝ ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός στην Ευρώπη.

Βλ. επίσης

Η αριστεία της τεχνητής νοημοσύνης ακμάζει από το εργαστήριο στην αγορά

Το συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη προτείνει μια συγκεκριμένη δέσμη κοινών δράσεων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη δημιουργία παγκόσμιας ηγετικής θέσης στην αξιόπιστη ΤΝ.