Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Επενδύοντας στο σύννεφο, την άκρη και το διαδίκτυο των πραγμάτων

Το πρόγραμμα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψηφιακή δεκαετία θέτει τους στόχους μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με έναν στόχο 10,000 κλιματικά ουδέτερους κόμβους αιχμής. Αυτό σημαίνει ότι το σύννεφο, η άκρη και το διαδίκτυο των πραγμάτων έχουν μεγάλο ρόλο να διαδραματίσουν.

Olemedia@istock.com

Το Edge computing, σε συνδυασμό με το IoT και το cloud, προσφέρει στην Ευρώπη μια νέα ευκαιρία να ανταποκριθεί στη ζήτηση για υποδομές επεξεργασίας δεδομένων επόμενης γενιάς, για την ενίσχυση των δυνατοτήτων επεξεργασίας δεδομένων. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη μπορεί να αυξήσει την τεχνολογική της κυριαρχία. Παρουσιάζει επίσης ένα νέο πρότυπο για την επεξεργασία δεδομένων και τη νοημοσύνη, στην άκρη και ακόμη και σε επίπεδο συσκευής. Η επεξεργασία πρέπει να είναι πιο κοντά στον τόπο παραγωγής των δεδομένων, για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων, της ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής και των περιβαλλοντικών αναγκών.

Λαμβάνοντας υπόψη τον ταχύ ρυθμό των εξελίξεων σε αυτόν τον τομέα εκτός της ΕΕ, οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία στο υπολογιστικό νέφος, στα άκρα και στο διαδίκτυο των πραγμάτων είναι απαραίτητες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, και ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για την ταχεία επίτευξη αποτελεσμάτων.

Πίνακας σύγκρισης της απόστασης και του λανθάνοντος χρόνου του άκρου/νέφους

Ο γενικός στόχος της έρευνας και της καινοτομίας σε αυτόν τον συνδυασμένο τομέα του υπολογιστικού νέφους, του αιχμής και του διαδικτύου των πραγμάτων είναι να δημιουργηθούν οι ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού και αξίας στο υπολογιστικό νέφος έως το συνεχές IoT, με την ενσωμάτωση των σχετικών στοιχείων της υπολογιστικής, της συνδεσιμότητας, του διαδικτύου των πραγμάτων, της τεχνητής νοημοσύνης και της κυβερνοασφάλειας, και με τη διερεύνηση νέων εννοιών αποκεντρωμένης νοημοσύνης, όπως η υπολογιστική σμήνους.

Οι γνωστικές τεχνολογίες Cloud-Edge-IoT με βελτιωμένες επιδόσεις, ενεργοποιημένες από την τεχνητή νοημοσύνη, θα αυξήσουν την ευρωπαϊκή αυτονομία στην οικονομία δεδομένων που απαιτείται για τη στήριξη μελλοντικών υπερκατανεμημένων εφαρμογών.

Το σημαντικότερο είναι ότι ο γενικός στόχος της έρευνας και της καινοτομίας στο συνεχές υπολογιστικό νέφος-Edge-IoT είναι η υποστήριξη της απρόσκοπτης και αξιόπιστης ενοποίησης ποικίλων περιβαλλόντων πληροφορικής και δεδομένων και η διασφάλιση της ψηφιακής αυτονομίας για την Ευρώπη σε βασικούς τεχνολογικούς τομείς και τομείς εφαρμογών. Τα αποτελέσματα των έργων έρευνας και καινοτομίας θα αποτελέσουν την τεχνολογική βάση για άλλους αναδυόμενους τομείς, όπως οι εικονικοί κόσμοι και το βιομηχανικό μετασύμπαν.

Ερευνητικά έργα στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί μια σειρά έργων σε σχέση με το cloud, το edge και το IoT. Αυτό περιλαμβάνει έργα που εξακολουθούν να εκτελούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του διαδόχου του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

πίνακας που περιγράφει τα χρονοδιαγράμματα των εν εξελίξει και μελλοντικών έργων

Διαβάστε για τα έργα

Μπορείτε να εξερευνήσετε αυτά τα έργα και τις περιπτώσεις χρήσης τους στις παρακάτω καρτέλες.

 

Τα ακόλουθα έργα ξεκίνησαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020». Περιλαμβάνουν έργα για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων επόμενης γενιάς, το υπολογιστικό νέφος και τις τεχνολογίες λογισμικού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα αυτά διατίθενται στον ιστότοπο της πρωτοβουλίας EUCloudEdgeIoT. 

Νέα γενιά Internet of Things Projects

Οι τεχνολογίες και οι εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) έχουν επιφέρει θεμελιώδεις αλλαγές σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας. Αποτελούν βασικό στοιχείο του Διαδικτύου Επόμενης Γενιάς (NGI).

Η πρόκληση ήταν να αξιοποιηθεί η τεχνολογική ισχύς της ΕΕ για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς συσκευών και συστημάτων IoT, τα οποία προωθούν την πρόοδο σε τεχνολογίες γενικής εφαρμογής όπως το 5G, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η κατανεμημένη υπολογιστική, η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), η επαυξημένη πραγματικότητα και το απτικό διαδίκτυο.

Στόχος των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων έρευνας και καινοτομίας στον τομέα αυτό ήταν να αναπτυχθούν και να αναδειχθούν νέες έννοιες και λύσεις του Διαδικτύου των Πραγμάτων για την υποστήριξη του οράματος των ΠΓΕ με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του τελικού χρήστη.

Τα 6 επιλεγμένα έργα αυτού του θέματος, τα ευφυή, IntelloT, IoT-NGIN, VEDLIoT, ASSIST-IoT και Terminet, ξεκίνησαν στα τέλη του 2020 και θα διαρκέσουν μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2023. Έλαβαν χρηματοδότηση ύψους 48 εκατ. ευρώ από την ΕΕ. Η απορρόφηση των αιτήσεων αυτών των έργων πολλαπλασιάστηκε με τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ύψους σχεδόν 4 εκατ. ευρώ. Αυτό ενισχύει περαιτέρω τη δημιουργία του οικοσυστήματος, όπου οι ΜΜΕ και οι βιομηχανικοί παράγοντες ενοποιούνται σταδιακά.

Τα έργα της Next Generation Internet of Things έχουν δημιουργήσει μεγάλο όγκο επιστημονικών αποτελεσμάτων, καθορίζοντας νέες αρχιτεκτονικές, μεθόδους μηχανικής μάθησης και πτυχές ενσωμάτωσης υλικού, εξετάζοντας παράλληλα τις πτυχές της κυβερνοασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων.

Επιπλέον, τα πιλοτικά έργα δοκίμασαν τις τεχνολογίες σε μια μεγάλη ποικιλία τομέων, όπως: ενέργεια, περιβάλλον, κτίρια, μεταφορές, κινητικότητα, εφοδιαστική, βιομηχανία, γεωργία, εφοδιασμός τροφίμων, διαχείριση καταστροφών κρίσεων, υγεία, έξυπνες πόλεις και κοινότητες.

Δείτε την πρόσκληση για τα έργα αυτά

Περίπτωση χρήσης: Πεζός αυτόματος σπάσιμο έκτακτης ανάγκης

Διάγραμμα αυτόματης θραύσης έκτακτης ανάγκης, με το αυτοκίνητο να αλληλεπιδρά με την ευφυή διάβαση, το οποίο επίσης αλληλεπιδρά με τον κυκλοφοριακό συντονισμό/αστυνομία

Πρόγραμμα «Ορίζων 2020»: Έργο VEDLIoT, συνεισφορά της ΕΕ 8 εκατ. ευρώ

Η περίπτωση χρήσης του τομέα των μεταφορών επικυρώνει την εγκατάσταση αυτόματης θραύσης έκτακτης ανάγκης για πεζούς. Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί δεδομένα από συσκευές IoT του αυτοκινήτου, όπως κάμερες ή αισθητήρες, και τα επεξεργάζεται επί του οχήματος. Το αυτοκίνητο επικοινωνεί με το Intelligent Crossing, το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα και στέλνει ένα σήμα ελέγχου πίσω στο αυτοκίνητο.

Σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης, θα ενεργοποιήσει το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης του αυτοκινήτου. Διαφορετικοί αλγόριθμοι για τα αστικά και αγροτικά περιβάλλοντα εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για τη μελλοντική έρευνα, ωστόσο τα σημερινά επιτεύγματα αποτελούν ήδη ένα μεγάλο βήμα προόδου για την αύξηση της ασφάλειας των πεζών.

Περίπτωση χρήσης: Έξυπνη γεωργία

διάγραμμα έξυπνης γεωργίας, με αισθητήρες σε φυτά, αγρορομπότ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, και μετεωρολογικούς σταθμούς, που μεταδίδουν δεδομένα στη συσκευή για τη διαχείριση των καλλιεργειών από τον αγρότη

Έργο πρόσκλησηςυποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»: Terminet, συνεισφορά της ΕΕ 8 εκατ. ευρώ

Η έξυπνη γεωργία βοηθά τους αγρότες να αποτρέψουν τις ζημιές στις καλλιέργειές τους. Το σύστημα βασίζεται σε ροές δεδομένων από συσκευές Internet of Things (IoT), όπως αισθητήρες φυτών και ζώων, μετεωρολογικούς σταθμούς και γεωργικές εγκαταστάσεις. Τα δεδομένα από αυτές τις συσκευές συνδυάζονται με περιοδικά συλλεγόμενα δεδομένα, προερχόμενα από drones και agribots.  

Τα δεδομένα ρέουν σε ένα τοπικό υπολογιστικό κέντρο αιχμής, το οποίο, στην περίπτωση της γεωργίας, είναι το αγρόκτημα.

Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες μεταφέρονται στο cloud, δηλαδή σε μια αγροτική εφαρμογή. Ο πραγματικός χρόνος και η καθημερινή πληροφόρηση του αγροκτήματος σε συνδυασμό με την ευφυΐα του νέφους επιτρέπουν στους αγρότες να λαμβάνουν εξειδικευμένες αποφάσεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να περιορίσουν τις ζημιές στις καλλιέργειες τους, αυξάνοντας τις αποδόσεις και, με τη σειρά τους, τα κέρδη τους. Το περιβάλλον επωφελείται επίσης από την έξυπνη γεωργία, καθώς η δοσολογία των φυτοφαρμάκων θα είναι ακριβέστερη και ο συνολικός όγκος της θα μειωθεί.

Υπολογιστικό νέφος: προς ένα έξυπνο υπολογιστικό νέφος έργα συνεχούς

Η πρόκληση των έργων υπολογιστικού νέφους έρευνας και καινοτομίας είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων υπολογιστικού νέφους και κλινών δοκιμών, οι οποίες συνδυάζουν διάφορες πλατφόρμες εκτέλεσης για πανταχού παρόντα και απρόσκοπτα υπολογιστικά περιβάλλοντα ως βάση για ένα πλήρες υπολογιστικό συνεχές.

Αυτό απαιτεί καινοτόμες λύσεις για την ομόσπονδη υποδομή, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες προγραμματισμού και τη σύνθεση δυναμικών ροών εργασίας που μπορούν να αντιδράσουν σε πραγματικό χρόνο σε απρόβλεπτα μεγέθη δεδομένων, διαθεσιμότητα, τοποθεσίες και ποσοστά.

Αυτό θα δώσει στους προγραμματιστές εφαρμογών μεγαλύτερο έλεγχο στις υποδομές και τις υπηρεσίες δικτύου, πληροφορικής και δεδομένων. Ο τελικός χρήστης θα επωφεληθεί επίσης από την απρόσκοπτη πρόσβαση σε περιβάλλοντα συνεχούς εξυπηρέτησης.

Τα 5 επιλεγμένα έργα PHYSICS, DATACLOUD, CHARITY, SERRANO και AI-SPRINT του θέματος αυτού ξεκίνησαν στις αρχές του 2021 και θα διαρκέσουν έως τις αρχές του 2024. Έλαβαν χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 19,4 εκατ. ευρώ.

Η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα του υπολογιστικού νέφους βελτίωσαν την καινοτομία στον τομέα του υπολογιστικού νέφους στην Ευρώπη με τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως των ΜΜΕ.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν παράσχει βασικά τεχνολογικά δομικά στοιχεία για τη δημιουργία μιας διαλειτουργικής, ανοικτής, ασφαλούς και αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων ευρωπαϊκής υποδομής υπολογιστικού νέφους. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει εξουσιοδοτηθεί με καινοτόμα εργαλεία και υπηρεσίες για να δημιουργήσει μια εναλλακτική προσφορά υπολογιστικού νέφους, η οποία επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και επεξεργασία των ευρωπαϊκών δεδομένων στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και αξίες.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία υπολογιστικού νέφους θα αποφύγει τη συγκέντρωση της αγοράς γύρω από μερικούς μη ευρωπαϊκούς παράγοντες, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για τους χρήστες σχετικά με την ικανότητά τους να διατηρούν τον έλεγχο των δεδομένων τους και δημιουργεί τον κίνδυνο εγκλωβισμού σε προμηθευτές.

Δείτε την πρόσκληση για αυτά τα έργα.

Έργα τεχνολογιών λογισμικού

Η αυξημένη πολυπλοκότητα των υφιστάμενων και των αναδυόμενων συστημάτων ΤΠΕ θέτει διάφορες προκλήσεις σε επίπεδο λογισμικού και υλισμικού. Αυτό περιλαμβάνει νέες απαιτήσεις όσον αφορά την ολοκλήρωση και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Οι χρήστες απαιτούν απρόσκοπτη συνδεσιμότητα, άφθονη υπολογιστική ισχύ και απεριόριστη πρόσβαση σε δεδομένα, ανεξάρτητα από την υποκείμενη υποδομή.

Ως εκ τούτου, πρέπει να βρούμε νέους τρόπους διαχείρισης αυτής της πρωτοφανούς πολυπλοκότητας στα συστήματα λογισμικού: από την ανάλυση απαιτήσεων και τον σχεδιασμό έως την ανάπτυξη και τη δοκιμή, την εγκατάσταση και τις λειτουργίες σε εξαιρετικά ανομοιογενή και δυναμικά αυτοαναδιαμορφούμενα συστήματα.

Τα 7 επιλεγμένα έργα αυτού του θέματος COSMOS, ELEGANT, FOCETA, PIACERE, SWForum.eu, VeriDevOps και Xandar ξεκίνησαν στα τέλη του 2020 και θα διαρκέσουν μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Έλαβαν χρηματοδότηση ύψους 30 εκατ. ευρώ από την ΕΕ.

Οι επενδύσεις στη μηχανική λογισμικού επηρεάζουν ολόκληρο τον τομέα των ΤΠΕ, επειδή το λογισμικό βρίσκεται παντού. Όλες οι τεχνολογίες ΤΠΕ αξιοποιούν εργαλεία μηχανικής λογισμικού. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα από έργα έρευνας τεχνολογιών λογισμικού επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται σύνθετα συστήματα λογισμικού, όπως τα φυσικά συστήματα στον κυβερνοχώρο, τα κρίσιμα για την ασφάλεια συστήματα ή οι υπηρεσίες που πρόκειται να αναπτυχθούν στο συνεχές υπολογιστικό νέφος.

Η χρήση και ενσωμάτωση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης σε διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής ανάπτυξης και λειτουργίας λογισμικού, καθώς και η δημιουργία νέων αλυσίδων εργαλείων που αγκαλιάζουν και επεκτείνουν τη φιλοσοφία DevOps, έχουν αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα των ομάδων ανάπτυξης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ.

Εκτός από τον αντίκτυπο που έχει επιτευχθεί από το έργο έρευνας και καινοτομίας, το SWForum έχει συμβάλει με έναν ερευνητικό χάρτη πορείας και συστάσεις πολιτικής στον τομέα της μηχανικής λογισμικού και του ανοιχτού κώδικα.

Οι ερευνητικές προσπάθειες των τρεχόντων έργων του προγράμματος «Ορίζων 2020» στον τομέα αυτό ενισχύθηκαν από τις δράσεις συντονισμού και στήριξης OPEN DEI, EU-IoT, SWForum και Hub4Cloud.

Δείτε την πρόσκληση για τα έργα αυτά

 

 

Τα ακόλουθα έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και ξεκίνησαν στα τέλη του 2022 ή στις αρχές του 2023. Περιλαμβάνουν έργα σχετικά με τα μετα-λειτουργικά συστήματα και τα εργαλεία προγραμματισμού, το γνωστικό σύννεφο και τον ανοικτό κώδικα για υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα αυτά διατίθενται στον ιστότοπο της πρωτοβουλίας EUCloudEdgeIoT. 

Μετα-λειτουργικά συστήματα και εργαλεία προγραμματισμού για αποκεντρωμένα έργα ευφυΐας και σμήνους

Στο προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επένδυσε σε κεντρικά συστήματα, με πλατφόρμες του Διαδικτύου των πραγμάτων που φιλοξενούνται σε κεντρικές τοποθεσίες υπολογιστικού νέφους. Ωστόσο, οι τρέχουσες ερευνητικές προσπάθειες μετατοπίζονται στο νέο πρότυπο, το οποίο αναφέρει ότι η επεξεργασία δεδομένων πρέπει να μετακινηθεί από το cloud στην άκρη, ακόμη και στο επίπεδο της συσκευής.

Για να καταστεί δυνατή και να επιταχυνθεί αυτή η κίνηση, η Επιτροπή δρομολόγησε 2 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για δράσεις έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»:

 1. Μεταλειτουργικά συστήματα για την άκρη·
 2. Εργαλεία προγραμματισμού για αποκεντρωμένη νοημοσύνη και σμήνη.

Η πρώτη πρόσκληση έχει ως στόχο να υποστηρίξει την έρευνα σχετικά με τα μετα-λειτουργικά συστήματα για το Edge που χρησιμοποιεί ανοικτές πλατφόρμες και να προωθήσει ένα οικοσύστημα ανοικτής άκρης. Στόχος του είναι να ενορχηστρώσει ένα μεγάλο αριθμό κατανεμημένων ετερογενών υπολογιστικών πόρων.

Τα 6 επιλεγμένα έργα του θέματος, NEPHELE, ICOS, Aeros, NEMO, Nebulous και Fluidos, ξεκίνησαν στα τέλη του 2022 και θα διαρκέσουν έως το 2025. Θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 59 εκατ. ευρώ από την ΕΕ.

Η δεύτερη πρόσκληση επικεντρώνεται στην έρευνα και την καινοτομία για εργαλεία προγραμματισμού για αποκεντρωμένη νοημοσύνη και σμήνη. Τα έργα αναπτύσσουν ευέλικτες και ασφαλείς αρχιτεκτονικές για συνεργατικούς έξυπνους κόμβους, με αποκεντρωμένη νοημοσύνη και αυτονομία. Τα 5 επιλεγμένα έργα του θέματος, OpenSwarn, INCODE, SMARTEDGE, TARDIS και OASEES, ξεκίνησαν στις αρχές του 2023 και θα διαρκέσουν έως το 2025. Θα λάβουν χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 37 εκατ. ευρώ.

Και τα δύο σύνολα έργων αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στην οικοδόμηση αξιόπιστων και ασφαλών λύσεων ανοικτού κώδικα και στην υποστήριξη ανοικτών προτύπων. Βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, συμμορφώνονται με τις αρχές του χώρου δεδομένων και διερευνούν προηγμένες έννοιες, όπως η αυτοβελτιστοποίηση, η αυτοθεραπεία και η αναδιαμόρφωση.

Για να διευκολυνθεί η υιοθέτηση των λύσεων τους, τα έργα θα επιδείξουν τα μετα-λειτουργικά συστήματα και τις τεχνολογίες σμήνους σε βασικούς τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η κινητικότητα, η γεωργία, η γεωργία, η υγεία, η εφοδιαστική, η μεταποίηση, τα εργοστάσια, τα κτίρια, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι έξυπνες πόλεις και κοινότητες.

Προβολή της πρόσκλησης για μετα-λειτουργικά συστήματα

Δείτε το κάλεσμα για αποκεντρωμένες πληροφορίες και σμήνη

Περίπτωση χρήσης: Δοχεία υπολογιστικής άκρης κοντά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

διάγραμμα δοχείων υπολογιστικής παρυφών κοντά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»: Έργο Aeros, συνεισφορά της ΕΕ 12 εκατ. ευρώ

Δεδομένης της εφαρμογής μετα-λειτουργικών συστημάτων στον ενεργειακό τομέα, τα δεδομένα ρέουν από συσκευές IoT των αιολικών και φωτοβολταϊκών πηγών, σε κόμβους υπολογιστικής αιχμής που βρίσκονται απευθείας σε πηγές ενέργειας και συνδέονται με αυτούς.

Οι κόμβοι επεξεργάζονται τα δεδομένα και τα στέλνουν πίσω στις πηγές ενέργειας. Επίσης, στέλνουν και λαμβάνουν συγκεντρωτικά δεδομένα από και προς το cloud. Σε συνδυασμό με την ευφυΐα του υπολογιστικού νέφους, οι πάροχοι ενέργειας μπορούν να λάβουν συντονισμένες αποφάσεις για την εξισορρόπηση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενορχήστρωση της παραγωγής ενέργειας αιολικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας οδηγεί σε καλύτερη βέλτιστη κατανάλωση και αυξημένα κέρδη για τους παρόχους ενέργειας. 

Περίπτωση χρήσης: Έξυπνη εφοδιαστική στους τερματικούς σταθμούς

διάγραμμα έξυπνων logistics στους τερματικούς σταθμούς, που δείχνει τα φορτηγά που μοιράζονται πληροφορίες με την αποθήκη εμπορευμάτων, και το χρονοδιάγραμμα που προσαρμόζει ανάλογα

Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη»: Έργο Incode, συνεισφορά της ΕΕ 8 εκατ. ευρώ

Στο παράδειγμα της περίπτωσης χρήσης στον τομέα της εφοδιαστικής, η τεχνολογία σμήνους αποφέρει οικονομικά, ασφαλή και νομικά οφέλη.

Οι πληροφορίες σχετικά με το φορτίο, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών μεταφοράς ειδών όπως τα ευπαθή τρόφιμα, ρέουν από τους κινητούς αισθητήρες IoT του στόλου φορτηγών σε πραγματικό χρόνο στο τοπικό κέντρο δεδομένων της αποθήκης. Εδώ, χρησιμοποιείται για την εγγραφή και την επαλήθευση της ταυτότητας της αποστολής.

Οι στατικοί αισθητήρες IoT στην αποθήκη παρέχουν πληροφορίες κατάστασης αποθεμάτων. Ορισμένα από τα τοπικά δεδομένα συνδυάζονται με cloud intelligence μέσω μιας εφαρμογής logistics. Στη συνέχεια, το τοπικό κέντρο δεδομένων λαμβάνει εντολές για τη διαχείριση ενός σμήνους τελικών συσκευών/οχήματα για (εκ)φόρτωση των φορτηγών σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα.

Αυτό αποτρέπει ζημίες σε αλλοιώσιμα και μειώνει το μοναδιαίο κόστος χρήσης φορτηγών και φόρτωσης οχημάτων. Η συντονισμένη (εκ)φόρτωση παρέχει επίσης οφέλη όσον αφορά την ασφάλεια στην εργασία, καθώς αποτρέπει την κακή διαχείριση των προϊόντων.

Επιπλέον, η εφαρμογή logistics αποτελεί ένα αξιόπιστο νομικό πλαίσιο για όλους τους φορείς εφοδιαστικής: οδικοί μεταφορείς, τελωνεία, αποθήκες, διανομείς, ακόμη και έμποροι λιανικής πώλησης.

 

Γνωστικό σύννεφο: Υπολογιστική συνέχεια με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης από έργα υπολογιστικού νέφους σε άκρα

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μετατρέψει τα σημερινά σύννεφα σε γνωστικά σύννεφα. Τα γνωστικά σύννεφα θα αλληλεπιδρούν με όλα τα στρώματα της υπολογιστικής συνέχειας και θα ανταποκρίνονται και θα προσαρμόζονται έξυπνα στις αλλαγές στη συμπεριφορά των εφαρμογών και στη μεταβλητότητα των δεδομένων. Θα προσφέρει την αυτόματη ανάπτυξη, την κινητικότητα και την προσαρμοστικότητα των υπηρεσιών από το υπολογιστικό νέφος σε άκρη.

Οι προγραμματιστές εφαρμογών θα ενισχυθούν από τον μεγαλύτερο έλεγχο των υποδομών και υπηρεσιών δικτύου, υπολογιστών και δεδομένων, και ο τελικός χρήστης θα επωφεληθεί από την απρόσκοπτη πρόσβαση σε ένα περιβάλλον συνεχούς εξυπηρέτησης.

Από την WP2021-22 HE WP2021-22 για το Γνωστικό Σύννεφο: Από το υπολογιστικό νέφος στην άκρη (HORIZON-CL4-2022-DATA-01-02), επιλέχθηκαν 9 έργα έρευνας και καινοτομίας: AC3· ΆΣΣΟ· Δέρμα νεφών· CODECO· COGNIFOG· ΑΠΌΦΑΣΗ· ΧΩΡΊΣ ΆΚΡΑ· MLSysOps· Κυρίαρχος.Κογνίτ. Τα έργα ξεκίνησαν στις αρχές του 2023 και θα διαρκέσουν έως το τέλος του 2025. Θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 50 εκατ. ευρώ από την ΕΕ.

Προβολή της πρόσκλησης για έργα γνωστικού νέφους

Ανοικτός κώδικας για έργα υπηρεσιών που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος

Ο ανοιχτός κώδικας για τα έργα υπηρεσιών που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος αναπτύσσουν εικονικά περιβάλλοντα, μεθόδους και εργαλεία. Αυτά μπορούν να λειτουργήσουν με την ανάπτυξη πλήρων στοίβων ανοικτού κώδικα από τον πυρήνα έως τις εφαρμογές υπολογιστικού νέφους, με στοχευμένες σχετικές αρχιτεκτονικές επεξεργασίας των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. Για παράδειγμα, το RISC-V.

Οι απαιτούμενες εξελίξεις παρέχουν μια προσομοίωση της στοχευμένης αρχιτεκτονικής που επιτρέπει την επικύρωση, την επαλήθευση και τον έλεγχο της αξιοπιστίας των επιπέδων λογισμικού σε συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές.

Οι ανοιχτές διεπαφές υλικού είναι σε θέση να ενσωματώσουν στοιχεία στις αρχιτεκτονικές επεξεργαστών και είναι προετοιμασμένες για την ανάπτυξη εφαρμογών cloud. Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη βελτιστοποίηση και την επέκταση των δυνατοτήτων διεπαφής των προαναφερθέντων στοιχείων, όσον αφορά τα υφιστάμενα πρότυπα υπολογιστικού υλικού.

Το λογισμικό θα πρέπει να παρέχει τη βασική αρχικοποίηση των εξυπηρετητών υπολογιστικού νέφους με βάση τα στοιχεία του επεξεργαστή και τις διεπαφές χρόνου εκτέλεσης για λειτουργικά συστήματα και προγράμματα.

Τα 4 επιλεγμένα έργα έρευνας και καινοτομίας του εν λόγω θέματος, AERO· OpenCube· Το Riser και η βιταμίνη V, ξεκίνησαν στις αρχές του 2023 και θα ισχύσουν μέχρι το τέλος του 2025. Θα λάβουν χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους 22 εκατ. ευρώ.

Οι ερευνητικές προσπάθειες των έργων που ξεκίνησαν πρόσφατα ενισχύονται από τις δράσεις συντονισμού και υποστήριξης OpenContinuum και Unlock-CEI. Το ποσό της χρηματοδότησης της ΕΕ για αυτές τις 2 δράσεις ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ. Ξεκίνησαν στα μέσα του 2022 και θα διαρκέσουν έως το τέλος του 2024.

Επιπλέον, ο συντονισμός και η υποστηρικτική δράση σχετικά με τον χάρτη πορείας για τις τεχνολογίες υπολογιστικής και συστημάτων επόμενης γενιάς επελέγη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο ειδικού θέματος — HiPEAC. Το ποσό της χρηματοδότησης της ΕΕ που διατίθεται στο HiPEAC ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ. Η δράση ξεκίνησε στα τέλη του 2022 και θα διαρκέσει έως τα μέσα του 2025.

Προβολή της πρόσκλησης για έργα ανοιχτού κώδικα

Προβολή της πρόσκλησης για δράση στήριξης του οδικού χάρτη

 

Οι ακόλουθες προσκλήσεις είτε έκλεισαν πρόσφατα και αναμένουν αποφάσεις, είτε θα ξεκινήσουν αργότερα φέτος.

Γνωστική υπολογιστική συνέχεια: Ευφυΐα και αυτοματοποίηση για πιο αποτελεσματική κλήση επεξεργασίας δεδομένων

Τα έργα αυτού του θέματος της πρόσκλησης αναμένεται να συμβάλουν στα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Ενίσχυση του ανοικτού χαρακτήρα και της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας στις εξελισσόμενες οικονομίες δεδομένων και ΤΝ σε ολόκληρο το υπολογιστικό συνεχές, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοσμένης ενοποίησης του συστήματος σε επίπεδο παρυφών και συσκευών, της επικύρωσης βασικών τομέων και της καλλιέργειας ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας για την επιτάχυνση και την καθοδήγηση της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης.
 • Ανοίγοντας το δρόμο για τη στρατηγική βιομηχανική συνεργασία στον τομέα της επεξεργασίας δεδομένων που απαιτείται για τη στήριξη μελλοντικών υπερκατανεμημένων εφαρμογών, με τη δημιουργία ανοικτών πλατφορμών που στηρίζουν ένα αναδυόμενο βιομηχανικό οικοσύστημα ανοικτών παρυφών, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας ώριμης ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού.
 • Δημιουργία προσαρμοστικών υβριδικών υπολογιστικών συστημάτων, γνωστικών νεφών και ευφυΐας παρυφών πέρα από τις σημερινές επενδύσεις σε υποδομές δεδομένων.

Τα έργα έρευνας και καινοτομίας αυτού του θέματος επελέγησαν το 2023 και αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2024 και να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2026.

Τα έργα που καλύπτουν το θέμα αυτό θα λάβουν χρηματοδότηση 28 εκατ. ευρώ από την ΕΕ.

Οι ερευνητικές προσπάθειες των επιλεγμένων έργων θα ενισχυθούν με τη δράση συντονισμού και υποστήριξης που επικεντρώνεται στην έρευνα και την πολιτική για τη συνέχιση της πληροφορικής. Η δράση αυτή θα διατεθεί σε χρηματοδότηση της ΕΕ ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, θα επιλεγεί για χρηματοδότηση ο συντονισμός και η υποστηρικτική δράση για τη συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (NSF) σχετικά με τη θεμελιώδη έρευνα και τις νέες έννοιες για την κατανεμημένη υπολογιστική και την ευφυΐα σμήνους. Η δράση αυτή θα διατεθεί σε χρηματοδότηση της ΕΕ ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Δείτε το κάλεσμα για το γνωστικό υπολογιστικό συνεχές

Προβολή της πρόσκλησης για τη υποστηρικτική δράση για τη συνεχή έρευνα και την πολιτική στον τομέα του υπολογιστικού νέφους

Δείτε το κάλεσμα για συνεργασία με το NSF

Πιλοτική εφαρμογή αναδυόμενων έξυπνων πλατφορμών IoT και αποκεντρωμένης πρόσκλησης υποβολής πληροφοριών

Το θέμα της πρόσκλησης προβλέπεται να ανοίξει στα τέλη του 2023. Αναμένεται να συμβάλει στην εφαρμογή παραδειγμάτων αιχμής σε πραγματικά περιβάλλοντα και να προετοιμάσει το έδαφος για στρατηγική βιομηχανική συνεργασία στην επεξεργασία δεδομένων. Αυτό είναι απαραίτητο για τη στήριξη μελλοντικών υπερκατανεμημένων εφαρμογών μέσω της οικοδόμησης ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού, στηρίζοντας ένα αναδυόμενο οικοσύστημα ανοικτών παρυφών, επιδεικνύοντας την τυποποίηση μεταξύ των τομέων και λύσεις υποδομών αναβάθμισης της κλίμακας.

Τα επιλεγέντα έργα καινοτομίας αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2025 και θα διαρκέσουν έως το τέλος του 2027. Το ποσό των 45 εκατ. ευρώ σε χρηματοδότηση της ΕΕ θα διατεθεί στα έργα που καλύπτουν το θέμα αυτό.

Δείτε την πρόσκληση για έξυπνες πλατφόρμες IoT

Ανοικτή πηγή για υπολογιστικό νέφος/Edge για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής πρόσκλησης για την ψηφιακή αυτονομία

Η πρόσκληση αυτή θα ανοίξει στα τέλη του 2023. Αναμένεται να συμβάλει και στα δύο ακόλουθα αποτελέσματα:

 1. Επίδειξη πρωτοτύπων εξυπηρετητών υπολογιστικού νέφους και άκρων σε σχετικά κεντρικά και κατανεμημένα περιβάλλοντα και δυνατότητα πλήρους ανάπτυξης υπολογιστικών υποδομών, με βάση την ευρωπαϊκή τεχνολογία επεξεργαστών. Με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πλήρης στοίβα Ανοικτής Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, η οποία θα υποστηρίζει αναδυόμενες αρχιτεκτονικές επεξεργασίας, όπως το RISC-V.
 2. Ενοποίηση των προτύπων και των βέλτιστων πρακτικών της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Ανοικτής Υπολογιστικής και εξέταση του τρόπου με τον οποίο προσαρμόζεται στα τρέχοντα βιομηχανικά πρότυπα.

Τα επιλεγμένα έργα έρευνας και καινοτομίας αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2025 και θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος του 2027. Το ποσό των 20 εκατ. ευρώ σε χρηματοδότηση της ΕΕ θα διατεθεί στα έργα που καλύπτουν το θέμα αυτό.  

Τα έργα αυτού του θέματος θα υποστηριχθούν από τη δράση συντονισμού και στήριξης σχετικά με ένα δημόσιο σύστημα αναγνώρισης για τον ανοικτό κώδικα. Η δράση αυτή θα διατεθεί σε χρηματοδότηση της ΕΕ ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Προβολή της πρόσκλησης για ανοικτό κώδικα για υπολογιστικό νέφος/άκρη για τη στήριξη της ευρωπαϊκής ψηφιακής αυτονομίας

Προβολή της δράσης συντονισμού και στήριξης σχετικά με ένα δημόσιο σύστημα αναγνώρισης για τον ανοικτό κώδικα

Βασικές αρχές της πρόσκλησης για Μηχανική Λογισμικού

Αυτό το θέμα της πρόσκλησης θα ανοίξει στα τέλη του 2023. Αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη υπεύθυνων μεθόδων μηχανικής λογισμικού, εργαλείων και βέλτιστων πρακτικών. Θα αξιοποιήσει, μεταξύ άλλων, νέες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και δεδομένων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της συντήρησης λογισμικού. Αυτό περιλαμβάνει συστήματα πολλαπλών αρχιτεκτόνων, τα οποία αφορούν ιδίως την αποτελεσματική και ευέλικτη μοντελοποίηση, την επαλήθευση και την επικύρωση, καθώς και την αξιολόγηση και τον μετριασμό της τρωτότητας.

Τα επιλεγμένα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2025 και θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2027. Το ποσό των 14 εκατ. ευρώ σε χρηματοδότηση της ΕΕ θα διατεθεί στα έργα που καλύπτουν το θέμα αυτό.  

Οι ερευνητικές προσπάθειες αυτών των έργων θα υποστηριχθούν από τη δράση συντονισμού και στήριξης για ένα σύστημα δημόσιας αναγνώρισης για τον ανοικτό κώδικα. Η δράση αυτή θα διατεθεί σε χρηματοδότηση της ΕΕ ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Δείτε το κάλεσμα για τις βασικές αρχές της μηχανικής λογισμικού

Προβολή της δράσης συντονισμού και στήριξης σχετικά με ένα δημόσιο σύστημα αναγνώρισης για τον ανοικτό κώδικα

Οι εκκλήσεις του 2025 έως το 2027 στο πλαίσιο της διαδικασίας

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων Περιεχομένου και Τεχνολογιών (ΓΔ CNECT) οργάνωσε συνάντηση με θέμα «Συντονισμός και διαβούλευση για το υπολογιστικό συνεχές: Από το σύννεφο στην άκρη στο IoT» στις 10-11 Μαΐου 2023. Εκτός από τις δραστηριότητες συγκέντρωσης των έργων, στόχος ήταν να συζητηθούν οι ερευνητικές προτεραιότητες για την περίοδο 2025-2027 με εμπειρογνώμονες στον τομέα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οργανώσεις και άτομα από διαφορετικές κοινότητες για να παρουσιάσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους στον τομέα του Cloud, του Edge και του IoT. Η τόνωση της συζήτησης μεταξύ των εμπειρογνωμόνων που διευκολύνεται από τη ΓΔ CNECT έχει δημιουργήσει πληθώρα πληροφοριών, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν τον μελλοντικό ορισμό των ερευνητικών τομέων για τις επενδύσεις από την Επιτροπή.

Οι συμμετέχοντες στο τμήμα διαβούλευσης της εκδήλωσης προσδιόρισαν ένα ευρωπαϊκό όραμα για τον τομέα του cloud-edge-IoT με 4 κύριες ερευνητικές κατευθύνσεις για το επόμενο πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» (2025-2027). Αυτές οι ερευνητικές κατευθύνσεις παρουσιάστηκαν στο τέλος της ημέρας και έλαβαν ισχυρή υποστήριξη από τους συμμετέχοντες:

Αλληλεπιδράσεις μεταξύ του φυσικού κόσμου και του εικονικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δίδυμων, των βιομηχανικών μετα-web και της διασύνδεσης με άλλους μετα-ιστούς

Οι 4 ερευνητικές κατευθύνσεις

 1. Υπολογιστική υποδομή συνέχειας/εξυπηρετητές νέφους της ΕΕαπαιτείται
  μετασχηματισμός της υποδομής υπολογιστικής συνέχειας, ιδίως σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς εξυπηρετητές υπολογιστικού νέφους. Η ψηφιακή αυτονομία στο Computing Continuum είναι εφικτή μόνο με μια στρατηγική παρέμβαση που οδηγεί σε μια αλλαγή παραδείγματος. Η υιοθέτηση του RISC-V, μιας ανοικτής πηγής αρχιτεκτονικής συνόλου οδηγιών (ISA), προτείνεται ευρέως και υποστηρίζεται ως το μόνο μέσο για την ενίσχυση της κυριαρχίας της ΕΕ στο Computing Continuum. Μετά τις επενδύσεις της ΕΕ σε επεξεργαστές υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, το επόμενο βήμα θα είναι μια αγορά διακομιστών αιχμής υπολογιστικού νέφους. Η σημασία της πληροφορικής με επίγνωση της ενέργειας και η δημιουργία ομόσπονδων καταλόγων για την αποτελεσματική κατανομή των πόρων πρέπει επίσης να εξεταστούν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες εξελίξεις στο γνωστικό νέφος-Edge Continuum.

 2. Αυτή η
  ενότητα συζήτησε και προσδιόρισε βασικές προκλήσεις για το σύννεφο σε άκρη που επιβάλλονται από τις νέες αναδυόμενες τάσεις όπως οι εικονικοί κόσμοι. Για να γίνει πραγματικότητα το βιομηχανικό μετασύμπαν και οι εικονικοί κόσμοι, τα ψηφιακά και φυσικά σκέλη ενός καθορισμένου χώρου πρέπει να υφαίνονται μαζί στον ιστό ενός νέου σύμπαντος που ενορχηστρώνεται από ένα ευφυές σύννεφο για να φτάσει στο συνεχές του IoT.
  Υπάρχει ανάγκη για διατερματική ευφυή ενεργοποίηση για την ενορχήστρωση των δεδομένων, της υπολογιστικής και της ικανότητας τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το συνεχές σύννεφο/IoT. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε αξιόπιστη λήψη αποφάσεων για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες χρήστες. Παρουσιάζει διάφορες ερευνητικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της διατερματικής ολοκλήρωσης της τεχνητής νοημοσύνης, της δυναμικής ενορχήστρωσης δεδομένων, της νέας διαχείρισης χρόνου εκτέλεσης του συνεχούς, των αυτοπροσαρμοζόμενων σύννεφων, της αποκεντρωμένης βελτιστοποίησης και της σύγκλισης με το 5G/6G.
 3. Next Generation Metaos for IoT-Edge
  Αυτό το μέρος εντόπισε τις προκλήσεις που απορρέουν από τη συγχώνευση του φυσικού και του εικονικού κόσμου. Καθοδηγούμενη από την ευρεία χρήση αντικειμένων IoT και συνδεδεμένων συστημάτων, η πολυπλοκότητα του χειρισμού δεδομένων στην άκρη χαρακτηρίζεται από τον πληθωρισμό των δεδομένων, την ετερογένεια των τύπων δεδομένων και την αντιστοιχία εργασιών. Αυτή η πολυπλοκότητα δίνει έμφαση στο ρόλο των αναδυόμενων λειτουργιών δικτύου, μιας μετάβασης από το διαδίκτυο των πραγμάτων στο διαδίκτυο των ψηφιακών διδύμων, από το υπολογιστικό νέφος και τον κεντρικό υπολογιστή στον χωρικό υπολογιστή. Αυτό φέρνει επίσης οφέλη από προηγμένες τεχνολογίες όπως η εκτεταμένη πραγματικότητα (XR), πέρα από τον αυτοματισμό συστημάτων και τη ρομποτική προς το όραμα ενός βιομηχανικού μετασύμπαντος.
  Υποστηρίζοντας ότι το βιομηχανικό μετασύμπαν είναι πιο ώριμο από το μετασύμπαν που καθοδηγείται από τον καταναλωτή, δόθηκε επίσης έμφαση στη σημασία της κατανεμημένης νοημοσύνης και των συνεργατικών βιομηχανικών συστημάτων στο Συνέχεια IoT-Edge ως μέρος των ευρύτερων προκλήσεων του Cloud-Edge Continuum.
 4. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, προστασία της ιδιωτικής ζωής, διαλειτουργικότητα, ανοικτός κώδικας και μηχανική λογισμικού:
  Η τελική ενότητα εξετάζει τις προκλήσεις της ασφαλούς SecDevOps για σύνθετα συστήματα, χρησιμοποιώντας AI για όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ανάπτυξης λογισμικού (SDLC) και του κύκλου ζωής λειτουργίας υπηρεσιών (SOLC). Τονίζει επίσης τη σημασία της διαχείρισης της ασφάλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού λογισμικού και της διασφάλισης της εμπιστευτικότητας των δεδομένων στο συνεχές σύννεφο-άκρη. Η ενότητα ολοκληρώνεται με μια συζήτηση σχετικά με τους νέους μηχανισμούς μηχανικής λογισμικού για την ανάπτυξη (υβριδικού) κβαντικού λογισμικού και τη σημασία του ανοιχτού υλικού και λογισμικού.

Διαβάστε περισσότερα για την εκδήλωση

Διαβάστε μια περίληψη της Ημέρας Συναυλίας (.pdf)

Διαβάστε μια περίληψη της ημέρας διαβούλευσης (.pdf)

 

Τελευταίες ειδήσεις

PROJECTS STORY |
Ανάπτυξη EMDS, ο κοινός ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων κινητικότητας αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο θα στηρίξει τοπικά έργα υλοποίησης σε 9 πόλεις και περιφέρειες, καταδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι χώροι δεδομένων μπορούν να ωφελήσουν την αστική κινητικότητα επιτρέποντας τη βελτίωση των υπηρεσιών και της χάραξης πολιτικής.

NEWS ARTICLE |
Υλοποίηση της υπόσχεσής μας για την ανάπτυξη κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας

Το 2023 σηματοδότησε ένα κρίσιμο έτος για την ανάπτυξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (CERF) για εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας.

NEWS ARTICLE |
The completion of PrepDSpace4Mobility

The PrepDSpace4Mobility coordination and support action has concluded its 12-month activities and has delivered its recommendations of building blocks for the European mobility data space (EMDS). This is a key step towards establishing a common EMDS, which will help unlock the potential of data for a smarter, more sustainable future in mobility and transport.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Η ευρωπαϊκή πολιτική για το διαδίκτυο των πραγμάτων

Η ΕΕ συνεργάζεται ενεργά με τη βιομηχανία, τις οργανώσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα για την αξιοποίηση του δυναμικού του Διαδικτύου των πραγμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Βλ. επίσης

Το Internet of Things της επόμενης γενιάς

Το μελλοντικό διαδίκτυο των πραγμάτων και η υπολογιστική άκρη μπορεί να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο η παραγωγή και οι διαδικασίες οργανώνονται και παρακολουθούνται σε όλες τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας.

Χαρτογράφηση συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στην Ευρώπη

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τους συνεργατικούς σχηματισμούς του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) στην Ευρώπη παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής, των κινητήριων δυνάμεων και των παραγόντων επιτυχίας στον τομέα αυτό.