Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Infheistiú sa Cloud, Edge agus Idirlíon na Rudaí Nithiúla

Leagtar amach i gclár beartais an Aontais Eorpaigh maidir le Deich mBliana Digiteacha na spriocanna atá againn don chlaochlú digiteach, agus tá 10,000 imeall-nód neodrach ó thaobh na haeráide de mar sprioc amháin. Ciallaíonn sé seo go bhfuil ról mór le himirt ag scamall, imeall agus Idirlíon na Rudaí Nithiúla.

Olemedia@istock.com

Tugann ríomhaireacht imeall, i gcomhar le IoT agus néal, deis úr don Eoraip freastal ar an éileamh ar bhonneagair próiseála sonraí den chéad ghlúin eile, chun a cumas próiseála sonraí a neartú. Mar thoradh air sin, is féidir leis an Eoraip a ceannasacht theicneolaíoch a mhéadú. Cuireann sé paraidím nua i láthair freisin le haghaidh próiseála sonraí agus faisnéise, ar an imeall agus fiú ar leibhéal gléas. Ní mór don phróiseáil a bheith níos gaire don áit a dtáirgtear na sonraí, chun aghaidh a thabhairt ar aga folaigh, ar shlándáil, ar phríobháideachas agus ar riachtanais chomhshaoil.

Agus luas tapa na bhforbairtí sa réimse seo lasmuigh den Aontas á chur san áireamh, tá gá le hinfheistíochtaí taighde agus nuálaíochta sa néal, sa chiumhais agus in Idirlíon na Rudaí Nithiúla le haghaidh thionscal na hEorpa, agus go háirithe le haghaidh fiontair bheaga agus mheánmhéide, chun torthaí gasta a bhaint amach.

Tábla comparáide maidir le fad agus aga folaigh imeall/scamall

Is é cuspóir foriomlán an taighde agus na nuálaíochta sa réimse comhcheangailte sin den néal, den imeall agus de IoT slabhraí soláthair agus luacha Eorpacha a bhunú sa néal go dtí contanam IoT trí ghnéithe ábhartha na ríomhaireachta, na nascachta, IoT, na hintleachta saorga agus na cibearshlándála a chomhtháthú, agus trí choincheapa nua a fhiosrú le haghaidh faisnéis dhíláraithe amhail ríomhaireacht swarm.

Le teicneolaíochtaí cognaíocha Néal-Edge-IoT a bhfuil feidhmíocht fheabhsaithe acu, arna gcumasú ag an intleacht shaorga, méadófar neamhspleáchas na hEorpa sa gheilleagar sonraí atá ag teastáil chun tacú le feidhmchláir hipeardháilte amach anseo.

Níos tábhachtaí fós, is é cuspóir foriomlán an taighde agus na nuálaíochta sa chontanam ríomhaireachta Néal-Edge-IoT tacú le comhtháthú leanúnach iontaofa timpeallachtaí éagsúla ríomhaireachta agus sonraí, agus neamhspleáchas digiteach a áirithiú don Eoraip i bpríomhearnálacha teicneolaíochta agus feidhme. Cuirfidh na torthaí ó thionscadail taighde agus nuálaíochta bonn teicneolaíochta ar fáil do réimsí eile atá ag teacht chun cinn, amhail an domhan fíorúil agus an meiteabadh tionsclaíoch.

Tionscadail taighde i bhFís 2020 agus in Fís Eorpach

Tá réimse tionscadal á mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach i ndáil le néalríomhaireacht, imeall agus IoT. Áirítear leis sin tionscadail atá fós ar siúl faoi Fís 2020, agus tionscadail arna gcistiú faoina chomharba, Fís Eorpach.

tábla ina leagtar amach amchlár na dtionscadal atá ar siúl faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo

Léigh faoi na tionscadail

Is féidir leat na tionscadail seo agus na cásanna úsáide a bhaineann leo a fhiosrú sna cluaisíní thíos.

 

Cuireadh tús leis na tionscadail seo a leanas faoi Fhís 2020. Áirítear orthu tionscadail ar an gcéad ghlúin eile Idirlíon na Rudaí Nithiúla, néalríomhaireacht, agus teicneolaíochtaí bogearraí. Tá tuilleadh eolais faoi na tionscadail sin ar fáil ar shuíomh gréasáin EUCloudEdgeIoT. 

An chéad ghlúin eile de thionscadail Idirlíon na Rudaí Nithiúla

Tá teicneolaíochtaí agus feidhmchláir Idirlíon na Rudaí Nithiúla (IoT) tar éis athruithe bunúsacha a dhéanamh ar gach earnáil den tsochaí agus den gheilleagar. Is gné bhunriachtanach iad d’Idirlíon na Chéad Ghlúine Eile (NGI).

Ba é an dúshlán a bhí ann neart teicneolaíochta an Aontais a ghiaráil chun an chéad ghlúin eile d’fheistí agus de chórais IoT a fhorbairt, lena gcothófar dul chun cinn i dteicneolaíochtaí cumasúcháin amhail 5G, an chibearshlándáil, an ríomhaireacht dháilte, an intleacht shaorga (IS), réaltacht bhreisithe agus an t-idirlíon tadhlach.

Ba é aidhm na dtionscadal taighde agus nuálaíochta sa réimse seo, atá maoinithe ag an Aontas, coincheapa agus réitigh nuálacha IoT a fhorbairt agus a léiriú chun bonn a chur faoin bhfís atá ag TGGN d’fhonn freastal níos fearr a dhéanamh ar an úsáideoir deiridh.

Thosaigh na 6 tionscadal roghnaithe den ábhar seo, ingenious, IntelloT, IoT-NGIN, VEDLIoT, ASSIST-IoT agus TERMINET, ag deireadh 2020 agus mairfidh siad go dtí an tríú ráithe de 2023. Fuair siad EUR 48 milliún i gcistiú AE. Rinneadh líon na n-iarratas ar na tionscadail sin a iolrú faoi na glaonna oscailte ar fiú beagnach EUR 4 mhilliún iad. Cothaítear leis sin cruthú an éiceachórais ina ndéantar FBManna agus gníomhaithe tionscail a chomhtháthú de réir a chéile.

Tá líon mór aschuir eolaíoch cruthaithe ag tionscadail na Chéad Ghlúine Eile d’Idirlíon na Rudaí Nithiúla trí ailtireacht nua, modhanna meaisínfhoghlama agus gnéithe comhtháthaithe crua-earraí a shainiú agus gnéithe cibearshlándála agus príobháideachais sonraí á mbreithniú ag an am céanna.

Ina theannta sin, rinne na treoirthionscadail tástáil ar na teicneolaíochtaí i réimsí éagsúla, lena n-áirítear: fuinneamh, comhshaol, foirgnimh, iompar, soghluaisteacht, lóistíocht, tionscal, talmhaíocht, soláthar bia, bainistiú tubaistí géarchéime, sláinte, cathracha cliste, agus pobail.

Féach ar an nglao ar na tionscadail seo

Úsáid Cás: Briseadh Éigeandála Uathoibríoch do Choisithe

Léaráid de bhriseadh éigeandála uathoibríoch, leis an gcarr ag idirghníomhú leis an trasnú cliste, a idirghníomhaíonn freisin le comhordú/póilíní tráchta

Fís 2020: Tionscadal VEDLIoT, ranníocaíocht AE EUR 8 milliún

Deimhníonn cás na hearnála iompair imscaradh briseadh éigeandála uathoibríoch coisithe. Úsáideann an córas seo sonraí ó fheistí IoT an chairr, cosúil le ceamaraí nó braiteoirí, agus déanann sé iad a phróiseáil ar bord. Déanann an carr cumarsáid leis an gCrosaire Chliste, a phróiseálann na sonraí agus a chuireann comhartha rialaithe ar ais chuig an gcarr.

I gcás imbhualadh féideartha, chuirfeadh sé tús le córas coscánaithe éigeandála an chairr. Is dúshlán fós iad algartaim éagsúla do thimpeallachtaí uirbeacha agus tuaithe don taighde amach anseo, ach is céim mhór chun cinn cheana féin iad na halgartaim reatha chun sábháilteacht coisithe a mhéadú.

Úsáid Cás: Feirmeoireacht chliste

léaráid den fheirmeoireacht chliste, le braiteoirí i bplandaí, agrabait agus dróin, agus stáisiúin aimsire, ag tarchur sonraí chuig an ngléas don fheirmeoir chun na barra a bhainistiú

Tionscadal glao H2020: TERMINET, ranníocaíocht AE EUR 8 milliún

Cabhraíonn an fheirmeoireacht chliste le feirmeoirí damáiste dá mbarr a chosc. Tá an córas bunaithe ar shreafaí sonraí ó ghléasanna Idirlíon na Rudaí Nithiúla (IoT), amhail braiteoirí plandaí agus beostoic, stáisiúin aimsire agus saoráidí feirme. Déantar sonraí ó na gléasanna seo a chomhcheangal le sonraí a bhailítear go tréimhsiúil, ag teacht ó dhróin agus ó agribots.  

Sreabhann na sonraí chuig ionad ríomhaireachta imeall áitiúil, arb í an fheirm í i gcás na talmhaíochta.

Aistrítear cuid den fhaisnéis sin chuig an néal, i.e. aip talmhaíochta. Cuireann eolas fíor-ama agus laethúil na feirme chomh maith leis an bhfaisnéis néil ar chumas feirmeoirí cinntí cáilithe a dhéanamh. Ar an mbealach seo is féidir leo srian a chur ar an damáiste dá mbarr, táirgeacht a mhéadú, agus, ina dhiaidh sin, a gcuid brabúis. Tá an comhshaol ag baint tairbhe as feirmeoireacht chliste freisin, toisc go mbeidh dáileog lotnaidicíde níos beaichte agus go laghdófar a mhéid foriomlán.

Néalríomhaireacht: i dtreo tionscadal contanam néalríomhaireachta cliste

Is é an dúshlán a bhaineann le tionscadail ríomhaireachta scamall taighde agus nuálaíochta ná réitigh agus testbeds cuimsitheacha a fhorbairt, a chomhcheanglaíonn ardáin forghníomhaithe éagsúla do thimpeallachtaí ríomhaireachta uileláithreacha agus gan uaim mar bhunús le haghaidh contanam ríomhaireachta iomlán.

Chuige sin, teastaíonn réitigh nua chun bonneagair, feidhmchláir agus seirbhísí ríomhchlárúcháin a chónascadh, agus chun sreafaí oibre dinimiciúla a chumadh ar féidir leo freagairt i bhfíor-am do mhéideanna, infhaighteachta, láithreacha agus rátaí sonraí nach féidir a thuar.

Tabharfaidh sé sin níos mó smachta d’fhorbróirí feidhmchlár ar bhonneagair agus seirbhísí líonra, ríomhaireachta agus sonraí. Bainfidh an t-úsáideoir deiridh tairbhe freisin as rochtain gan uaim ar thimpeallachtaí seirbhíse leanúnacha.

Cuireadh tús leis na 5 thionscadal roghnaithe PHYSICS, Datacloud, CHARITY, SERRANO agus AI-SPRINT an topaic seo ag tús 2021 agus mairfidh siad go dtí tús 2024. Fuair siad EUR 19.4 milliún i gcistiú AE.

Chuir taighde agus nuálaíocht sa néalríomhaireacht feabhas ar nuálaíocht i réimse na néalríomhaireachta san Eoraip trí shamhlacha nua gnó a chruthú agus iomaíochas thionscal na hEorpa a mhéadú, go háirithe FBManna.

Tá torthaí taighde ina bpríomhbhloic thógála teicneolaíochta chun bonneagar Néalríomhaireachta Eorpach atá idir-inoibritheach, oscailte, slán agus tíosach ar acmhainní a bhunú. Tá sé de chumhacht ag tionscal na hEorpa le huirlisí agus seirbhísí núíosacha tairiscint néalríomhaireachta mhalartach a bhunú, lenar féidir sonraí Eorpacha a stóráil agus a phróiseáil go slán san Eoraip, de réir rialacha agus luachanna na hEorpa.

Seachnóidh Cónaidhm Néalríomhaireachta na hEorpa comhchruinniú margaidh thart ar roinnt gníomhaithe neamh-Eorpacha, rud a ardaíonn imní d’úsáideoirí maidir lena gcumas smacht a choinneáil ar a gcuid sonraí, agus a chruthaíonn an baol go gcuirfear an díoltóir i ngaibhniú.

Féach ar an nglao ar na tionscadail sin.

Tionscadail teicneolaíochtaí bogearraí

Cruthaíonn castacht mhéadaithe na gcóras TFC atá ann faoi láthair agus atá ag teacht chun cinn roinnt dúshlán ar leibhéal na mbogearraí agus na gcrua-earraí. Áirítear leis sin ceanglais nua maidir le comhtháthú agus cibearshlándáil. Teastaíonn nascacht gan uaim, cumhacht ríomhaireachta flúirseach agus rochtain neamhtheoranta ar shonraí ó úsáideoirí, beag beann ar an mbonneagar bunúsach.

Dá bhrí sin, ní mór dúinn bealaí nua a aimsiú chun bainistiú a dhéanamh ar an gcastacht seo i gcórais bogearraí nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo: ó anailís agus dearadh ceanglas go forbairt agus tástáil, imscaradh agus oibríochtaí thar chórais atá an-ilchineálach agus féin-athchumraithe dinimiciúil.

Thosaigh na 7 dtionscadal roghnaithe den ábhar seo COSMOS, ELEGANT, FOCETA, Piacere, SWForum.eu, VeriDevOps agus Xandar ag deireadh 2020 agus mairfidh siad go dtí an ceathrú ráithe de 2023. Fuair siad EUR 30 milliún i gcistiú AE.

Bíonn tionchar ag infheistíochtaí in innealtóireacht bogearraí ar an bhfearann TFC ar fad toisc go bhfuil bogearraí i ngach áit. Déanann gach teicneolaíocht TFC uirlisí innealtóireachta bogearraí a ghiaráil. Go háirithe, tá tionchar ag torthaí ó thionscadail a dhéanann taighde ar theicneolaíochtaí bogearraí ar an gcaoi a bhfuil córais bogearraí casta á bhforbairt amhail córais chibearfhisiciúla, córais atá criticiúil don tsábháilteacht, nó seirbhísí atá le himscaradh ar an gcontanam néalríomhaireachta.

Tá méadú tagtha ar éifeachtúlacht agus ar tháirgiúlacht na bhfoirne forbartha de bharr teicnící intleachta saorga agus meaisínfhoghlama a úsáid agus a chomhtháthú i gcéimeanna éagsúla d’fhorbairt agus de shaolré na mbogearraí, agus slabhraí nua uirlisí a chruthú lena nglactar le fealsúnacht DevOps agus lena leathnaítear fealsúnacht DevOps. Is amhlaidh atá go háirithe i gcás FBManna.

Chomh maith leis an tionchar a bhain an tionscadal taighde agus nuálaíochta amach, chuir SWForum le treochlár taighde agus moltaí beartais i réimse na hinnealtóireachta bogearraí agus na foinse oscailte.

Treisíodh iarrachtaí taighde thionscadail reatha Fís 2020 sa réimse seo leis na gníomhaíochtaí comhordaithe agus tacaíochta OPEN DEI, EU-IoT, SWForum agus Hub4Cloud.

Féach ar an nglao ar na tionscadail seo

 

 

Maoinítear na tionscadail seo a leanas faoin gclár Fís Eorpach agus cuireadh tús leo ag deireadh 2022 nó ag tús 2023. Áirítear orthu sin tionscadail maidir le córais oibriúcháin mheitea agus uirlisí ríomhchlárúcháin, néal cognaíoch, agus foinse oscailte do sheirbhísí néalbhunaithe. Tá tuilleadh eolais faoi na tionscadail sin ar fáil ar shuíomh gréasáin EUCloudEdgeIoT. 

Meitea-chórais oibriúcháin agus uirlisí clársceidealaithe le haghaidh tionscadal faisnéise díláraithe agus ialtóg

Sa chreatchlár roimhe seo, rinne an tAontas Eorpach infheistíocht i gcórais láraithe, le hardáin Idirlíon na Rudaí Nithiúla á n-óstáil i suíomhanna néalríomhaireachta lárnacha. Mar sin féin, tá iarrachtaí taighde reatha ag aistriú go dtí an paraidím nua, a deir go gcaithfidh próiseáil sonraí bogadh ó scamall go dtí an imeall agus fiú go leibhéal gléas.

Chun an t-aistriú sin a chumasú agus a bhrostú, sheol an Coimisiún dhá ghlao de chuid Fís Eorpachar ghníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta don chontanam imeallach:

 1. Córais Oibriúcháin Meta don Imeall;
 2. Uirlisí ríomhchlárúcháin le haghaidh faisnéis dhíláraithe agus ialtóga.

Tá sé mar aidhm ag an gcéad ghlao tacú le taighde ar chórais oibriúcháin meta don Imeall a fhostaíonn ardáin oscailte agus éiceachóras imeall oscailte a chur chun cinn. Is é an sprioc atá aige líon mór acmhainní ríomhaireachta ilchineálacha a eagrú.

Cuireadh tús leis na 6 thionscadal roghnaithe den ábhar seo, Nephele, ICOS, Aeros, OAML, nebulous agus Fluidos, ag deireadh 2022 agus mairfidh siad go dtí 2025. Gheobhaidh siad EUR 59 milliún de mhaoiniú ón Aontas.

Díríonn an dara glao ar thaighde agus nuálaíocht le haghaidh uirlisí ríomhchlárúcháin le haghaidh faisnéis dhíláraithe agus ialtóga. Tá na tionscadail ag forbairt ailtireachtaí lúfara agus slána le haghaidh nóid chliste chomhoibríocha, le faisnéis agus uathriail dhíláraithe nó shámtha. Cuireadh tús leis na 5 thionscadal roghnaithe den ábhar seo, OpenSwarn, INCODE, SmartEdge, TARDIS agus OASEES, ag tús 2023 agus mairfidh siad go dtí 2025. Gheobhaidh siad EUR 37 milliún de mhaoiniú ón Aontas.

Is é is aidhm don dá shraith tionscadal éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú, réitigh foinse oscailte atá iontaofa agus slán a thógáil, agus tacú le caighdeáin oscailte. Tá siad bunaithe ar IS, atá i gcomhréir le prionsabail an spáis sonraí agus déanann siad iniúchadh ar ardchoincheapa, amhail féin-optamú, féinchneasú agus athchumrú.

Chun glacadh a gcuid réiteach a éascú, léireoidh na tionscadail na córais oibriúcháin mheitea agus teicneolaíochtaí snámha i bpríomhearnálacha amhail fuinneamh, iompar, soghluaisteacht, talmhaíocht, feirmeoireacht, sláinte, lóistíocht, déantúsaíocht, monarchana, foirgnimh, fóntais, cathracha agus pobail chliste.

Féach ar an nglao ar chórais oibriúcháin meta

Féach ar an nglao ar fhaisnéis agus ar shaibhn dhíláraithe

Úsáid cás: Coimeádáin ríomhaireachta imeall gar d’fhoinsí fuinnimh in-athnuaite

léaráid de choimeádáin ríomhaireachta imeall in aice le foinsí in-athnuaite fuinnimh

Fís Eorpach: Tionscadal Aeros, ranníocaíocht AE EUR 12 mhilliún

I bhfianaise chur i bhfeidhm na gcóras oibriúcháin meta i bhfearann an fhuinnimh, sreabhann sonraí ó fheistí IoT na gaoithe agus foinsí fótavoltacha, go nóid ríomhaireachta imill atá suite go díreach ag foinsí fuinnimh agus atá nasctha leo.

Déanann na nóid na sonraí a phróiseáil agus iad a sheoladh ar ais chuig na foinsí fuinnimh. Chomh maith leis sin, seolann siad agus faigheann siad sonraí comhiomlánaithe chuig an néal agus ón néal. Mar aon le faisnéis néalríomhaireachta, is féidir le soláthraithe fuinnimh cinntí comhordaithe a dhéanamh chun an gréasán leictreachais a chothromú. Mar thoradh ar magairsiú ar tháirgeadh fuinnimh na gaoithe agus an fhuinnimh fhótavoltaigh, bíonn tomhaltas optamach níos fearr agus brabúis mhéadaithe do sholáthraithe fuinnimh. 

Úsáid cás: Lóistíocht chliste ag stáisiúin teirminéil

léaráid de loighistic chliste ag stáisiúin teirminéil, ag taispeáint trucailí ag roinnt faisnéise le stóras, agus coigeartú sceideal dá réir sin

Fís Eorpach: Tionscadal INCODE, ranníocaíocht AE EUR 8 milliún

Sa sampla den chás úsáide san earnáil loighistice, tá tairbhí eacnamaíocha, sábháilteachta agus dlíthiúla ag baint leis an teicneolaíocht imrothlaithe.

Sreabhann an fhaisnéis lódála, lena n-áirítear dálaí iompair earraí ar nós bia meatach, ó bhraiteoirí soghluaiste IoT an fhlít trucailí i bhfíor-am go dtí an lárionad sonraí áitiúil sa stóras. Anseo, úsáidtear é chun an loingsiú a chlárú agus a fhíordheimhniú.

Soláthraíonn braiteoirí IoT statach sa stóras faisnéis stádas fardail. Déantar cuid de na sonraí áitiúla a chomhcheangal le faisnéis scamall trí aip lóistíochta. Ansin, faigheann an t-ionad sonraí áitiúil orduithe chun Swarm de ghléasanna deiridh/feithiclí a bhainistiú le haghaidh (dí)luchtú na dtrucailí de réir sceidil.

Cuireann sé sin cosc ar dhamáiste do mheathlach agus laghdaíonn sé na costais aonaid a bhaineann le trucailí a úsáid agus feithiclí a lódáil. Cuireann ualach comhordaithe (dí) tairbhí ar fáil freisin ó thaobh sábháilteachta oibre de toisc go gcuireann sé cosc ar mhíláimhseáil táirgí.

Thairis sin, is creat dlíthiúil iontaofa í an aip lóistíochta do na gníomhaithe lóistíochta uile: iompróirí bóthair, custaim, stórais, dáileoirí, fiú miondíoltóirí.

 

Scamall cognaíoch: Contanam ríomhaireachta atá cumasaithe don intleacht shaorga ó thionscadail néalríomhaireachta go tionscadail imeallacha

Leis an Intleacht Shaorga, déanfar scamaill chognaíocha de na scamaill atá ann faoi láthair. Déanfaidh scamaill chognaíocha idirghníomhú leis na sraitheanna go léir sa chontanam ríomhaireachta agus freagróidh siad agus cuirfidh siad in oiriúint go ciallmhar d’athruithe ar iompar iarratais agus inathraitheacht sonraí. Cuirfidh sé imscaradh uathoibríoch agus soghluaisteacht agus inoiriúnaitheacht seirbhísí ar fáil ón néal go dtí an imeall.

Tabharfar cumhacht d’fhorbróirí feidhmchlár trí níos mó smachta a bheith acu ar bhonneagair agus seirbhísí líonra, ríomhaireachta agus sonraí, agus bainfidh an t-úsáideoir deiridh tairbhe as rochtain gan uaim ar thimpeallacht seirbhíse leanúnach.

Ó ghlao HE WP2021-22 ar an Néal Cognaíoch: Maidir le contanam ríomhaireachta atá cumasaithe don intleacht shaorga ón Cloud go Edge (HORIZON-CL4-2022-DATA-01-02), roghnaíodh 9 dtionscadal taighde agus nuálaíochta: AC3; ACES; CloudSkin; CODECO; COGNIFOG; DÍCHÍS; EDGELESS; Cé gurbh iad Avondale rogha na coitianta tháinig buachaillí GCM le plean agus chuireadar I bhfeidhm é. SovereignEdge.Cognit. Cuireadh tús leis na tionscadail ag tús 2023 agus mairfidh siad go dtí deireadh 2025. Gheobhaidh siad EUR 50 milliún de mhaoiniú ón Aontas.

Féach ar an nglao ar thionscadail scamall cognaíoch

Foinse oscailte do thionscadail seirbhísí néalbhunaithe

Foinse oscailte do thionscadail seirbhísí scamall-bhunaithe a fhorbairt timpeallachtaí, modhanna agus uirlisí fíorúla. Is féidir leo sin oibriú le cruacha iomlána foinse oscailte a imscaradh ón eithne go feidhmchláir néalríomhaireachta, ina bhfuil ailtireachtaí próiseála spriocdhírithe ábhartha de thionscnaimh Eorpacha. Mar shampla, RISC-V.

Soláthraíonn forbairtí riachtanacha ionsamhlúchán den ailtireacht spriocdhírithe lenar féidir iontaofacht sraitheanna bogearraí thar ailtireachtaí sonracha a bhailíochtú, a fhíorú agus a thástáil.

Tá comhéadain crua-earraí oscailte in ann comhpháirteanna a chomhtháthú in ailtireachtaí próiseálaí, agus ullmhaítear iad chun feidhmchláir scamall a imscaradh. Ba cheart díriú ar fhéidearthachtaí comhéadain na gcomhpháirteanna thuasluaite a bharrfheabhsú agus a leathnú, maidir leis na caighdeáin ríomhaireachta crua-earraí atá ann cheana.

Ba chóir bogearraí túsú bunúsach freastalaithe scamall bunaithe ar chomhpháirteanna próiseálaí agus na comhéadain runtime do chórais oibriúcháin agus cláir a chur ar fáil.

Na 4 thionscadal taighde agus nuálaíochta a roghnaíodh faoin topaic seo, AERO; OpenCube; Riser agus Vitimín-V, thosaigh ag tús 2023 agus beidh sé ar siúl go dtí deireadh 2025. Gheobhaidh siad EUR 22 mhilliún de mhaoiniú ón Aontas.

Treisítear iarrachtaí taighde na dtionscadal ar cuireadh tús leo le déanaí leis na gníomhaíochtaí comhordaithe agus tacaíochta OpenContanuum agus Díghlasáil-CEI. Is é EUR 3 mhilliún an maoiniú a thugann an tAontas Eorpach don dá ghníomhaíocht sin. Cuireadh tús leo i lár 2022 agus mairfidh siad go dtí deireadh 2024.

Ina theannta sin, roghnaíodh gníomhaíocht chomhordaithe agus tacaíochta maidir leis an Treochlár do theicneolaíochtaí ríomhaireachta agus córas den chéad ghlúin eile lena maoiniú faoin topaic thiomnaithe – HiPEAC. Is é EUR 2 mhilliún an méid maoinithe ón Aontas a leithdháiltear ar HiPEAC. Cuireadh tús leis an ngníomhaíocht go déanach in 2022 agus mairfidh sí go dtí lár-2025.

Féach ar an nglao ar thionscadail foinse oscailte

Féach ar an iarraidh ar ghníomhaíocht tacaíochta an Treochláir

 

Tá na glaonna seo a leanas dúnta le déanaí agus tá siad ag feitheamh ar chinntí, nó beidh siad ag oscailt níos déanaí i mbliana.

Contanam ríomhaireachta cognaíoch: Faisnéis agus uathoibriú le haghaidh glao próiseála sonraí níos éifeachtúla

Táthar ag súil go gcuirfidh tionscadail topaic an ghlao seo leis na torthaí seo a leanas:

 • Oscailteacht agus uathriail straitéiseach oscailte a fheabhsú sna sonraí agus sna geilleagair sonraí agus IS atá ag teacht chun cinn ar fud an chontanam ríomhaireachta, lena n-áirítear comhtháthú oiriúnaithe an chórais ar an imeall agus ar leibhéal na ngléasanna, príomhearnálacha a bhailíochtú agus slabhraí luacha Eorpacha a chothú chun dlús a chur leis na haistrithe digiteacha agus glasa agus chun iad a stiúradh.
 • An bealach a réiteach do chomhar tionsclaíoch straitéiseach i bpróiseáil sonraí a bhfuil gá leis chun tacú le feidhmchláir hipeardháilte amach anseo, trí ardáin oscailte a thógáil a bheidh mar bhonn agus mar thaca ag éiceachóras tionsclaíoch oscailte atá ag teacht chun cinn, ar éiceachóras é atá ríthábhachtach chun slabhra soláthair Eorpach aibí a bhunú.
 • Ríomhaireacht hibrideach oiriúnaitheach, scamaill chognaíocha agus faisnéis chiumhaiseach a bhunú thar infheistíochtaí an lae inniu ar bhonneagar sonraí.

Roghnaíodh tionscadail taighde agus nuálaíochta an ábhair sin in 2023 agus táthar ag súil go dtosóidh siad ag tús 2024 agus go mbeidh siad i bhfeidhm go dtí deireadh 2026.

Gheobhaidh tionscadail a bhaineann leis an ábhar seo EUR 28 milliún de mhaoiniú ón Aontas.

Déanfar iarrachtaí taighde na dtionscadal roghnaithe a threisiú leis an ngníomhaíocht chomhordaithe agus tacaíochta atá dírithe ar thaighde agus beartas Ríomhaireacht Contanam. Leithdháilfear EUR 2 mhilliún de chistiú ón Aontas ar an ngníomhaíocht sin.

Ina theannta sin, roghnófar comhordú agus tacú le gníomhaíocht maidir leis an gcomhar leis an bhFondúireacht Náisiúnta Eolaíochta (NSF) maidir le taighde bunúsach agus maidir le coincheapa nua don ríomhaireacht dháilte agus d’fhaisnéis shwarm. Leithdháilfear EUR 1 mhilliún de chistiú ón Aontas ar an ngníomhaíocht sin.

Féach ar an nglao ar chontanam ríomhaireachta cognaíoch

Féach ar an nglao ar an ngníomh tacaíochta maidir le taighde agus beartas contanam néalríomhaireachta

Féach ar an nglao ar chomhoibriú leis an NSF

Ardáin Chliste IoT agus glao faisnéise díláraithe atá ag teacht chun cinn a phíolótú

Tá sé beartaithe topaic an ghlao seo a oscailt ag deireadh 2023. Táthar ag súil go rannchuideoidh sé le paraidímí imeallacha a chur chun feidhme i bhfíorthimpeallachtaí, agus go réiteoidh sé an bealach do chomhar tionsclaíoch straitéiseach i bpróiseáil sonraí. Tá gá leis sin chun tacú le feidhmeanna hipeardháilte amach anseo trí shlabhraí soláthair Eorpacha a thógáil, mar bhonn taca d’éiceachóras imeall oscailte atá ag teacht chun cinn, lena léirítear caighdeánú trasfhearainn agus réitigh bhonneagair chiumhaisithe uas-scálaithe.

Táthar ag súil go gcuirfear tús leis na tionscadail nuálaíochta roghnaithe ag tús 2025 agus mairfidh siad go dtí deireadh 2027.Déanfar EUR 45 mhilliún de chistiú ón Aontas a leithdháileadh ar na tionscadail a chumhdaíonn an t-ábhar sin.

Féach ar an nglao ar ardáin chliste IoT

Foinse Oscailte don Cloud/Edge chun tacú le glao Eorpach maidir le Féinriail Dhigiteach

Osclófar an glao seo ag deireadh 2023. Táthar ag súil go gcuirfidh sé leis an dá thoradh seo a leanas:

 1. Fréamhshamhlacha a léiriú maidir le freastalaithe néalríomhaireachta agus imeallaithe i dtimpeallachtaí láraithe agus dáilte ábhartha agus lenar féidir bonneagar ríomhaireachta a chur in úsáid ina n-iomláine, bunaithe ar theicneolaíocht phróiseálaí na hEorpa. Ba cheart, dá bhrí sin, cruach iomlán Ailtireachta Ríomhaireachta Oscailte a bhunú leis sin, a thacaíonn le hailtireachtaí próiseála atá ag teacht chun cinn, amhail RISC-V.
 2. Caighdeáin agus dea-chleachtais na hAiltireachta Ríomhaireachta Oscailte Eorpaí a chomhdhlúthú, agus machnamh a dhéanamh ar an gcaoi a gcuireann sé in oiriúint do chaighdeáin reatha tionscail.

Táthar ag súil go gcuirfear tús leis na tionscadail taighde agus nuálaíochta a roghnófar ag tús 2025 agus mairfidh siad go dtí deireadh 2027. Leithdháilfear EUR 20 milliún de mhaoiniú ón Aontas ar na tionscadail a chlúdaíonn an t-ábhar sin.  

Tacófar le tionscadail an topaic seo trí ghníomhaíocht chomhordaithe agus tacaíochta maidir le scéim aitheantais phoiblí le haghaidh foinse oscailte. Leithdháilfear EUR 2 mhilliún ar an ngníomhaíocht sin i gcistiú ón Aontas.

Féach ar an nglao ar fhoinse oscailte néal/imeall chun tacú le Féinriail Dhigiteach na hEorpa

Féach ar an ngníomhaíocht chomhordaithe agus tacaíochta maidir le scéim aitheantais phoiblí le haghaidh foinse oscailte

Bunús na hInnealtóireachta Bogearraí glaoch

Osclóidh ábhar an ghlao seo go déanach in 2023. Táthar ag súil go gcuirfidh sé le forbairt modhanna innealtóireachta bogearraí atá freagrach, uirlisí, agus dea-chleachtais. Déanfaidh sé, i measc nithe eile, an intleacht shaorga agus teicneolaíochtaí sonraí nua a ghiaráil chun dlús a chur le forbairt agus cothabháil bogearraí. Áirítear leis sin córais il-ailtireachta, lena dtugtar aghaidh go háirithe ar shamhaltú, fíorú agus bailíochtú atá éifeachtúil agus solúbtha, agus measúnú agus maolú leochaileachta.

Táthar ag súil go gcuirfear tús leis na tionscadail a roghnófar ag tús 2025 agus mairfidh siad go dtí deireadh 2027. Leithdháilfear EUR 14 mhilliún de mhaoiniú ón Aontas ar na tionscadail a chlúdaíonn an t-ábhar seo.  

Tacófar le hiarrachtaí taighde na dtionscadal sin trí ghníomhaíocht chomhordaithe agus tacaíochta maidir le scéim aitheantais phoiblí le haghaidh foinse oscailte. Leithdháilfear EUR 2 mhilliún ar an ngníomhaíocht sin i gcistiú ón Aontas.

Féach ar an glaoch ar an Basics na hinnealtóireachta bogearraí

Féach ar an ngníomhaíocht chomhordaithe agus tacaíochta maidir le scéim aitheantais phoiblí le haghaidh foinse oscailte

Glaonna ó 2025 go 2027 maidir le déanamh

D’eagraigh Ard-Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide Inneachar agus Teicneolaíocht (AS CNECT) cruinniú maidir le “Concertation and Consultation on the Computing Contanuum: Ó Cloud go Edge go IoT” an 10-11 Bealtaine 2023. Chomh maith le gníomhaíochtaí comhchruinnithe na dtionscadal, ba é an aidhm a bhí leis na tosaíochtaí taighde do 2025-2027 a phlé le saineolaithe sa réimse sin.

Thug an ócáid eagraíochtaí agus daoine aonair ó phobail éagsúla le chéile chun a léiriú spéise i réimse an Cloud, Edge agus IoT a chur i láthair. Trí phlé a spreagadh i measc na saineolaithe arna n-éascú ag AS CNECT, tá lear mór faisnéise ann, rud a chuirfidh leis an sainmhíniú a dhéanfaidh an Coimisiún amach anseo ar réimsí taighde le haghaidh infheistíochtaí.

D’aithin rannpháirtithe na coda Comhairliúcháin den imeacht fís Eorpach don réimse néalríomhaireachta-IoT le 4 phríomhthreo taighde don chéad Chlár Oibre eile de chuid Fís Eorpach (2025-2027). Cuireadh na treoracha taighde seo i láthair sa seisiún clabhsúir ag deireadh an lae agus fuair siad tacaíocht láidir ó na rannpháirtithe:

Idirghníomhaíochtaí idir an domhan fisiceach agus an domhan fíorúil, lena n-áirítear cúpla digiteacha, meitea-líon tionsclaíoch agus idirghníomhú le meiteawebs eile

An 4 treoracha taighde

 1. Bonneagar Contanam Ríomhaireachta/Néalfhreastalaithe AE Tá
  gá le claochlú ar an mBonneagar Leanúnach Ríomhaireachta, go háirithe i ndáil le Freastalaithe Néal-Edge Eorpacha. Ní féidir neamhspleáchas digiteach sa Contanam Ríomhaireachta a bhaint amach ach amháin le hidirghabháil straitéiseach as a n-eascraíonn aistriú paraidíme. Moltar go forleathan glacadh RISC-V, Ailtireacht Socraigh Teagasc foinse oscailte (ISA), agus tacaítear leis mar an t-aon bhealach amháin chun ceannasacht an Aontais a neartú sa Contanam Ríomhaireachta. Tar éis infheistíochtaí AE i bpróiseálaithe HPC, is é an chéad chéim eile ná margadh néalríomhaireachta freastalaí. Tá tábhacht na ríomhaireachta a bhaineann le bogearraí fuinnimh agus cruthú catalóga cónasctha le haghaidh comhroinnt éifeachtach acmhainní le breithniú freisin i gcomhréir leis na forbairtí Cognaíocha Néal-Edge Contanuum atá beartaithe.
 2. Cognitive Cloud-Edge Continuum
  Phléigh agus aithníodh príomhdhúshláin don scamall leanúntas imeall a fhorchuirtear leis na treochtaí nua atá ag teacht chun cinn cosúil le saol fíorúil. Chun an saol tionsclaíoch agus fíorúil a chur i gcrích, ní mór na snáitheanna digiteacha agus fisiceacha de spás sainithe a fhí le chéile i bhfabraic cruinne nua atá orchestrated ag scamall cliste go imeall IoT contanuum.
  Tá gá le cumasú cliste ó cheann go ceann le haghaidh maitseáil na sonraí, na ríomhaireachta agus na hacmhainneachta intleachta saorga ar fud na leanúntais néal go hinge/IoT. Ba cheart go mbeadh cinnteoireacht iontaofa ann d’úsáideoirí gnó agus príobháideacha mar thoradh air sin. Tá roinnt dúshlán taighde ann lena n-áirítear comhtháthú IS ó cheann go ceann, maitseáil dhinimiciúil sonraí, bainistíocht ama nua ar an gcontanam, néalta féinleasaithe, optamú díláraithe agus cóineasú le 5G/6G.
 3. An chéad ghlúin eile MetaOS do IoT-Edge
  Aithnigh an chuid seo dúshláin a eascraíonn as an domhan fisiciúil agus fíorúil a chumasc. Mar thoradh ar an úsáid fhorleathan a bhaintear as rudaí IoT agus as córais nasctha, tá boilsciú sonraí, ilchineálacht na gcineálacha sonraí, agus concurrency tascanna mar thréith ag láimhseáil sonraí ar an imeall. Leagtar béim sa chastacht sin ar ról na bhfeidhmeanna líonra atá ag teacht chun cinn, aistriú ó idirlíon na rudaí nithiúla go dtí idirlíon na gcúplaí digiteacha, ón néalríomhaireacht agus ón ríomhaireacht lárnach go dtí an ríomhaireacht spásúil. Baineann sé sin tairbhe freisin as ardteicneolaíochtaí amhail réaltacht shínte (XR), rud a théann níos faide ná uathoibriú córais agus róbataic i dtreo fís an mheiteaf thionsclaíoch.
  Ag maíomh go bhfuil an metaverse tionsclaíoch níos aibí ná an metaverse faoi thionchar an tomhaltóra, cuireadh béim freisin ar an tábhacht a bhaineann le faisnéis dáilte agus córais thionsclaíocha chomhoibríocha ag Continuum IoT-Edge mar chuid de dhúshláin Continuum Cloud-Edge níos leithne.
 4. Cibearshlándáil, Príobháideacht, Idir-inoibritheacht, Foinse Oscailte agus Innealtóireacht Bogearraí:
  Sa roinn deiridh, pléitear na dúshláin a bhaineann le SecDevOps slán do chórais chasta, agus úsáid á baint as an intleacht shaorga do gach céim den Saolré Forbartha Bogearraí (SDLC) agus den tSraith Shaoil Oibríochta Seirbhíse (SOLC). Leagtar béim ann freisin ar a thábhachtaí atá sé slándáil a bhainistiú sa slabhra soláthair bogearraí agus rúndacht sonraí a áirithiú sa chontanam néalríomhaireachta. Críochnaíonn an rannóg le plé ar mheicníochtaí innealtóireachta bogearraí nua chun bogearraí candamacha (hibrideacha) a fhorbairt agus an tábhacht a bhaineann le crua-earraí agus bogearraí oscailte.

Léigh tuilleadh faoin imeacht

Léigh achoimre ar Lá na Ceolchoirmeacha (.pdf)

Léigh achoimre ar an Lá Comhairliúcháin (.pdf)

 

An Nuacht is Déanaí

NEWS ARTICLE |
The completion of PrepDSpace4Mobility

The PrepDSpace4Mobility coordination and support action has concluded its 12-month activities and has delivered its recommendations of building blocks for the European mobility data space (EMDS). This is a key step towards establishing a common EMDS, which will help unlock the potential of data for a smarter, more sustainable future in mobility and transport.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Beartas na hEorpa maidir le hIdirlíon na Rudaí Nithiúla

Comhoibríonn an tAontas go gníomhach leis an tionscal, le heagraíochtaí agus leis an saol acadúil chun leas iomlán a bhaint as acmhainneacht Idirlíon na Rudaí Nithiúla ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin.

Féach freisin

Digitiú na hEarnála Eorpaí Talmhaíochta

D’fhéadfadh digitiú earnáil talmhaíochta na hEorpa athrú ó bhonn a dhéanamh ar an tionscal, agus éifeachtúlacht, inbhuanaitheacht agus iomaíochas á gcur chun cinn.