Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Väljaanne

Vaadake ajakirjanike turvalisust käsitlevat struktureeritud dialoogi

23.–25. märtsil 2021 korraldas komisjon esimese Euroopa uudistemeedia foorumi raames ajakirjanike turvalisust käsitleva struktureeritud dialoogi.

Dialoog oli keskne samm ajakirjanike turvalisuse tagamist ELis käsitleva komisjoni soovituse ettevalmistamisel ning sellel osalesid mitmed sidusrühmad, sealhulgas ajakirjandus- ja uudistemeedia kogukonna esindajad, iseregulatsiooni organid (meedia- ja pressinõukogud), kodanikuühiskond, rahvusvahelised organisatsioonid ning liikmesriikide ja nende meediat reguleerivate asutuste esindajad. Üritusel osalesid asepresident Jourová, volinik Breton ja volinik Dalli.

Struktureeritud dialoog hõlmas nelja temaatilist moodulit, mis kajastavad peamisi valdkondi, mida komisjon kavatseb tulevases soovituses käsitleda. Need puudutavad ajakirjanike tegevust kohapeal ja COVID-19 puhangu mõju nende elukutsele, ajakirjanike füüsilist ja veebiturvalisust ja nende digitaalset võimestamist ning naisajakirjanike ja vähemusi esindavate ajakirjanike olukorda.

Allpool esitatud videotes saate igal paneelarutelul arutatut arvesse võtta. 

Esimene päev: 23. märts 2021

Imoodul: Ajakirjanikud kohapeal – ajakirjanike takistamatu toimimise tagamine ja tegelemine COVID-19 pandeemia mõjuga ajakirjanduskogukonnale

Päev 24. märts 2021

Moodul IIa: Ajakirjanike kaitse – ajakirjanike füüsilise turvalisuse tagamine

Moodul IIb: Ajakirjanike kaitse – veebiohtudega tegelemine ja digitaalse mõjuvõimu suurendamine

Päev: 25. märts 2021

IIImoodul: Ajakirjanikud ja võrdõiguslikkus – soopõhiste rünnakute käsitlemine ja vähemusi esindavate ajakirjanike toetamine 

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat kutsub kõiki huvitatud isikuid esitama sihipäraseid kirjalikke seisukohti aruteludokumentides sisalduvate küsimuste kohta. Need tuleks saata hiljemalt 9. aprilliks 2021 sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadile (DG Connect).