Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Publikācija

Skatīties strukturēto dialogu par žurnālistu drošību

2021. gada 23.–25. martā Komisija pirmajā Eiropas ziņu mediju forumā rīkoja strukturētu dialogu par žurnālistu drošību.

Dialogs bija galvenais solis, sagatavojot Komisijas ieteikumu par žurnālistu drošības nodrošināšanu ES, un tajā piedalījās vairākas ieinteresētās personas, tostarp žurnālistikas un ziņu plašsaziņas līdzekļu kopienas pārstāvji, pašregulējuma struktūras (plašsaziņas līdzekļu/preses padomes), pilsoniskā sabiedrība, starptautiskās organizācijas, kā arī dalībvalstu un to plašsaziņas līdzekļu regulatīvo iestāžu pārstāvji. Pasākumā uzstājās priekšsēdētājas vietniece Jourova, komisāre Bretona un komisārs Dalli.

Strukturētais dialogs ietvēra četrus tematiskos moduļus, kas atspoguļo galvenās jomas, kuras Komisija plāno aptvert gaidāmajā ieteikumā. Tie attiecas uz žurnālistu darbību uz vietas un Covid-19 uzliesmojuma ietekmi uz viņu profesiju, žurnālistu fizisko un tiešsaistes drošību un viņu digitālo iespēju nodrošināšanu, kā arī uz žurnālistu un minoritāšu pārstāvju sieviešu situāciju.

Zemāk redzamajos videomateriālos varat uzzināt katrā paneļdiskusijā apspriesto. 

Pirmā diena: 2021. gada 23. martā

Imodulis. Žurnālisti uz vietas — nodrošināt žurnālistu neierobežotu darbību un novērst Covid-19 pandēmijas ietekmi uz žurnālistu kopienu

Otrā diena: 2021. gada 24. martā

IIa modulis. Žurnālistu aizsardzība — žurnālistu fiziskās drošības nodrošināšana

IIb modulis. Žurnālistu aizsardzība — tiešsaistes draudu novēršana un digitālo iespēju nodrošināšana

Trešā diena: 2021. gada 25. martā

IIImodulis. Žurnālisti un līdztiesība — ar dzimumu saistītu uzbrukumu novēršana un atbalsts žurnālistiem, kas pārstāv minoritātes 

Connect ĢD aicina visas ieinteresētās personas sniegt mērķtiecīgus rakstiskus komentārus par jautājumiem, kas iekļauti diskusiju dokumentos. Tie jānosūta pa e-pastu Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorātam ( ĢD Connect) ne vēlāk kā 2021. gada 9. aprīlī.