Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Komisjon saadab AliExpressile digiteenuste õigusakti alusel teabenõude

Täna saatis Euroopa Komisjon AliExpressile digiteenuste õigusakti alusel ametliku teabenõude. Komisjon palub AliExpressil esitada rohkem teavet meetmete kohta, mida ta on võtnud, et täita kohustusi, mis on seotud riskide hindamise ja leevendusmeetmetega, et kaitsta tarbijaid internetis, eelkõige seoses ebaseaduslike toodete, näiteks võltsitud ravimite levitamisega internetis.

Commission sends request for information to AliExpress under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

Siseturuvolinik Thierry Breton ütles:

Digiteenuste õigusakt ei käsitle üksnes vaenukõnet, desinformatsiooni ja küberkiusamist. Samuti tuleb tagada ELis e-kaubanduse platvormide kaudu müüdavate ebaseaduslike või ohtlike toodete kõrvaldamine, sealhulgas internetis müüdavate võltsitud ja potentsiaalselt eluohtlike ravimite ja ravimite üha suurem arv.

AliExpress peab esitama komisjonile nõutud teabe 27. novembriks 2023. AliExpressi vastuste hindamise põhjal hindab komisjon järgmisi samme. See võib hõlmata digiteenuste määruse artikli 66 kohast ametlikku menetluse algatamist.

Digiteenuste määruse artikli 74 lõike 2 kohaselt võib komisjon vastuseks teabenõudele määrata trahve ebaõige, mittetäieliku või eksitava teabe eest. Kui AliExpress ei vasta, võib komisjon otsustada nõuda teavet otsusega. Sellisel juhul võib tähtaja jooksul vastamata jätmine kaasa tuua perioodiliste karistusmaksete määramise.

Pärast väga suureks veebiplatvormiks määramist peab AliExpress järgima kõiki digiteenuste määrusega kehtestatud sätteid, sealhulgas hindama ja leevendama ebaseadusliku ja kahjuliku sisu levitamisega seotud riske ning mis tahes negatiivset mõju põhiõiguste teostamisele.

Digiteenuste õigusakti pakett