Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Komisja kieruje wniosek o udzielenie informacji do AliExpress na mocy aktu o usługach cyfrowych

Komisja Europejska oficjalnie wysłała dziś AliExpress wniosek o udzielenie informacji na podstawie aktu o usługach cyfrowych. Komisja zwraca się do AliExpress o dostarczenie dodatkowych informacji na temat środków podjętych w celu wypełnienia obowiązków związanych z oceną ryzyka i środkami ograniczającymi ryzyko w celu ochrony konsumentów w internecie, w szczególności w odniesieniu do rozpowszechniania w internecie nielegalnych produktów, takich jak fałszywe leki.

Commission sends request for information to AliExpress under the Digital Services Act

iStock photo Getty images plus

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział:

Akt o usługach cyfrowych nie dotyczy wyłącznie mowy nienawiści, dezinformacji i cyberprzemocy. Celem jest również zapewnienie usuwania nielegalnych lub niebezpiecznych produktów sprzedawanych w UE za pośrednictwem platform handlu elektronicznego, w tym rosnącej liczby fałszywych i potencjalnie zagrażających życiu leków i produktów farmaceutycznych sprzedawanych w internecie.

AliExpress musi przedstawić Komisji wymagane informacje do dnia 27 listopada 2023 r. Na podstawie oceny odpowiedzi AliExpress Komisja oceni kolejne kroki. Mogłoby to pociągać za sobą formalne wszczęcie postępowania na podstawie art. 66 aktu o usługach cyfrowych.

Zgodnie z art. 74 ust. 2 aktu o usługach cyfrowych Komisja może nałożyć grzywny za nieprawidłowe, niekompletne lub wprowadzające w błąd informacje w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi przez AliExpress Komisja może podjąć decyzję o żądaniu informacji w drodze decyzji. W takim przypadku brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie może prowadzić do nałożenia okresowych kar pieniężnych.

Po uznaniu go za bardzo dużą platformę internetową AliExpress jest zobowiązany do przestrzegania pełnego zestawu przepisów wprowadzonych w akcie o usługach cyfrowych, w tym oceny i ograniczania ryzyka związanego z rozpowszechnianiem nielegalnych i szkodliwych treści oraz wszelkich negatywnych skutków dla wykonywania praw podstawowych.

Pakiet związany z aktem prawnym o usługach cyfrowych