Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Väljaanne

Euroopa mõttekoda COREnect käivitab tegevuskava 6G kiibijuhi kohta

Projekt COREnect on koostanud kõrgetasemelise strateegilise tegevuskava koos soovitustega, et aidata Euroopal saavutada juhtpositsioon digitaalse ühenduvuse taristute kiipide valdkonnas, mis on kavandatava Euroopa kiibimääruse üks peamisi eesmärke.

Täna tõi programmi „Horisont 2020“ projekt COREnect telekommunikatsiooni- ja mikroelektroonikasektori juhtivad eksperdid ja poliitikakujundajad kokku poliitikaseminaril, et tutvustada oma strateegilist teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava. Tegevuskavas on esitatud strateegilised meetmed kolmes sihtvaldkonnas: Arvutamine ja ladustamine, ühendamine ja edastamine ning Sense & Power.

Tööstuse digiüleminek tekitab tohutu nõudluse digikomponentide järele. Side, sealhulgas mobiiltelefonid ja võrgutaristu, moodustab umbes 31 % ülemaailmsest nõudlusest pooljuhtide järele ning see suundumus kasvab. Telekommunikatsiooni elektroonikakomponentide ja kiibistike valdkond pakub suurt tööstuslikku ja poliitilist huvi, eriti valdkondades, kus käivad kokku andmed, mikroelektroonika ja ühenduvus. Euroopal on juhtiv positsioon ülemaailmsel ühenduvustaristu turul, kuid samal ajal sõltub ta suurel määral väljastpoolt Euroopa Liitu pärit kiibistike tarnijatest.

Euroopa kiipide õigusaktiga seatakse Euroopale eesmärk jõuda 2030. aastaks 20 %ni kiipide tootmise ülemaailmsest turuosast, pöörates erilist tähelepanu praegusele 4 %-le telekommunikatsioonikiipide turuosale. COREnecti tegevuskava põhineb selle probleemi põhjalikul analüüsil, võttes arvesse strateegilisi suundumusi ja võimalikke ärivõimalusi tulevase ühenduvuse ja mikroelektroonika valdkonnas. Järeldused hõlmavad mitmeid lühi-, keskpikka ja pikaajalisi strateegilisi meetmeid probleemide ja võimaluste käsitlemiseks kolmes sihtvaldkonnas.

Näited on järgmised:

  • talendireservide arendamine konkreetsetes valdkondades;
  • ökosüsteemi arendamine koos kasutajaskondadega;
  • projekteerimine ja tootmisvõimsus valitud piirkondades;
  • suuremahulised teadus- ja innovatsioonimeetmed.

Täielik tegevuskava on kättesaadav COREnecti veebisaidil

Strateegilised järeldused ja soovitused on peamiseks sisendiks nutivõrkude ja -teenuste ning tulevaste kiipide ühisettevõtete tööprogrammi määratlemisel ja tulevastes meetmetes 6G kiipide valdkonnas.

Esimese tulemusena kirjutasid kahe ühisettevõtte (6GIA ja AENEAS) asjaomased tööstusühendused hiljuti alla vastastikuse mõistmise memorandumile (lisada link pressiteatele), et neid ühiseid probleeme ühiselt lahendada.

Taust

Selleks et tugevdada Euroopa tugevust mikroelektroonika ja ühenduvuse valdkonnas, on EL viimastel kuudel käivitanud suured algatused. Euroopa kiibimääruse ettepaneku, mille komisjon võttis vastu 2022. aasta alguses, eesmärk on tugevdada Euroopa konkurentsivõimet ja vastupanuvõimet pooljuhttehnoloogiates ja -rakendustes ning aidata saavutada nii digi- kui ka rohepööret.

Tihedas koostöös komisjoni, liikmesriikide ja Euroopa tööstuse peamiste osalejatega pakuti välja uus üleeuroopalist huvi pakkuv oluline mikroelektroonika projekt, mis hõlmab sidevõrkude, liikuvuse ja tööstuse automatiseerimise valdkondi. Lisaks käivitati 2021. aasta detsembris kaks Euroopa partnerlust programmi „Euroopa horisont“ ühisettevõtete vormis: peamiste digitehnoloogiate ühisettevõte ning nutivõrkude ja -teenuste ühisettevõte. Kavandatava kiibimäärusega suurendati märkimisväärselt peamiste digimuundurite kohaldamisala ja ambitsioone, nimetades KDT ühisettevõte ümber kiipide ühisettevõtteks.

Rohkem