Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ELi kübersolidaarsuse õigusakt

ELi kübersolidaarsuse õigusakt parandab küberturvalisuse intsidentideks valmisolekut, avastamist ja neile reageerimist kogu ELis.

ELi kübersolidaarsuse õigusakti eesmärk on tugevdada ELi suutlikkust avastada märkimisväärseid ja ulatuslikke küberohte ja -rünnakuid ning neile reageerida. Õigusakt sisaldab Euroopa küberturvalisuse hoiatussüsteemi, mis koosneb kogu ELis ühendatud turvaoperatsioonide keskustest, ja terviklikku küberturvalisuse hädaolukorra mehhanismi, et parandada ELi kübervastupidavust.

Euroopa küberturvalisuse kilp

Euroopa kübersolidaarsuse õigusakt sisaldab ettepanekut Euroopa küberturvalisuse hoiatussüsteemi kohta, et parandada küberohtude avastamist, analüüsimist ja neile reageerimist.

See süsteem koosneb riiklikest ja piiriülestest julgeolekuoperatsioonide keskustest kogu ELis, kes kasutavad kõrgetasemelist tehnoloogiat, nagu tehisintellekt ja andmeanalüüs, et avastada ja jagada hoiatusi ohtude kohta piiriüleselt.

Esimeses etapis, mis käivitati 2022. aasta novembris, valiti programmi „Digitaalne Euroopa“ raames välja kolm piiriüleste julgeolekuoperatsioonide keskuste konsortsiumi, kuhu kuuluvad 17 liikmesriigi ja Islandi avaliku sektori asutused.

Küberkriiside mehhanism

Küberkriiside mehhanism tagab, et küberturvalisuse intsidentideks valmisolekut ja neile reageerimist parandatakse. Selleks tegutseb komisjon kolmes valdkonnas:

  1. Valmisolekumeetmete toetamine: Testida üksusi sellistes olulistes sektorites nagu rahandus, energeetika ja tervishoid võimalike puuduste suhtes, mis võivad muuta nad küberohtude suhtes haavatavaks. Testitavate sektorite valik põhineb ühisel riskihindamisel ELi tasandil.
  2. ELi küberturvalisuse reserviloomine: ELi küberturvalisuse reserv koosneb eraõiguslike teenuseosutajate (edaspidi „usaldusväärsed teenuseosutajad“) intsidentidele reageerimise teenustest, mida saab kasutada liikmesriikide või liidu institutsioonide, organite ja asutuste taotlusel, et aidata neil tegeleda oluliste või laiaulatuslike küberturvalisuse intsidentidega.
  3. Vastastikuse abi tagamine: Mehhanismiga toetatakse liikmesriiki, kes pakub vastastikust abi teisele liikmesriigile, keda küberturvalisuse intsident mõjutab.

Küberturvalisuse intsidentide läbivaatamise mehhanism

Kübersolidaarsuse õigusaktiga luuakse ka küberturvalisuse intsidentide läbivaatamise mehhanism, et hinnata ja läbi vaadata konkreetseid küberturvalisuse intsidente. Komisjoni või riiklike asutuste (EU-CyCLONe või CSIRTide võrgustik) taotlusel vastutab ELi Küberturvalisuse Amet (ENISA) konkreetsete oluliste või suuremahuliste küberturvalisuse intsidentide läbivaatamise eest ning peaks esitama aruande, mis sisaldab saadud kogemusi ja vajaduse korral soovitusi liidu küberreageerimise parandamiseks.

Rahastamine

Käesoleva määruse kohast ELi küberturvalisuse raamistikku ja küberturvalisuse hädaolukorra mehhanismi toetatakse digitaalse Euroopa programmi (DIGITAL) strateegilise eesmärgi „küberturvalisus“ raames.

Kogueelarve sisaldab 100 miljoni euro suurust suurendamist, mida käesolevas määruses tehakse ettepanek paigutada ümber DEPi muudest strateegilistest eesmärkidest. See tähendab, et uus kogusumma, mis on kättesaadav küberturvalisuse meetmete jaoks DIGITALi raames, on 84,8 miljonit eurot.

Osa täiendavast 100 miljonist eurost suurendab ECCC hallatavat eelarvet, et rakendada oma tööprogrammi(de) raames SOCi ja valmisolekuga seotud meetmeid. Lisaks toetatakse täiendava rahastamisega ELi küberturvalisuse reservi loomist.

See täiendab eelarvet, mis on aastateks 2023–2027 peamistes DIGITAL ja küberturvalisuse DIGITAL tööprogrammis juba ette nähtud sarnaste meetmete jaoks, mille kogusumma võib aastatel 2023–2027 tuua kokku 551 miljoni euroni, samas kui 115 miljonit eurot eraldati juba katseprojektidena aastateks 2021–2022. Koos liikmesriikide osamaksudega võib kogueelarve ulatuda kuni 1,109 miljardi euroni.

Seotud sisu

Üldpilt

Küberturvalisuse poliitika

Euroopa Liit töötab mitmel rindel, et edendada kübervastupidavusvõimet, kaitsta meie sidet ja andmeid ning hoida internetiühiskonda ja majandust turvalisena.

Vaata lisaks

ELi küberturvalisust käsitlev õigusakt

Küberturvalisust käsitleva õigusaktiga tugevdatakse ELi küberturvalisuse ametit (ENISA) ning kehtestatakse toodete ja teenuste küberturvalisuse sertifitseerimise raamistik.