Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Gníomh Cibear-Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh

Le Gníomh Cibear-Dlúthpháirtíochta an Aontais, cuirfear feabhas ar ullmhacht, brath agus freagairt ar theagmhais chibearshlándála ar fud an Aontais.

Is é is aidhm do Ghníomh Cibearchoireachta an Aontais inniúlachtaí san Aontas a neartú chun bagairtí agus ionsaithe cibearshlándála suntasacha mórscála a bhrath, ullmhú dóibh agus freagairt dóibh. Áirítear sa Ghníomh Córas Eorpach um Rabhadh Cibearshlándála, déanta de Lárionaid Oibríochta Slándála atá idirnasctha ar fud an Aontais, agus Sásra cuimsitheach Éigeandála Cibearshlándála chun cibear-athléimneacht an Aontais a fheabhsú.

Sciath Eorpach Chibearshlándála

Áirítear sa Ghníomh Eorpach um Chibear-Dhlúthpháirtíocht togra le haghaidh Córas Eorpach um Rabhadh Cibearshlándála chun feabhas a chur ar bhrath, anailís agus freagairt ar chibearbhagairtí.

Beidh an córas sin comhdhéanta de Lárionaid Oibríochtaí Slándála (SOCanna) náisiúnta agus trasteorann ar fud an Aontais, a úsáidfidh ardteicneolaíocht amhail an Intleacht Shaorga (IS) agus anailísíocht sonraí chun rabhaidh maidir le bagairtí a bhrath agus a chomhroinnt le húdaráis thar theorainneacha.

Le linn na chéad chéime, a seoladh i mí na Samhna 2022, roghnaíodh trí chuibhreannas de Lárionaid Oibríochtaí Slándála trasteorann (SOCanna), lenar tugadh le chéile comhlachtaí poiblí ó 17 mBallstát agus ón Íoslainn, faoin gClár don Eoraip Dhigiteach.

Sásra Cibearéigeandála

Áiritheofar leis an Sásra Cibearéigeandála go gcuirfear feabhas ar ullmhacht agus ar fhreagairt do theagmhais chibearshlándála. Déanfaidh sí é sin trí ghníomhú i dtrí réimse:

  1. Tacú le gníomhaíochtaí ullmhachta: Eintitis tástála in earnálacha ríthábhachtacha amhail airgeadas, fuinneamh agus cúram sláinte le haghaidh laigí a d’fhéadfadh a bheith ann a d’fhéadfadh iad a dhéanamh leochaileach i leith cibearbhagairtí. Beidh roghnú na n-earnálacha a bheidh le tástáil bunaithe ar mheasúnú riosca comhchoiteann ar leibhéal an Aontais.
  2. Cúlchiste Cibearshlándála an Aontais achruthú: Is éard a bheidh i gCúlchiste Cibearshlándála an Aontais seirbhísí freagartha teagmhas ó sholáthraithe seirbhísí príobháideacha (‘soláthraithe iontaoibhe’), ar féidir iad a imscaradh arna iarraidh sin do na Ballstáit nó d’Institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an Aontais chun cabhrú leo aghaidh a thabhairt ar theagmhais chibearshlándála shuntasacha nó mhórscála.
  3. Cúnamh frithpháirteach a áirithiú: Tacóidh an sásra le Ballstát a thairgeann cúnamh frithpháirteach do Bhallstát eile a ndéanann teagmhas cibearshlándála difear dó.

Sásra Athbhreithnithe ar Theagmhais Chibearshlándála

Bunaítear leis an nGníomh um Chibear-Dhlúthpháirtíocht freisin an Sásra um Athbhreithniú ar Theagmhais Chibearshlándála chun measúnú agus athbhreithniú a dhéanamh ar theagmhais chibearshlándála shonracha. Arna iarraidh sin don Choimisiún nó do na húdaráis náisiúnta (AE-CyCLONe nó líonra CSIRTanna), beidh Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) freagrach as athbhreithniú a dhéanamh ar theagmhais chibearshlándála shuntasacha nó mhórscála ar leith agus ba cheart di tuarascáil a sholáthar ina mbeidh na ceachtanna a foghlaimíodh, agus i gcás inarb iomchuí, moltaí chun cibearfhreagairt an Aontais a fheabhsú.

Maoiniú

Tacófar le Sciath Chibearshlándála an Aontais agus le Sásra Éigeandála Cibearshlándála an Rialacháin seo le cistiú faoi Chuspóir Straitéiseach ‘Cibearshlándáil’ an Chláir don Eoraip Dhigiteach (DIGITAL).

Áirítear sa bhuiséad iomlán méadú EUR 100 milliún a bheartaítear leis an Rialachán seo a ath-leithdháileadh ó Chuspóirí Straitéiseacha eile CED. Fágfaidh sé sin gurb é EUR 842.8 milliún an méid iomlán nua atá ar fáil do ghníomhaíochtaí Cibearshlándála faoi DIGITAL.

Le cuid den EUR 100 milliún breise, neartófar an buiséad atá á bhainistiú ag ECCC chun gníomhaíochtaí maidir le SOCanna agus ullmhacht a chur chun feidhme mar chuid dá gClár Oibre/dá gCláir Oibre. Thairis sin, tacóidh an cistiú breise le bunú Chúlchiste Cibearshlándála an Aontais.

Comhlánaíonn sé an buiséad dá bhforáiltear cheana le haghaidh gníomhaíochtaí comhchosúla sa phríomhchlár oibre DIGITAL agus Cibearshlándála DIGITAL ón tréimhse 2023-2027 a d’fhéadfadh EUR 551 mhilliún a thabhairt leis le haghaidh 2023-2027, agus bhí EUR 115 mhilliún tiomnaithe cheana féin i bhfoirm píolótaí le haghaidh 2021-2022. Lena n-áirítear ranníocaíochtaí na mBallstát, d’fhéadfadh suas le EUR 1.109 billiún a bheith sa bhuiséad foriomlán.

Ábhar Gaolmhar

An Pictiúr Mór

Beartais Chibearshlándála

Oibríonn an tAontas Eorpach i réimsí éagsúla chun an chibear-athléimneacht a chur chun cinn, chun ár gcumarsáid agus ár sonraí a chosaint agus chun an tsochaí agus an geilleagar ar líne a choinneáil slán.

Féach freisin

22 thionscadal cibearshlándála roghnaithe chun EUR 10.9 milliún a fháil

Oibreoirí Seirbhísí Riachtanacha (OES), Údaráis Náisiúnta um Dheimhniú Cibearshlándála (NCCAS) agus na hÚdaráis Inniúla Náisiúnta (NCAnna) le haghaidh na cibearshlándála, tá siad i measc na n-iarratasóirí roghnaithe a gheobhaidh maoiniú EUR 11 mhilliún ó ghlao cibearshlándála na...

Gníomh an Aontais um Chibearshlándáil

Leis an nGníomh um Chibearshlándáil, neartaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) agus bunaítear creat um dheimhniú cibearshlándála le haghaidh táirgí agus seirbhísí.