Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Akt EÚ o kybernetickej solidarite

Aktom EÚ o kybernetickej solidarite sa zlepší pripravenosť, odhaľovanie a reakcia na kybernetické incidenty v celej EÚ.

Cieľom aktu EÚ o kybernetickej solidarite je posilniť kapacity v EÚ na odhaľovanie významných a rozsiahlych kybernetickobezpečnostných hrozieb a útokov, prípravu na ne a reakciu na ne. Akt zahŕňa európsky výstražný systém kybernetickej bezpečnosti zložený z centier bezpečnostných operácií prepojených v celej EÚ a komplexný núdzový mechanizmus kybernetickej bezpečnosti s cieľom zlepšiť kybernetickú odolnosť EÚ.

Európsky štít kybernetickej bezpečnosti

Európsky akt o kybernetickej solidarite obsahuje návrh európskeho systému varovania v oblasti kybernetickej bezpečnosti s cieľom zlepšiť odhaľovanie, analýzu a reakciu na kybernetické hrozby.

Tento systém bude pozostávať z národných a cezhraničných centier bezpečnostných operácií (SOC) v celej EÚ, ktoré budú využívať pokročilé technológie, ako je umelá inteligencia (AI) a analýza údajov, na odhaľovanie a výmenu varovaní o hrozbách s cezhraničnými orgánmi.

Počas prvej fázy, ktorá sa začala v novembri 2022, boli v rámci programu Digitálna Európa vybrané tri konzorciá centier cezhraničných bezpečnostných operácií (SOC), ktoré združujú verejné orgány zo 17 členských štátov a Islandu.

Mechanizmus pre kybernetické núdzové situácie

Mechanizmus kybernetických núdzových situácií zabezpečí zlepšenie pripravenosti a reakcie na kybernetické incidenty. Urobí to tak, že bude konať v troch oblastiach:

  1. Podpora opatrení v oblasti pripravenosti: Testovacie subjekty v kľúčových odvetviach, ako sú financie, energetika a zdravotná starostlivosť, z hľadiska potenciálnych nedostatkov, ktoré by ich mohli urobiť zraniteľnými voči kybernetickým hrozbám. Výber odvetví, ktoré sa majú testovať, bude založený na spoločnom posúdení rizika na úrovni EÚ.
  2. Vytvorenie rezervy kybernetickej bezpečnosti EÚ: Rezerva kybernetickej bezpečnosti EÚ bude pozostávať zo služieb reakcie na incidenty od súkromných poskytovateľov služieb (ďalej len „dôveryhodní poskytovatelia“), ktoré sa môžu nasadiť na žiadosť členských štátov alebo inštitúcií, orgánov a agentúr Únie s cieľom pomôcť im riešiť závažné alebo rozsiahle kybernetické incidenty.
  3. Zabezpečenie vzájomnej pomoci: Mechanizmus bude podporovať členský štát, ktorý ponúka vzájomnú pomoc inému členskému štátu postihnutému kyberneticko-bezpečnostným incidentom.

Mechanizmus preskúmania kyberneticko-bezpečnostných incidentov

V zákone o kybernetickej solidarite sa takisto zriaďuje mechanizmus preskúmania kybernetických bezpečnostných incidentov s cieľom posúdiť a preskúmať konkrétne kybernetické incidenty. Na žiadosť Komisie alebo vnútroštátnych orgánov (EU-CyCLONe alebo sieť jednotiek CSIRT) bude Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) zodpovedná za preskúmanie konkrétnych významných alebo rozsiahlych kybernetických incidentov a mala by predložiť správu, ktorá bude obsahovať získané poznatky a prípadne odporúčania na zlepšenie kybernetickej reakcie Únie.

Financovanie

Štít EÚ pre kybernetickú bezpečnosť a núdzový mechanizmus kybernetickej bezpečnosti tohto nariadenia sa budú podporovať financovaním v rámci strategického cieľa „Kybernetická bezpečnosť“ programu Digitálna Európa (DIGITAL).

Celkový rozpočet zahŕňa zvýšenie o 100 miliónov EUR, ktoré sa v tomto nariadení navrhuje prerozdeliť z iných strategických cieľov programu Digitálna Európa. Nová celková suma, ktorá je k dispozícii na opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti v rámci programu DIGITAL, sa tak zvýši na 842,8 milióna EUR.

Časť dodatočných 100 miliónov EUR posilní rozpočet spravovaný ECCC na vykonávanie opatrení týkajúcich sa SOC a pripravenosti v rámci ich pracovného programu (pracovných programov). Dodatočné finančné prostriedky budú okrem toho slúžiť na podporu zriadenia rezervy kybernetickej bezpečnosti EÚ.

Dopĺňa už plánovaný rozpočet na podobné akcie v hlavnom pracovnom programe DIGITAL a DIGITAL DIGITAL na obdobie 2023 – 2027, čo by mohlo dosiahnuť celkovú sumu 551 miliónov EUR na roky 2023 – 2027, zatiaľ čo 115 miliónov EUR bolo vyčlenených už vo forme pilotných projektov na roky 2021 – 2022. Vrátane príspevkov členských štátov by celkový rozpočet mohol dosiahnuť až 1,109 miliardy EUR.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Politiky kybernetickej bezpečnosti

Európska únia pracuje na rôznych frontoch s cieľom podporovať kybernetickú odolnosť, chrániť našu komunikáciu a údaje a chrániť online spoločnosť a hospodárstvo.

Pozri aj

Akt EÚ o kybernetickej bezpečnosti

Aktom o kybernetickej bezpečnosti sa posilňuje Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a zriaďuje sa rámec certifikácie kybernetickej bezpečnosti pre produkty a služby.