Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ES Kibersolidaritātes akts

ES Kibersolidaritātes akts uzlabos sagatavotību kiberdrošības incidentiem, to atklāšanu un reaģēšanu uz tiem visā ES.

ES Kibersolidaritātes akta mērķis ir stiprināt ES spējas atklāt nozīmīgus un plaša mēroga kiberdrošības apdraudējumus un uzbrukumus, sagatavoties tiem un reaģēt uz tiem. Akts ietver Eiropas kiberdrošības brīdināšanas sistēmu, ko veido drošības operāciju centri, kuri ir savstarpēji savienoti visā ES, un visaptverošu kiberdrošības ārkārtas mehānismu, lai uzlabotu ES kibernoturību.

Eiropas kiberdrošības vairogs

Eiropas Kibersolidaritātes aktā ir iekļauts priekšlikums par Eiropas kiberdrošības brīdināšanas sistēmu, lai uzlabotu kiberdraudu atklāšanu, analīzi un reaģēšanu uz tiem.

Šo sistēmu veidos valstu un pārrobežu drošības operāciju centri (SOC) visā ES, kuri izmantos modernas tehnoloģijas, piemēram, mākslīgo intelektu (MI) un datu analīzi, lai atklātu brīdinājumus par apdraudējumiem un dalītos ar tiem ar iestādēm pāri robežām.

Pirmajā posmā, kas sākās 2022. gada novembrī, programmas “Digitālā Eiropa” ietvaros tika atlasīti trīs pārrobežu drošības operāciju centru (SOC) konsorciji, kas apvieno publiskās struktūras no 17 dalībvalstīm un Islandes.

Kiberārkārtas mehānisms

Kiberdrošības ārkārtas mehānisms nodrošinās, ka tiek uzlabota sagatavotība kiberdrošības incidentiem un reaģēšana uz tiem. Komisija to darīs, rīkojoties 3 jomās:

  1. Atbalsts sagatavotības darbībām: Pārbaudīt struktūras tādās svarīgās nozarēs kā finanses, enerģētika un veselības aprūpe, lai konstatētu iespējamos trūkumus, kas tos varētu padarīt neaizsargātus pret kiberdraudiem. Pārbaudāmo nozaru atlase balstīsies uz kopīgu riska novērtējumu ES līmenī.
  2. ES kiberdrošības rezervesizveide: ES kiberdrošības rezervi veidos privātu pakalpojumu sniedzēju (“uzticami pakalpojumu sniedzēji”) incidentu reaģēšanas pakalpojumi, kurus pēc dalībvalstu vai Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru pieprasījuma var izmantot, lai palīdzētu tiem novērst nozīmīgus vai plaša mēroga kiberdrošības incidentus.
  3. Savstarpējās palīdzības nodrošināšana: Mehānisms atbalstīs dalībvalsti, kas piedāvā savstarpēju palīdzību citai dalībvalstij, kuru skāris kiberdrošības incidents.

Kiberdrošības incidentu izvērtēšanas mehānisms

Kiberdrošības solidaritātes akts arī izveido kiberdrošības incidentu izvērtēšanas mehānismu konkrētu kiberdrošības incidentu novērtēšanai un pārskatīšanai. Pēc Komisijas vai valstu iestāžu (EU-CyCLONe vai CSIRT tīkla) pieprasījuma ES Kiberdrošības aģentūra (ENISA) būs atbildīga par konkrētu nozīmīgu vai plaša mēroga kiberdrošības incidentu pārskatīšanu, un tai būtu jāsniedz ziņojums, kurā ietverta gūtā pieredze un attiecīgā gadījumā ieteikumi Savienības kiberreakcijas uzlabošanai.

Finansēšana

ES kiberdrošības vairogu un šajā regulā paredzēto kiberdrošības ārkārtas mehānismu atbalstīs ar finansējumu saskaņā ar programmas “Digitālā Eiropa” (DIGITAL) stratēģisko mērķi “Kiberdrošība”.

Kopējais budžets ietver palielinājumu EUR 100 miljonu apmērā, ko šajā regulā ierosināts pārdalīt no citiem DEP stratēģiskajiem mērķiem. Tādējādi jaunā kopējā summa, kas pieejama kiberdrošības darbībām saskaņā ar DIGITAL, sasniegs 842,8 miljonus EUR.

Ar daļu no papildu EUR 100 miljoniem tiks palielināts ECCC pārvaldītais budžets, lai īstenotu darbības saistībā ar SOC un sagatavotību tās darba programmas(-u) ietvaros. Turklāt papildu finansējums tiks izmantots, lai atbalstītu ES kiberdrošības rezerves izveidi.

Tas papildina budžetu, kas jau paredzēts līdzīgām darbībām galvenajā DIGITAL un Kiberdrošības DIGITAL DIGITAL darba programmā 2023.–2027. gadam, kas varētu palielināt kopējo summu līdz 551 miljonam EUR 2023.–2027. gadam, savukārt 115 miljoni EUR jau tika atvēlēti izmēģinājuma projektu veidā 2021.–2022. gadam. Ieskaitot dalībvalstu iemaksas, kopējais budžets varētu sasniegt EUR 1,109 miljardus.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Kiberdrošības politika

Eiropas Savienība darbojas dažādās jomās, lai veicinātu kibernoturību, aizsargātu mūsu komunikāciju un datus un saglabātu tiešsaistes sabiedrības un ekonomikas drošību.

Skatīt arī

22 kiberdrošības projekti, kas atlasīti, lai saņemtu 10,9 miljonus eiro

Būtisku pakalpojumu operatori (OES), valstu kiberdrošības sertifikācijas iestādes (NCCA) un valstu kompetentās iestādes (VKI) kiberdrošības jomā ir starp atlasītajiem pretendentiem, kuri saņems finansējumu 11 miljonu EUR apmērā no 2020. gada Eiropas infrastruktūras savienošanas...

ES Kiberdrošības akts

Kiberdrošības akts stiprina ES Kiberdrošības aģentūru (ENISA) un izveido kiberdrošības sertifikācijas satvaru produktiem un pakalpojumiem.