Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte on ELi, Euroopa riikide ja erasektori partnerite ühisalgatus, et töötada välja maailmatasemel superarvutite ökosüsteem Euroopas.

Euroopa Komisjon 2021

Ühisettevõte EuroHPC koondab Euroopa ressursid, et töötada välja tipptasemel eksatasandi superarvutid suurandmete töötlemiseks, mis põhinevad konkurentsivõimelisel Euroopa tehnoloogial.

fix-empty

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõtte (EuroHPC ühisettevõte) eesmärk on parandada Euroopa kodanike elukvaliteeti, edendada teadust, suurendada tööstuse konkurentsivõimet ja tagada Euroopa tehnoloogiline autonoomia. See on õigus- ja rahastamisüksus, mis loodi 2018. aastal ja asub Luksemburgis. See ühendab Euroopa Liidu, 32 Euroopa riigi ja kolme erasektori partneri ressursid eesmärgiga muuta Euroopa superandmetöötluses maailmas juhtivaks.

Ühisettevõtte EuroHPC missioon

Ühisettevõtte põhitegevuse eesmärk on:

 • Töötada välja üleeuroopaline superandmetöötluse infrastruktuur: omandada ja võtta ELis kasutusele kolm eksatasandi-eelset superarvutit, mille võimsus on vähemalt 10–100 miljardit eurot, arvutused sekundis. Need arvutid peaksid olema maailma viie parima hulgas. Ta on omandanud viis petatasandi superarvutit, mis suudavad teha vähemalt 10–1 miljardit arvutust sekundis, mis on täielikult töökorras 2022. aasta lõpuks. Need arvutid peaksid olema maailma 50 parima hulgas. Need uued masinad toovad kasu Euroopa era- ja avaliku sektori kasutajatele, kes töötavad akadeemilistes ringkondades ja tööstuses kogu Euroopas.
 • Toetada teadus- ja innovatsioonitegevust: Euroopa superandmetöötluse ökosüsteemi arendamine, mis stimuleerib tehnoloogia tarnimist vähese energiatarbega protsessoritest tarkvara ja vahevarani ning nende integreerimist superandmetöötlussüsteemidesse. Lisaks toetab kõrgjõudlusega andmetöötluse Euro ühisettevõte kõrgjõudlusega andmetöötluse tippkeskusi, mis edendavad eksatasandi andmetöötlussuutlikkuse kasutamist teaduslikes rakendustes. Igas EuroHPC ühisettevõttes osalevas riigis on loodud kõrgjõudlusega andmetöötluse pädevuskeskused, et edendada kõrgjõudlusega andmetöötluse teenuste osutamist tööstusele (sealhulgas VKEdele), akadeemilistele ringkondadele ja haldusasutustele, pakkudes eri kasutajatele kohandatud lahendusi, mis soodustavad kõrgjõudlusega andmetöötluse laialdasemat kasutuselevõttu Euroopas. Need kõik on ELi laiema digistrateegia põhielemendid.

Ühisettevõte EuroHPC tegutseb

2021. aasta juulis võttis nõukogu vastu uue määruse, millega asutatakse uus Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2018/1488. Selles on sätestatud ambitsioonikas missioon ja sellega kaasneb oluliselt suurem, 7 miljardi euro suurune eelarve ajavahemikuks 2021–2027, et:

 • arendada edasi, juurutada, laiendada ja hooldada ELis maailmatasemel superandmetöötlus- ja andmetaristut, mis põhineb peamistel teaduslikel, tööstuslikel ja sotsiaalsetel rakendustel;
  • kvantandmetöötluse ja kvantsimulatsiooni taristu arendamine ja kasutuselevõtt
 • jõuda kõrgjõudlusega andmetöötluse järgmisele piirile, omandades esimesed eksatasandi superarvutid. Need superarvutid on võimelised tegema rohkem kui miljard miljardit operatsiooni sekundis (võrreldes kümne miljardi operatsiooniga sekundis tavalise sülearvuti seadme kohta);
 • ühendama Euroopa superandmetöötluse ja kvantandmetöötluse ressursid ning tegema need kättesaadavaks paljudele avaliku ja erasektori kasutajatele kõikjal Euroopas, sealhulgas Euroopa avalikele andmeruumidele, nagu on esitatud 2020. aasta Euroopa andmestrateegias;
 • pakkuda turvalisi pilvepõhiseid superandmetöötlusteenuseid paljudele avaliku ja erasektori kasutajatele kõikjal Euroopas;
 • toetada uuenduslike superandmetöötlustehnoloogiate ja -rakenduste arendamist, et toetada maailmatasemel Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ökosüsteemi;
 • arendada keskkonnahoidlikumat andmetöötlust ning kasutada ära kõrgjõudlusega andmetöötluse koostoimet tehisintellekti, suurandmete ja pilvetehnoloogiatega;
 • laiendada ja laiendada superarvutite kasutamist paljudele teadus- ja tööstuskasutajatele, näiteks aidates VKEdel töötada välja uuenduslikke ärijuhtumeid, kasutades superarvuteid, ning pakkudes neile riiklike kõrgjõudlusega andmetöötluse pädevuskeskuste kaudu koolitusvõimalusi ja kriitilise tähtsusega kõrgjõudlusega andmetöötluse oskusi;
 • juurutada kõrgjõudlusega andmetöötluse rakenduste tippkeskusi ja kõrgjõudlusega andmetöötluse tarkvara industrialiseerimist, kasutades uudseid algoritme, koode ja vahendeid, mis on optimeeritud tulevaste superarvutite põlvkondade jaoks;
 • luua kõrgjõudlusega andmetöötluse ning andmerakenduste ja -teenuste jaoks suuremahulised tööstuslikud katsestendid ja -platvormid peamistes tööstussektorites;

Ühisettevõtte EuroHPC eelised

Ühisettevõte EuroHPC võimaldab Euroopa riikidel koordineerida oma superandmetöötlusstrateegiaid ja investeeringuid koos ELiga. Alates selle loomisest on ühisettevõte EuroHPC märkimisväärselt suurendanud investeeringuid kõrgjõudlusega andmetöötlusse Euroopa tasandil ning hakanud taastama Euroopa positsiooni kõrgjõudlusega andmetöötluse juhtiva jõuna kogu maailmas.

Konkurentsivõimelise kõrgjõudlusega andmetöötluse ökosüsteemi ning maailmatasemel eksatasandi superandmetöötluse ja kvantandmetöötluse võimekuse arendamine Euroopas on otsustava tähtsusega. See tagab, et EL säilitab digitaalmajanduses juhtpositsiooni ning aitab tugevdada Euroopa tehnoloogilist ja andmeautonoomiat.

Teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava raames tugevdab ühisettevõte EuroHPC ka Euroopa teadmistebaasi kõrgjõudlusega andmetöötluse tehnoloogiate valdkonnas ja vähendab digioskuste nappust, eelkõige riiklike kõrgjõudlusega andmetöötluse pädevuskeskuste võrgustiku tugevdamise kaudu. Pädevuskeskused tegutsevad kohalikul tasandil, et lihtsustada juurdepääsu Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse võimalustele eri tööstussektorites, pakkudes kohandatud lahendusi paljudele kasutajatele.

Liikmed

Ühisettevõtte EuroHPC liikmete kaart

Ühisettevõte EuroHPC koosneb avaliku ja erasektori liikmetest:

 • Avalik-õiguslikud liikmed:
  • Euroopa Liit (esindaja: komisjon),
   • Liikmesriigid ja assotsieerunud riigid, kes on otsustanud saada ühisettevõtte liikmeks: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Türkiye.
 • Eraliikmed: kolme osaleva erasektori partneri, Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse tehnoloogiaplatvormi (ETP4HPC), suurandmete väärtuse ühenduse (BDVA) ja Euroopa kvanttööstuse konsortsiumi ( QuIC) esindajad. Ühisettevõte tugineb ka koostööle peamiste Euroopa osalejatega, nagu PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) ja GEANT (üleeuroopaline teadusuuringute ja hariduse kiirvõrk).

Ühisettevõttega võivad igal ajal ühineda ka teised liikmesriigid ja programmiga „Euroopa horisont“ või „Digitaalne Euroopa“ assotsieerunud riigid.

Juhtimine

Ühisettevõtte EuroHPC juhtimisstruktuur koosneb järgmistest osadest:

 1. Juhatus (avalik-õiguslike liikmete esindajad), kes vastutavad ühisettevõtte otsuste tegemise eest, sealhulgas kogu hanke- ning teadus- ja innovatsioonitegevusega seotud rahastamisotsuste eest.
 2. Tööstuse ja teaduse nõuandekogu (eraliikmete ja juhatuse nimetatud esindajad), mis koosneb teadusuuringute ja innovatsiooni nõuanderühmast (RIAG) ja infrastruktuuri nõuanderühmast (INFRAG), mis annab juhatusele sõltumatut nõu ühisettevõtte strateegilise teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava ning talle kuuluvate superarvutite soetamise ja käitamise kohta.
 3. Tegevdirektor, kes on ühisettevõtte igapäevase juhtimise eest vastutav tegevjuht.

Eelarve

Ühisettevõtet EuroHPC rahastavad ühiselt selle osalevad riigid ja erasektorist pärit liikmed. Ühisettevõtte eelarve aastateks 2021–2027 on ligikaudu 7 miljardit eurot. Selle rahalised vahendid on jaotatud järgmiselt:

 • 1,9 miljardit eurot programmist „Digitaalne Euroopa“, et toetada eksatasandi superarvutite ja eksatasandijärgsete rajatiste omandamist ja kasutuselevõttu, superandmetöötlusteenuste föderatsiooni ning kõrgjõudlusega andmetöötluse kasutamise ja oskuste laiendamist;
 • 900 miljonit eurot programmist „Euroopa horisont“, et toetada teadus- ja innovatsioonitegevust maailmatasemel superandmetöötluse ökosüsteemi arendamiseks kogu Euroopas;
 • 200 miljonit eurot Euroopa ühendamise rahastust, et parandada kõrgjõudlusega andmetöötluse ja andmeressursside omavahelist ühendamist, samuti ühendamist liidu ühiste Euroopa andmeruumide ja turvaliste pilvetaristutega.

Võrdväärsed investeeringud tehakse osalevatelt riikidelt, samas kui erasektori liikmete panus on 900 miljonit eurot (mitterahalise ja rahalise panusena).

Kuna ühelgi Euroopa riigil ei ole suutlikkust arendada maailmatasemel superarvutiressursse individuaalselt, annab ühisettevõte osalejatele pärast avatud ja konkurentsivõimelisi projektikonkursse rahalist toetust hangete või teadusuuringute ja innovatsiooni toetuste vormis.

Ühisettevõtte EuroHPC superarvutid

Ühisettevõte EuroHPC varustab ELi juba praegu eksatasandi-eelsete ja petatasandi superarvutite maailmatasemel taristuga ning arendab 2023. aastaks vajalikke tehnoloogiaid, rakendusi ja oskusi, et saavutada täielik eksatasandi võimekus (tulemustase, mis suudab täita kümmet kaheksateist operatsiooni sekundis).

Praeguseks on täielikult töökorras viis superarvutit: Lumi Soomes (mis on maailmas 3. kohal) ja LEONARDO Itaalias (mis on maailmas 4. kohal), Vega Sloveenias, MeluXina Luksemburgis, Discoverer Bulgaarias ja Karolina Tšehhis. Käimas on kaks superarvutit: Deucalion Portugalis ja MareNostrum5 Hispaanias.

Ühisettevõte EuroHPC kuulutas välja ka viis uut uue põlvkonna Euroopa superarvutite hostimiskohta Saksamaal, Kreekas, Ungaris, Iirimaal ja Poolas, millest üks on Euroopa esimene eksatasandi superarvuti: Jupiter, mis asub Jülichi superandmetöötluskeskuses Saksamaal. Nii nagu olemasolevad EuroHPC superarvutid, on uued saidid ühendatud ja kättesaadavad, et teenindada paljusid Euroopa kasutajaid teadusringkondades, samuti tööstust, eelkõige väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, ning avalikku sektorit kogu ELis ja osalevates riikides.

Lisaks on ühisettevõte EuroHPC teatanud kuuest saidist kvantarvutite majutamiseks Tšehhis, Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias ja Poolas. Kvantarvutid integreeritakse olemasolevate superarvutitega.

Viimased uudised

DIGIBYTE |
Euroopa esimese eksatasandi superarvuti majutusleping

Euroopa esimese eksatasandi superarvuti JUPITERi majutuslepingu allkirjastasid Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (EuroHPC) ja Saksamaal asuv Jülichi superandmetöötluskeskus ning Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi peadirektor Robert Viola.

Seotud sisu

Üldpilt

Kõrgjõudlusega andmetöötlus

Kõrgjõudlusega andmetöötlus viitab väga suure arvutusvõimsusega andmetöötlussüsteemidele, mis suudavad lahendada tohutult keerulisi ja nõudlikke probleeme.