Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Võrgu- ja infoturbe direktiivi ülevõtmise seis

Komisjon teeb koos Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga tihedat koostööd liikmesriikidega, et tagada võrgu- ja infoturbe direktiivi ülevõtmine siseriiklikesse õigusaktidesse.

Sisu kajastab olukorda, mis põhineb liikmesriikide esitatud teabel, ega piira ülevõtmismeetmete võrgu- ja infoturbe direktiivi nõuetele vastavuse ametlikku hindamist.

Austria lippAustria

Itaalia lippItaalia
Belgia lippBelgia Läti lippLäti
Bulgaaria lippBulgaaria Leedu lipp Leedu
Horvaatia lippHorvaatia Luksemburgi lippLuksemburg
Küprose lippKüpros Malta lippMalta
Tšehhi Vabariigi lippTšehhi Vabariik Hollandi lippMadalmaad
Taani lippTaani Poola lippPoola
Eesti lippEesti Portugali lippPortugal
Soome lippSoome Rumeenia lippRumeenia
Prantsusmaa lippPrantsusmaa Slovakkia lippSlovakkia
Saksamaa lippSaksamaa Sloveenia lippSloveenia
Kreeka lippKreeka Hispaania lippHispaania
Ungari lippUngari Rootsi lippRootsi
Iirimaa lippIirimaa  

Viimased uudised

Seotud sisu

Üldpilt

Direktiiv meetmete kohta, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (küberturvalisuse 2. direktiiv)

Küberturvalisuse direktiiv on kogu ELi hõlmav küberturvalisust käsitlev õigusakt. Sellega nähakse ette õiguslikud meetmed küberturvalisuse üldise taseme tõstmiseks ELis.

Vaata lisaks

Võrgu- ja infoturbe koostöörühm

Võrgu- ja infosüsteemide koostöörühm loodi võrgu- ja infoturbe direktiiviga, et tagada koostöö ja teabevahetus liikmesriikide vahel.