Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Direktiiv meetmete kohta, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (küberturvalisuse 2. direktiiv)

Küberturvalisuse direktiiv on kogu ELi hõlmav küberturvalisust käsitlev õigusakt. Sellega nähakse ette õiguslikud meetmed küberturvalisuse üldise taseme tõstmiseks ELis.

    Luku, interneti, pilve ja kilbi digitaalsed ikoonid

© iStock by Getty Images -1169999045 aismagilov

2016. aastal kehtestatud ELi küberturvalisuse eeskirju ajakohastati teise küberturvalisuse direktiiviga, mis jõustus 2023. aastal. Sellega ajakohastati olemasolevat õigusraamistikku, et pidada sammu suurema digiteerimise ja muutuva küberturvalisuse ohumaastikuga. Laiendades küberturvalisuse eeskirjade kohaldamisala uutele sektoritele ja üksustele, parandab see veelgi avaliku ja erasektori üksuste, pädevate asutuste ja ELi kui terviku vastupanuvõimet ja intsidentidele reageerimise suutlikkust.

Direktiivis , mis käsitleb meetmeid, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (küberturvalisuse 2. direktiiv) , onsätestatud õiguslikud meetmed, et suurendada küberturvalisuse üldist taset ELis, tagades:

  • Liikmesriikide valmisolek, nõudes, et nad oleksid nõuetekohaselt varustatud. Näiteks koos arvutiturbe intsidentide lahendamise meeskonnaga (CSIRT) ning pädeva riikliku võrgu- ja infosüsteemide asutusega;
  • koostöö kõigi liikmesriikide vahel, luues koostöörühma, et toetada ja hõlbustada strateegilist koostööd ja teabevahetust liikmesriikide vahel.
  • julgeolekukultuur kõigis sektorites, mis on meie majanduse ja ühiskonna jaoks üliolulised ning sõltuvad suurel määral IKTst, nagu energeetika, transport, vesi, pangandus, finantsturutaristud, tervishoid ja digitaalne taristu.

Ettevõtjad, kelle liikmesriigid on määratlenud oluliste teenuste operaatoritena eespool nimetatud sektorites, peavad võtma asjakohaseid turvameetmeid ja teavitama asjaomaseid riigiasutusi tõsistest intsidentidest. Peamised digitaalse teenuse osutajad, nagu otsingumootorid, pilvandmetöötlusteenused ja internetipõhised kauplemiskohad, peavad täitma direktiivist tulenevaid turva- ja teavitamisnõudeid.

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Komisjon avaldab soovituse kvartalijärgse krüptograafia kohta

Täna avaldas komisjon soovituse kvantiteedijärgse krüptograafia kohta, et julgustada liikmesriike töötama välja ja rakendama ühtlustatud lähenemisviisi ELi üleminekul kvantiteedijärgsele krüptograafiale. See aitab tagada, et ELi digitaristud ja -teenused on järgmisel digiajastul turvalised.

Seotud sisu

Üldpilt

Küberturvalisuse poliitika

Euroopa Liit töötab mitmel rindel, et edendada kübervastupidavusvõimet, kaitsta meie sidet ja andmeid ning hoida internetiühiskonda ja majandust turvalisena.

Mine süvitsi

Võrgu- ja infoturbe koostöörühm

Võrgu- ja infosüsteemide koostöörühm loodi võrgu- ja infoturbe direktiiviga, et tagada liikmesriikidevaheline koostöö ja teabevahetus.

Vaata lisaks

ELi kübersolidaarsuse õigusakt

ELi kübersolidaarsuse õigusakt parandab küberturvalisuse intsidentideks valmisolekut, avastamist ja neile reageerimist kogu ELis.

ELi küberturvalisust käsitlev õigusakt

Küberturvalisust käsitleva õigusaktiga tugevdatakse ELi küberturvalisuse ametit (ENISA) ning kehtestatakse toodete ja teenuste küberturvalisuse sertifitseerimise raamistik.