Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Võrgu- ja infoturbe koostöörühm

Võrgu- ja infosüsteemide koostöörühm loodi võrgu- ja infoturbe direktiiviga, et tagada liikmesriikidevaheline koostöö ja teabevahetus.

    Võrgu- ja infoturbe koostöörühma logo

Võrgu- ja infoturbe koostöörühma kohta

Töörühma üldine ülesanne on saavutada Euroopa Liidu võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtlaselt kõrge tase. See toetab ja hõlbustab strateegilist koostööd ja teabevahetust ELi liikmesriikide vahel. Võrgu- ja infoturbe koostöörühma ülesandeid on sõnaselgelt kirjeldatud võrgu- ja infoturbe direktiivi artiklis 11.

Võrgu- ja infoturbe koostöörühm tegutseb vastavalt Euroopa Komisjoni 1. veebruari 2017. aasta rakendusotsusele ja järgib oma kodukorda (.pdf). Koostöörühm kohtub regulaarselt. Euroopa Komisjon avaldab kõigi võrgu- ja infoturbealase koostöö kohtumiste päevakorrad.

Operatiivpoolel toetab võrgu- ja infoturbe koostöörühma tööd küberturbe intsidentidele reageerimise rühmade võrgustiku (CSIRTid) töö, mille eesmärk on jagada teavet riskide ja käimasolevate ohtude kohta ning teha koostööd konkreetsete küberturvalisuse intsidentide korral. CSIRTide võrgustik loodi võrgu- ja infoturbe direktiivi artikli 12 alusel, milles määratletakse ka selle roll. Võrgu- ja infoturbe koostöörühm annab strateegilisi suuniseid CSIRTide võrgustiku tegevuseks.

Võrgu- ja infoturbe koostöörühm teeb tihedat koostööd ka Euroopa valimiskoostöö võrgustikuga, et võidelda valimisprotsesse ähvardavate ohtude vastu uue ühise operatiivmehhanismi raames, mis on osa Euroopa demokraatia tegevuskavast.

Liikmed

Võrgu- ja infoturbe koostöörühm koosneb ELi liikmesriikide, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti (ENISA) esindajatest. Eesistujaks on liikmesriik, kes on Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja.

Iga ELi liikmesriik on määranud võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse ühtse kontaktpunkti (.pdf), mille ülesanne on tagada piiriülene koostöö teiste liikmesriikide ja koostöörühmaga.

Väljaannete

Võrgu- ja infoturbe koostöörühma peamiste väljundite hulgas on ELi liikmesriikidele mittesiduvad suunised, et võimaldada võrgu- ja infoturbe direktiivi tõhusat ja sidusat rakendamist kogu ELis ning käsitleda laiemaid küberturvalisuse poliitika küsimusi.

Alates asutamisest on kontsern avaldanud järgmised dokumendid:

Töörühm on avaldanud ka dokumendid 5G-võrkude küberturvalisuse kohta:

Viimased uudised

PRESS RELEASE |
Komisjon tutvustab uusi algatusi homsete digitaristute jaoks

Komisjon on esitanud rea võimalikke meetmeid digitaristute innovatsiooni, turvalisuse ja vastupidavuse edendamiseks. Euroopa majanduse tulevane konkurentsivõime sõltub nendest täiustatud digitaalvõrgutaristutest ja -teenustest, kuna kiire, turvaline ja laiaulatuslik ühendatus on hädavajalik sellise tehnoloogia kasutuselevõtuks, mis toob meid homsesse maailma: telemeditsiin, automatiseeritud juhtimine, hoonete ennetav hooldus või täppispõllumajandus.

Seotud sisu

Üldpilt

Direktiiv meetmete kohta, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus (küberturvalisuse 2. direktiiv)

Küberturvalisuse direktiiv on kogu ELi hõlmav küberturvalisust käsitlev õigusakt. Sellega nähakse ette õiguslikud meetmed küberturvalisuse üldise taseme tõstmiseks ELis.

Vaata lisaks