Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Julkaisu

Valmistelutoimi ”Eurooppaan kirjoittaminen”

Komissio käynnistää 3 miljoonan euron ehdotuspyynnön, jolla pyritään vahvistamaan Euroopan audiovisuaalialan valmiuksia luoda huippuluokan fiktiosarjoja, jotka voivat houkutella yleisöä yli rajojen, ja edistää eurooppalaisten lahjakkuuksien yhteisöä, joka kykenee työskentelemään kansallisten ja kielellisten rajojen yli. Sen pitäisi antaa eurooppalaisille yrityksille mahdollisuus laajentaa yhteistyötään ja tarjota lahjakkuuksille jatkuvia mahdollisuuksia Euroopassa koko uransa ajan. Vaikka covid-19-pandemia on koetellut vakavasti audiovisuaalialaa, tällä uudella toimella olisi tuettava lahjakkuuksia ja eurooppalaisia yrityksiä ja edistettävä alan elpymistä.

Tämän valmistelutoimen ”Writing European” tarkoituksena on auttaa Eurooppaa saavuttamaan huippuosaaminen luomalla ja kirjoittamalla korkealaatuisia fiktiosarjoja, jotka tavoittavat yleisöt yli rajojen. Sen tavoitteena on lisätä fiktiosarjojen parissa työskentelevien luovien lahjakkuuksien osaamista ja edistää vahvojen ja monimuotoisten luovien huippuosaamistiimien syntymistä (esim. lahjakkaiden käsikirjoittajien, kirjailijoiden, esittelijöiden ja/tai eri kansallisuuksia edustavien johtavien tuottajien osallistuminen).

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi toimella tuetaan hankkeita, jotka helpottavat luovia keskuksia, kuten kirjoitushuoneita tai muita yhteistyöympäristöjä. Tällaiset keskukset toimivat lahjakkuuksien kiihdyttäjinä tai yrityshautomoina ehdottamalla innovatiivisia menetelmiä lahjakkaiden kirjailijoiden valitsemiseksi ja ohjaamiseksi esikirjoittamisesta/käsitteellisyydestä fiktiosarjojen varsinaiseen kirjoittamiseen ja mahdolliseen yhteistyökumppanuuteen ostajien kanssa. Hankkeiden on oltava konkreettisia, ja niissä on keskityttävä käytännön prosessiin fiktiosarjan luomiseksi yhdessä.

Tavoitteet

Hankkeella (hankkeilla) olisi saavutettava seuraavat tavoitteet:

 • Lisäämään luovien lahjakkuuksien osaamista, tietämystä ja valmiuksia fiktiosarjojen luomisessa ja edistämään erilaisten taustaltaan ja kansallisuudeltaan erilaisten luovien lahjakkuuksien vahvojen ja monipuolisten huipputiimien/keskusten (esim. käsikirjoittajien, päätoimittajien, näyttäjien ja johtohahmojen) syntymistä;
 • Helpottamaan useita konkreettisia yhteistyöhankkeita, joissa noudatetaan oppimislähtöistä lähestymistapaa ja joissa keskitytään pääasiassa luovaan toimintaan ja kirjoittamiseen, annetaan luoville lahjakkuuksille mahdollisuus työskennellä rinnakkain eri hankkeiden parissa ja tarjotaan luovan työn tekijöille optimoituja työmenetelmiä ja -tapoja käsitteellistämisen varhaisesta vaiheesta yhteistyöhön perustuvaan kirjoittamiseen ja yhteyksien luomiseen mahdollisten ostajien kanssa.
 • Edistämään kielellisten rajojen yli ulottuvia yhteistyömalleja eurooppalaisten periaatteiden ja arvojen, kuten yhdenvertaisen kohtelun, monimuotoisuuden ja sukupuolten tasapuolisen edustuksen sekä luovan työn tekijöiden oikeudenmukaisen korvauksen, mukaisesti;
 • Tarjottava säännöllisiä yhteyksiä alan johtajiin, audiovisuaalisten teosten tuottajiin tai komission jäseniin (esim. jakelijoihin, ostajiin, alustoihin, lähetystoiminnan harjoittajiin), jotta lahjakkaat ymmärtäisivät paremmin markkinoiden suuntauksia ja dynamiikkaa;
 • Seulotaan ja valitaan lahjakkuuksia esimerkiksi avoimilla ehdotuspyynnöillä tai palkinnoilla.
 • Luovan työn tekijöiden varustaminen
  • tarvittavat digitaaliset taidot ja uusimman kehityksen ja/tai markkinatietouden tuntemus, joka voi vaikuttaa luovaan prosessiin (esim. kognitiivinen neurotiede, tekoäly)
  • teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnointiin tarvittavat taidot, sillä ne määrittävät luovan työn tekijöiden luovan työn rahoittamisen ja heidän palkkauksensa ja varmistavat luovan riippumattomuuden ja kulttuurisen monimuotoisuuden;
 • Edistetään vihreää siirtymää.

Odotetut tulokset

Tämän toimen odotetut tulokset ovat luovia keskuksia (kirjoitushuoneiden tai muiden yhteistyörakenteiden muodossa), jotka mahdollistavat luovan työn tekijöiden (esim. käsikirjoittajien, kirjailijoiden, tuottajien ja näyttelyn vetäjien) välisen yhteistyön eri puolilta Euroopan unionia käsitteellistää ja kirjoittaa huipputason eurooppalaisia fiktiosarjoja.

Valittujen hankkeiden olisi johdettava kehitettäviin vetimiin/mooditauluihin/muihin uusien fiktiosarjojen esitystapoihin, mukaan lukien ensimmäisen kauden pääjaksojen jaksotus ja kuvaus eri merkeistä. Niiden olisi hyödynnettävä kaikkia digitaaliteknologian ja data-analytiikan tarjoamia luovia ja liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi hankkeilla olisi luotava yhteys ekosysteemin luomisen ja markkinaosapuolten välille.

Vaikka kaksi yhteistyöhanketta ei ole samoja, kaikkien valittujen hankkeiden olisi tarjottava luovan työn tekijöille innovatiivisia malleja ja menetelmiä ”korkeatasoisen eurooppalaisen audiovisuaalisen sisällön” kirjoittamiseksi, jota voitaisiin mahdollisesti toistaa myös muilla aloilla, kuten animaatiossa.

Hankkeilla olisi autettava kartoittamaan ja edistämään eurooppalaisten lahjakkuuksien joukkoa riippumatta siitä, mistä maasta he tulevat, jotka pitävät Eurooppaa leikkikentinä ja voivat kirjoittaa paikallisia tarinoita maailmanmarkkinoille. Tämä puolestaan vahvistaisi audiovisuaalialan kilpailukykyä ja Euroopan luovaa riippumattomuutta.

Tämän toimen alueellinen painopiste on EU:n jäsenvaltiot.

Lisätietoja

Valmistelutoimilla on tarkoitus ottaa käyttöön ja testata uusia aloitteita, joiden rahoitus on enintään kolme vuotta. Tämä ehdotuspyyntö on ensimmäinen valmistelutoimen ”Writing European” ensimmäinen ehdotuspyyntö.

Yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 70 prosenttia tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

Ladattava aineisto

01. Call - Writing European
Lataa 
02A. Grant application form - multibeneficiaries
Lataa 
02b. Grant application form - sole applicant
Lataa 
03. Template Annex III Estimated budget - Multibeneficiary or Sole
Lataa 
04. Financial viability checktool with results
Lataa 
05. Declaration of Honor
Lataa 
06. Privacy Statement
Lataa 
07. Financial Identification
Lataa 
08. Legal Entity Private
Lataa 
09. Legal Entity Public
Lataa 
10a. Model grant agreement - multibeneficiaries
Lataa 
10b. Model grant agreement - SOLE APPLICANT
Lataa 
11. Frequently Asked Questions (version 15 September 2021)
Lataa