Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikace

Přípravná akce „Vypisování evropských“

Komise vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů ve výši 3 milionů EUR na posílení kapacity evropského audiovizuálního průmyslu s cílem vytvořit špičkové fikční seriály, které mohou přilákat publikum přes hranice, a podporovat komunitu evropských talentů schopnou pracovat přes státní a jazykové hranice. Mělo by evropským podnikům umožnit rozšířit spolupráci a nabízet talentům v Evropě trvalé příležitosti po celou dobu jejich kariéry. I když bylo audiovizuální odvětví vážně zasaženo pandemií COVID-19, toto nové opatření by mělo podpořit talenty i evropské společnosti a přispět k oživení tohoto odvětví.

Účelem této přípravné akce „Pístní Evropa“ je pomoci Evropě dosáhnout vysoké úrovně excelence při vytváření a psaní vysoce kvalitních fiktivních seriálů schopných oslovit publikum přes hranice. Jeho cílem je zvýšit kompetence tvůrčích talentů pracujících na fiktivních seriálech a podpořit vznik silných a rozmanitých týmů kreativní excelence (např. zapojení talentovaných scénářů, autorů, předváděcích a/nebo výkonných producentů z různých prostředí a národností).

Za účelem dosažení tohoto cíle bude akce podporovat projekty, které usnadňují tvůrčí centra, např. místnosti pro psaní nebo jiná prostředí pro spolupráci. Tato centra budou fungovat jako urychlovače nebo inkubátory talentů tím, že budou navrhovat inovativní metody, jak vybírat talentované spisovatele a vést je od předpsání/koncepce až po vlastní psaní fiktivních projektů a potenciální navazování kontaktů s kupujícími. Projekty musí být konkrétní a musí se zaměřit na proces praktického vytváření souboru fiktivních řad.

Cíle

Projekt (projekty) by měl(y) dosáhnout těchto cílů:

 • Zvýšit kompetence, znalosti a schopnosti tvůrčích talentů při vytváření fiktivních seriálů a podporovat vznik silných a rozmanitých vynikajících týmů/centrů kreativních talentů (např. scénáristů, redaktorů, předváděcích pořadníků, výkonných producentů) pocházejících z různých prostředí a národností;
 • Usnadňovat více konkrétních spolupráce, které se řídí přístupem založeným na učení praxí, přičemž se zaměří především na tvůrčí a psaní činností, umožní tvůrčím talentům pracovat souběžně na souboru různých projektů a poskytnou tvůrcům optimalizované pracovní metody a způsoby spolupráce, a to od rané fáze konceptualizace až po společné psaní a navazování kontaktů s potenciálními kupujícími.
 • Podporovat modely spolupráce napříč jazykovými hranicemi v souladu s evropskými zásadami a hodnotami, jako je rovné zacházení, rozmanitost a genderová vyváženost, spravedlivé odměňování tvůrců;
 • Zajišťovat pravidelné kontakty s vedoucími představiteli průmyslu, producenty nebo komisaři audiovizuálních děl (např. distributory, kupujícími, platformami, vysílacími společnostmi) s cílem zlepšit porozumění trendům a dynamice trhu ze strany talentů;
 • Skaut a výběr talentů, například prostřednictvím otevřených výzev nebo cen;
 • Vybavit tvůrce:
  • nezbytné digitální dovednosti a obeznámenost s nejnovějším vývojem a/nebo poznatky o trhu, které mohou ovlivnit tvůrčí proces (např. kognitivní neurověda, umělá inteligence)
  • dovednosti potřebné pro správu duševního vlastnictví, neboť to určuje financování tvorby a odměňování tvůrců a zajišťuje tvůrčí autonomii a kulturní rozmanitost;
 • Přispět k ekologické transformaci.

Očekávané výsledky

Očekává se, že výsledkem této akce jsou kreativní centra (ve formě místností pro psaní nebo jiných struktur pro spolupráci), která poskytují podpůrný rámec pro spolupráci tvůrců z celé Evropské unie (např. scénáristů, autorů, producentů, předváděcích subjektů) s cílem koncipovat a psát špičkové evropské fiktivní řady.

Vybrané projekty by měly vyústit ve vývojové čekatele/módní tabule/jiné formy prezentace projektů nových fiktivních řad, včetně sekvenování hlavních epizod první sezóny a popisu různých znaků. Měly by využívat všech kreativních a obchodních příležitostí, které nabízejí digitální technologie a analýza dat. Projekty by navíc měly vytvořit most mezi tvorbou a tržními stránkami ekosystému.

Zatímco žádné dva projekty spolupráce nejsou stejné, všechny vybrané projekty by měly tvůrcům poskytnout inovativní modely a metodiky pro psaní „špičkovýho evropského audiovizuálního obsahu“, který by mohl být potenciálně replikován i v jiných oblastech, jako je například animace.

Projekty by měly pomoci při skautování a rozvoji souboru evropských talentů bez ohledu na zemi, z níž pocházejí, kteří považují Evropu za své hřiště a kteří mohou psát místní příběhy pro globální trh. To by zase posílilo konkurenceschopnost audiovizuálního odvětví a posílilo tvůrčí autonomii Evropy.

Územní zaměření této akce je následující: Členské státy EU.

Více informací

Cílem přípravných akcí je zavést a vyzkoušet nové iniciativy s financováním na dobu nejvýše tří let. Tato výzva k předkládání návrhů je první výzvou k předkládání návrhů v rámci přípravné akce „Písemné evropské psaní“.

Maximální míra spolufinancování činí 70 % celkových způsobilých nákladů.

Ke stažení

01. Call - Writing European
Stáhnout 
02A. Grant application form - multibeneficiaries
Stáhnout 
02b. Grant application form - sole applicant
Stáhnout 
03. Template Annex III Estimated budget - Multibeneficiary or Sole
Stáhnout 
04. Financial viability checktool with results
Stáhnout 
05. Declaration of Honor
Stáhnout 
06. Privacy Statement
Stáhnout 
07. Financial Identification
Stáhnout 
08. Legal Entity Private
Stáhnout 
09. Legal Entity Public
Stáhnout 
10a. Model grant agreement - multibeneficiaries
Stáhnout 
10b. Model grant agreement - SOLE APPLICANT
Stáhnout 
11. Frequently Asked Questions (version 15 September 2021)
Stáhnout