Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Julkaisu

VR/AR Industrial Coalition: Teollisuuspoliittiset aloitteet ja tuki eurooppalaiselle todellisuus- ja todellisuustodentamiskyvyn ekosysteemille

Virtuaalitodellisuuden ja täydennetyn todellisuuden teollisen koalition (VR/AR) järjestämän neljännen ja kuudennen työpajan päätelmät.

Kuten komission media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelmassa ilmoitettiin, virtuaalitodellisuuden ja laajennetun todellisuuden koalitio (VR/AR) järjestää sidosryhmien kanssa työpajoja marraskuusta 2021 helmikuuhun 2022.

VR/AR-yhteisön eri segmenttejä edustavat osallistujat kokoontuivat kahteen kertaan keskustelemaan nykyisistä ja toivotuista teollisuuden ja politiikan toimista, joita tarvitaan eurooppalaisen todellisuus- ja todellisuusilmaisimen ekosysteemin vahvistamiseksi. Monet mahdolliset toimet, joita poliittiset päättäjät, toimiala tai molemmat toteuttavat, on määritelty useilla eri aloilla. Tämä on kaikkein tärkeintä. 1. Rahoituksen saanti 1.1. Lisätään julkista rahoitusta ja helpotetaan sen saatavuutta ja lisätään kansallisten rahoitusmahdollisuuksien välisiä kytköksiä (politiikka). 1.2. Lisätään yksityistä rahoitusta tuotteiden kaupallistamiseen ja lisätään sijoittajien tietoisuutta (teollisuus). 2. Tiedottaminen. 2.1. Lisätään tietoisuutta todellisista todellisista/tavoista eri ikäryhmissä ja kurotaan umpeen eroja sukupuolikäyttäytymisessä (molemmat). 2.2. Strateginen lähestymistapa yhteiseen tavoitteeseen – tietoisuuden lisääminen teknologiasta (politiikka). 3. Liiketoimintaympäristö. 3.1. Keskitytään koalitioihin, yhteistyöhön ja siltojen rakentamiseen (teollisuus). 3.2. Luodaan verkostoitumiskehys ekosysteemien pirstoutumisen vähentämiseksi (molemmat). 3.3. Tuetaan teollisuuden johtavien toimijoiden syntymistä (molemmat). 4. Eettiset ja ympäristön kannalta kestävät sovellukset. 4.1. Perustetaan VR/AR-eettisiä neuvostoja (molemmat). 5. Koulutus, osaaminen ja digitaalinen lukutaito. 5.1. Hajautettu koulutusfoorumi (teollisuus). 5.2. Pehmeiden ja kovien taitojen yhdistäminen koulutukseen (teollisuus). 5.3. Koulutusjärjestelmä keskittyy monialaisuuteen ja mahdollistaa täydennys- ja uudelleenkoulutuksen (politiikka). 6. Infrastruktuuri. 6.1. Tarvitaan EU:n alustoja, jotka voisivat alentaa kustannuksia ja parantaa saavutettavuutta (teollisuus). 7. Turvallisuus ja turvatoimet. 7.1. Ymmärtää käyttäjien näkemyksiä ja tarpeita turvallisuuden alalla (teollisuus). 8. Oikeudelliset esteet ja sääntely. 8.1. Varmistetaan, että kaikilla VR/AR-toimijoilla on yhtäläinen pääsy tietoihin (politiikka) – Toimintakehys, jolla varmistetaan, että EU:n yhteisiä arvoja kannustetaan ja että ne ovat käyttäjäkeskeisiä (politiikka). 8.2. Laaditaan tietosuojaa ja tietojen omistajuutta koskevat vankat suuntaviivat (politiikka). 8.3. Lainsäädäntö ja yleinen tietosuoja-asetus, joilla tuetaan eurooppalaisia ostajia ja tuotteita (politiikka). 9. Teknologian kehittäminen ja saavutettavuus. 9.1. Edistetään standardointia ja omaksutaan strategista ajattelua avoimen datan ja virtuaalitodellisuuden/AR:n (molemmat) osalta.

VR/AR-yhteisön eri segmenttejä edustavat osallistujat kokoontuivat kahteen kertaan keskustelemaan nykyisistä ja toivotuista teollisuuden ja politiikan toimista, joita tarvitaan eurooppalaisen todellisuus- ja todellisuusilmaisimen ekosysteemin vahvistamiseksi.

Raportissa esitetään eri aloilla yksilöityjä toimia, joita poliittiset päättäjät, toimiala tai molemmat toteuttavat.

Lue lisää VR/AR Industrial Coalition -ryhmästä ja sen jälkeisistä seminaareista ja raportoi asiaa käsittelevältä sivultamme.

Ladattava aineisto

Visual report - 4th and 6th workshop
Lataa