Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Foilseachán

Doiciméad inmheánach oibre maidir leis an gclár beartais: conair i dtreo na ndeich mbliana digiteacha

Féach ar an doiciméad inmheánach oibre maidir leis an gclár beartais: bealach i dtreo na ndeich mbliana digiteacha.

An Teachtaireacht ón gCoimisiún “Compás Digiteach 2030: an bealach Eorpach don Deacáid Dhigiteach” an 9 Márta 2021 inar leagadh amach an fhís maidir le claochlú digiteach rathúil an Aontais Eorpaigh faoi 2030. Is é uaillmhian an Aontais a bheith ceannasach go digiteach i ndomhan oscailte idirnasctha, agus beartais dhigiteacha a shaothrú lena gcuirtear ar chumas daoine agus gnólachtaí todhchaí dhigiteach atá dírithe ar dhaoine, cuimsitheach, inbhuanaithe agus rathúil a ghabháil. Áirítear leis sin aghaidh a thabhairt ar leochaileachtaí agus ar spleáchais chomh maith le dlús a chur leis an infheistíocht.

I bhfianaise na n-uaillmhianta agus na ndúshlán sin, molann an Coimisiún clár beartais i bhfoirm togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear an Clár Beartais “Conair chuig an Deacáid Dhigiteach”.

Chun an togra ón gCoimisiún a chomhlánú, déantar anailís sa Doiciméad Inmheánach Oibre (SWD) seo ar an staid dhigiteach atá ann faoi láthair san Aontas Eorpach agus, i bhfianaise na hanailíse sin, mínítear ar bhealach níos mionsonraithe an réasúnaíocht atá le spriocanna na Deacáide Digití agus KPInna comhfhreagracha chomh maith leis an gcreat rialachais atá beartaithe, sásraí chun Tionscadail Ilnáisiúnta a bhunú, agus cumasóirí sainaitheanta.

Agus an togra á ullmhú aige, rinne an Coimisiún comhairliúchán spriocdhírithe maidir le compás digiteach 2030

Íoslódálacha

Staff Working Document EN
Íoslódáil