Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Foilseachán

Chuir an Coimisiún staidéar nua i láthair maidir le faireachán a dhéanamh ar shreafaí sonraí san Eoraip

D’fhoilsigh an Coimisiún staidéar ina ndéantar mapáil agus meastachán ar mhéid na sonraí a aistrítear chuig príomhbhonneagair néalríomhaireachta sna 27 mBallstát, san Íoslainn, san Iorua, san Eilvéis agus sa Ríocht Aontaithe.

graphic representing data flows

iStock photo Getty images plus

Tugtar forléargas sa staidéar ar mhéid agus ar chineálacha na n-insreafaí agus na n-eis-sreafaí sonraí néalríomhaireachta in aghaidh na hearnála eacnamaíche, suíomh, méid na bhfiontar agus cineál na néalseirbhísí. Is féidir le lucht déanta beartas agus cinnteoirí chomh maith le ceannairí gnó agus riaracháin phoiblí é a úsáid mar phointe tagartha chun tacú leis an gcinnteoireacht i leith comhaontuithe trádála, cinntí tionsclaíocha agus néalinfheistíochtaí amach anseo.

Forbraíodh modheolaíocht nua chun sreafaí sonraí a chainníochtú don staidéar. Léiríonn na torthaí gur tháinig na sreafaí sonraí is mó ó earnáil na sláinte in 2020, agus gurb í an Ghearmáin a chláraigh an méid is mó insreabhadh sonraí. Meastar sa tuarascáil freisin go mbeidh an sreabhadh sonraí a eascraíonn as fiontair Eorpacha 15 huaire níos airde faoi 2030 ná mar a bhí in 2020.

Ina theannta sin, cuireadh tús le staidéar leantach i mbliana chun measúnú a dhéanamh ar luachanna eacnamaíocha na n-insreafaí agus na n-eis-sreafaí sonraí laistigh den Aontas (de bhreis ar a méideanna), chomh maith le tríú tíortha amhail SAM agus an tSín. Trí imscrúdú breise a dhéanamh ar threochtaí i sreafaí sonraí mar ghné lárnach amháin den mhargadh sonraí, oibreoidh sé sin i sineirgíocht leis an Acht Sonraí atá le teacht chun margadh scamall níos beoga, níos dinimiciúla agus níos sreabhaí a chothú. Tá tomhas ar shreafaí sonraí ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin ar cheann de na príomhghníomhaíochtaí dá bhforáiltear sa Straitéis Eorpach maidir le Sonraí. Cuirfidh sé freisin leis an meastóireacht ar Rialachán an Aontais maidir le Saorshreabhadh Sonraí Neamhphearsanta, agus leis an sprioc maidir le glacadh néalríomhaireachta faoin gclár beartais um Dheich mBliana Digiteacha.

Staidéar iomlán agus uirlis léirshamhlaithe ar líne