Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Комисията представя ново проучване за мониторинг на потоците от данни в Европа

Комисията публикува проучване за картографиране и оценка на обема на данните, постъпващи в основните облачни инфраструктури в 27-те държави членки, Исландия, Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство.

graphic representing data flows

iStock photo Getty images plus

В проучването се прави преглед на обема и видовете входящи и изходящи потоци от данни в облак по икономически сектори, местоположение, размер на предприятията и вид услуги в облак. Създателите на политики и лицата, отговорни за вземането на решения, както и ръководителите на предприятия и публичните администрации могат да го използват като отправна точка в подкрепа на вземането на решения по отношение на бъдещи търговски споразумения, промишлени решения и инвестиции в облак.

Разработена е нова методология за количествено определяне на потоците от данни за проучването. Резултатите показват, че през 2020 г. най-големите потоци от данни идват от сектора на здравеопазването, а Германия е регистрирала най-голям обем входящи данни. В доклада също така се прогнозира, че до 2030 г. потокът от данни, идващи от европейските предприятия, ще бъде 15 пъти по-голям, отколкото през 2020 г.

Освен това тази година започна последващо проучване за оценка на икономическите стойности на входящите и изходящите потоци от данни в рамките на ЕС (в допълнение към техните обеми), както и с трети държави като САЩ и Китай. Чрез допълнително проучване на тенденциите в потоците от данни като ключово измерение на пазара на данни това ще работи в синергия с предстоящия законодателен акт за данните, за да се насърчи по-динамичен, динамичен и гъвкав пазар на изчисления в облак. Измерването на потоците от данни в Европа и извън нея е едно от ключовите действия, предвидени в Европейската стратегия за данните. Той ще бъде включен и в оценката на Регламента на ЕС относно свободното движение на нелични данни, както и за целта за внедряване на облака в рамките на програмата за политиката за цифровото десетилетие.

Инструмент за пълно проучване и онлайн визуализация