Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Program DIGITAL Europe – programi rada

Opći ciljevi, područje primjene, ishodi i rezultati te dodijeljena proračunska sredstva za svaku temu opisani su u programima rada. Na ovoj internetskoj stranici pronaći ćete relevantne dokumente i izmjene programa rada nakon što ih Europska komisija donese.

Trenutačni programi rada za provedbu DIGITALNOG programa su:

Prethodni programi rada:

Povezani sadržaj

Šira slika

Program Digitalna Europa

Program Digitalna Europa (DIGITAL) program je financiranja EU-a usmjeren na uvođenje digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnim upravama.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Inicijativa za e-arhiviranje

Inicijativa za e-arhiviranje pruža osnovne specifikacije, softver, osposobljavanje i znanje kako bi se ljudima pomoglo da dulje pohranjuju informacije.

Vještine u programu DIGITAL Europa

Programom DIGITAL Europa financirat će se osmišljavanje i provedba specijaliziranih programa i pripravništva za buduće stručnjake u ključnim područjima kapaciteta kao što su podaci i umjetna inteligencija, kibersigurnost, kvantno računalstvo i računalstvo visokih performansi.

Superračunalstvo u programu DIGITAL Europe

Cilj je programa DIGITAL Europe izgraditi i ojačati kapacitete EU-a za superračunalstvo i obradu podataka, što će nam pomoći da do 2022./2023. dosegnemo eksaskalarno superračunalstvo – računalstvo sa snagom usporedivom s agregiranjem računalnih sposobnosti mobilnih telefona...

Europski digitalnoinovacijski centri

Europski digitalnoinovacijski centri (EDIH-ovi) jedinstvene su kontaktne točke za potporu poduzećima i organizacijama javnog sektora kako bi odgovorili na digitalne izazove i postali konkurentniji.