Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

2030 m. skaitmeninis dešimtmetis. Komisija patvirtina rodiklius, skirtus Europos skaitmeninei transformacijai stebėti, ir pateikia valstybėms narėms gaires

Šiandien Komisija priėmė pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR), kad būtų galima įvertinti pažangą, padarytą siekiant 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio tikslų, ir paskelbė gaires, kaip valstybės narės turėtų struktūrizuoti savo nacionalinius veiksmų planus, kad pasiektų skaitmeninius tikslus.

slide with text Let's make this Europe's Digital Decade

European Commission

Kiekvienu rodikliu bus vertinama, kaip ES siekia skaitmeninės infrastruktūros, įgūdžių, verslo ir viešųjų paslaugų tikslų. Padarytą pažangą Komisija pristatys pirmojoje skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaitoje, kuri turėtų būti paskelbta po vasaros. Be to, valstybės narės turėtų naudoti šiuos rodiklius, kad apibrėžtų savo nacionalines trajektorijas tikslams pasiekti nacionaliniu lygmeniu.

Už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager sakė:

Pasibaigus 2030 m. skaitmeniniam dešimtmečiui, kartu su valstybėmis narėmis nustatėme Europos skaitmeninės transformacijos kryptį. Pažangos stebėsena yra labai svarbi, kad galėtume neatsilikti nuo veiksmų ir kolektyviai pasiekti numatomą skaitmeninę ateitį.

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Bretonas sakė:

2030 m. skaitmeninis dešimtmetis yra mūsų Europos skaitmeninės transformacijos pramonės planas, kuriame nustatyti konkretūs tikslai skaitmeninės infrastruktūros, įgūdžių, verslo ir valdžios paslaugų srityse. Dabar šį planą turime paversti konkrečiomis trajektorijomis tikslams pasiekti. Naudodamiesi pagrindiniais veiklos rezultatų rodikliais, kuriuos šiandien apibrėžėme, galėsime įvertinti pažangą šiose trajektorijose ir užtikrinti, kad galėtume įgyvendinti savo užmojus. Dirbdami kartu galėsime visapusiškai pasinaudoti skaitmeninių technologijų teikiamomis galimybėmis kasdieniame ir profesiniame gyvenime nuo čia iki 2030 m.

Valstybės narės turėtų priimti nacionalinius veiksmų planus iki spalio 9 d. Jose bus išdėstytos jų nacionalinės trajektorijos ir politikos priemonės, kurių jos ketina imtis prisidėdamos prie bendrų ES pastangų iki 2030 m. pasiekti tikslus ir uždavinius.

Gairės valstybėms narėms dėl nacionalinių skaitmeninio dešimtmečio strateginių veiksmų planų rengimo

&p">Įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomi pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai pažangai siekiant skaitmeninių tikslų vertinti

Skaitmeninio dešimtmečio tikslai