Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Det digitala decenniet 2030: Kommissionen antar indikatorer för att övervaka Europas digitala omställning och utfärdar vägledning till medlemsländerna

I dag antog kommissionen de centrala resultatindikatorerna för att kunna mäta de framsteg som gjorts för att uppnå målen för det digitala decenniet 2030, och utfärdade riktlinjer för hur medlemsstaterna bör strukturera sina nationella färdplaner för att nå de digitala målen.

slide with text Let's make this Europe's Digital Decade

European Commission

Varje indikator kommer att mäta hur EU gör för att uppnå målen för digital infrastruktur, digitala färdigheter, företag och offentliga tjänster. Kommissionen kommer att presentera de framsteg som gjorts i den första lägesrapporten om det digitala decenniet, som bör offentliggöras efter sommaren. Medlemsstaterna bör använda indikatorerna för att fastställa sina nationella utvecklingsbanor för att uppnå målen på nationell nivå.

Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern, säger:

I och med det digitala decenniet 2030 har vi tillsammans med medlemsstaterna stakat ut vägen mot Europas digitala omställning. Det är viktigt att övervaka framstegen för att hålla oss på rätt spår och gemensamt uppnå den planerade digitala framtiden.

Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden, säger:

Det digitala decenniet 2030 är vår industriplan för Europas digitala omställning, med särskilda mål på området digital infrastruktur, kompetens, näringsliv och offentliga tjänster. Vi måste nu omsätta planen i konkreta utvecklingsbanor för att nå målen. Tack vare de centrala resultatindikatorer som vi fastställde i dag kommer vi att kunna mäta våra framsteg på dessa vägar och se till att vi kan uppfylla våra ambitioner. Genom att arbeta tillsammans kommer vi att kunna dra full nytta av de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder i vårt dagliga liv och yrkesliv från här till 2030.

Medlemsstaterna bör anta nationella färdplaner senast den 9 oktober. De kommer att fastställa sina nationella utvecklingsbanor och de politiska åtgärder som de avser att vidta som ett bidrag till EU:s gemensamma insatser för att uppnå målen senast 2030.

Vägledning till medlemsstaterna om utarbetandet av de nationella strategiska färdplanerna för det digitala decenniet

’P’ >Genomförandebeslut om fastställande av centrala resultatindikatorer för att mäta framstegen mot de digitala målen

Mål för det digitala decenniet