Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Patt dwar l-IA

Il-Patt dwar l-IA jħeġġeġ u jappoġġa lill-organizzazzjonijiet biex jippjanaw bil-quddiem għall-implimentazzjoni tal-miżuri tal-Att dwar l-IA.

X’inhu l-Patt dwar l-IA?

Fl-2021, il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta tagħha għall-Att dwar l-IA li bħalissa jinsab fl-istadji finali tal-proċess leġiżlattiv. F’Diċembru 2023 intlaħaq ftehim politiku mill-koleġiżlaturi u t-test finali għandu jiġi approvat fil-ġimgħat li ġejjin.

Xi dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-IA diġà se japplikaw ftit wara l-adozzjoni tar-regolament. Madankollu, xi rekwiżiti dwar is-sistemi tal-AI b’riskju kbir u dispożizzjonijiet oħra se jkunu applikabbli biss fi tmiem perjodu tranżitorju (jiġifieri, iż-żmien bejn id-dħul fis-seħħ u d-data tal-applikabbiltà). 

F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni qed tippromwovi l-Patt dwar l-IA, filwaqt li qed tfittex l-impenn volontarju tal-industrija biex tantiċipa l-Att dwar l-IA u biex tibda timplimenta r-rekwiżiti tiegħu qabel l-iskadenza legali. Biex jinġabru l-parteċipanti, l-ewwel sejħa għal interess tnediet f’Novembru 2023, u kisbet tweġibiet minn aktar minn 550 organizzazzjoni ta’ diversi daqsijiet, setturi u pajjiżi. Minn dak iż-żmien ’l hawn, l-Uffiċċju tal-IA beda l-iżvilupp tal-Patt dwar l-IA, li huwa strutturat madwar żewġ pilastri: 

  • Il-Pilastru I jaġixxi bħala portal biex jiġi involut in-network tal-Patt dwar l-IA (dawk l-organizzazzjonijiet li esprimew interess fil-Patt), iħeġġeġ l-iskambju tal-aħjar prattiki, u jipprovdi informazzjoni prattika dwar il-proċess ta’ implimentazzjoni tal-Att dwar l-IA; 

  • Il-Pilastru II iħeġġeġ lill-fornituri u lill-amministraturi tas-sistemi tal-IA biex iħejju minn kmieni u jieħdu azzjonijiet lejn il-konformità mar-rekwiżiti u l-obbligi stabbiliti fil-leġiżlazzjoni. 

Approċċ ibbażat fuq żewġ pilastri 

Pilastru I: il-ġbir u l-iskambju man-network tal-Patt dwar l-IA

Taħt il-Pilastru I, il-parteċipanti jikkontribwixxu għall-ħolqien ta’ komunità kollaborattiva, billi jaqsmu l-esperjenzi u l-għarfien tagħhom. Dan jinkludi sessjonijiet ta’ ħidma organizzati mill-Uffiċċju tal-IA li jipprovdu lill-parteċipanti b’fehim aħjar tal-Att dwar l-IA, ir-responsabbiltajiet tagħhom u kif iħejju għall-implimentazzjoni tiegħu. Min-naħa tiegħu, l-Uffiċċju tal-IA jista’ jiġbor għarfien dwar l-aħjar prattiki u l-isfidi li jiffaċċjaw il-parteċipanti.

F’dan il-kuntest, il-parteċipanti jistgħu jikkondividu l-aħjar prattiki u l-politiki interni li jistgħu jkunu ta’ użu għal oħrajn fil-vjaġġ ta’ konformità tagħhom. Skont il-preferenzi tal-parteċipanti, dawn l-aħjar prattiki jistgħu jiġu ppubblikati wkoll online fi pjattaforma fejn l-Uffiċċju tal-IA jikkondividi informazzjoni dwar il-proċess ta’ implimentazzjoni tal-Att dwar l-IA. 

Pilastru II: l-iffaċilitar u l-komunikazzjoni tal-wegħdiet tal-kumpaniji 

L-għan ta’ dan il-pilastru huwa li jipprovdi qafas biex titrawwem l-implimentazzjoni bikrija ta’ xi wħud mill-miżuri tal-Att dwar l-IA. Din l-inizjattiva tħeġġeġ lill-organizzazzjonijiet biex jiżvelaw b’mod proattiv il-proċessi u l-prattiki li qed jimplimentaw biex jantiċipaw il-konformità. B’mod speċifiku, il-kumpaniji li jipprovdu jew jużaw sistemi tal-IA jistgħu juru u jikkondividu l-impenji volontarji tagħhom lejn it-trasparenza u r-rekwiżiti ta’ riskju għoli u jħejju minn kmieni għall-implimentazzjoni tagħhom. 

L-impenji jieħdu l-forma ta’ wegħdiet li huma “dikjarazzjonijiet ta’ impenn”. Dawn il-wegħdiet fihom azzjonijiet konkreti (ippjanati jew li għaddejjin bħalissa) biex jiġu ssodisfati r-rekwiżiti distinti tal-Att dwar l-IA u jinkludu skeda ta’ żmien għall-adozzjoni tagħhom. Tali dikjarazzjonijiet ta’ impenn jistgħu jieħdu wkoll il-forma ta’ objettivi inkrementali.

L-organizzazzjonijiet li jimpenjaw ruħhom għal azzjonijiet preparatorji se jintalbu jirrapportaw dwar l-impenji tagħhom fuq bażi regolari. L-impenji jinġabru u jiġu ppubblikati mill-Uffiċċju tal-IA biex tiġi żgurata l-viżibbiltà, jiżdiedu r-responsabbiltà u l-kredibbiltà, u biex tissaħħaħ il-fiduċja fit-teknoloġiji żviluppati mill-organizzazzjonijiet li impenjaw ruħhom għall-wegħdiet.

X’inhuma l-benefiċċji tal-Patt għall-parteċipanti?

Il-Kummissjoni qed taħdem flimkien mal-parteċipanti u tappoġġahom fi:

  • il-bini ta’ fehim komuni tal-objettivi tal-Att dwar l-IA

  • it-teħid ta’ azzjonijiet konkreti biex wieħed jifhem, jadatta u jħejji għall-implimentazzjoni futura tal-Att dwar l-IA (eż. il-bini ta’ proċessi interni, it-tħejjija tal-persunal u l-awtovalutazzjoni tas-sistemi tal-IA)

  • il-kondiviżjoni tal-għarfien u ż-żieda fil-viżibbiltà u l-kredibbiltà tas-salvagwardji stabbiliti biex tintwera IA affidabbli

  • il-bini ta’ fiduċja addizzjonali fit-teknoloġiji tal-IA

Il-Patt qed jippermetti lil dawk li jinsabu fuq quddiem nett u lill-parteċipanti ambizzjużi jittestjaw u jikkondividu s-soluzzjonijiet tagħhom mal-komunità usa’.

Skeda ta' żmien tentattiva

Ħidma li jmiss dwar il-wegħdiet

L-organizzazzjonijiet li esprimew interess fil-Patt dwar l-IA ġew mistiedna għal sessjoni ta’ ħidma f’Settembru biex jiddiskutu l-wegħdiet, u biex jipprovdu feedback dwar abbozz ġdid b’kamp ta’ applikazzjoni usa’ tal-impenji. L-Uffiċċju tal-IA se jirrieżamina l-feedback riċevut u se jikkunsidra li jimmodifika l-wegħdiet kif jitqies xieraq. Il-verżjoni finali tal-wegħdiet se tiġi żvelata u diskussa matul is-sessjoni ta’ ħidma, bil-għan li jinġabru l-firem uffiċjali dwar il-wegħdiet sat-tieni nofs ta’ Settembru.

Interessat li tkun parti kkonċernata attiva fil-Patt dwar l-IA? Ingħaqad mal-inizjattiva f’isem il-kumpanija tiegħek!

Il-kumpanija tiegħek diġà pproduċiet linji gwida jew proċessi interni biex tiżgura t-tfassil, l-iżvilupp u l-użu ta’ sistemi affidabbli tal-IA? Aqsamhom u ttestjahom mal-komunità tal-Patt tal-IA!

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Att dwar l-IA

L-Att dwar l-IA huwa l-ewwel qafas legali li qatt sar dwar l-IA, li jindirizza r-riskji tal-IA u jpoġġi lill-Ewropa f’pożizzjoni li jkollha rwol ewlieni globalment.