Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Approċċ Ewropew għall-intelliġenza artifiċjali

L-approċċ tal-UE għaċ-ċentri tal-intelliġenza artifiċjali dwar l-eċċellenza u l-fiduċja, bil-għan li tingħata spinta lir-riċerka u l-kapaċità industrijali filwaqt li jiġu żgurati s-sikurezza u d-drittijiet fundamentali.

    Moħħ diġitali

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

 

Il-mod kif noqorbu lejn l-Intelliġenza Artifiċjali (IA) se jiddefinixxi d-dinja li ngħixu fil-futur. Biex jgħinu fil-bini ta’ Ewropa reżiljenti għad-Deċennju Diġitali, in-nies u n-negozji għandhom ikunu jistgħu jgawdu l-benefiċċji tal-IA filwaqt li jħossuhom sikuri u protetti.

L- Istrateġija Ewropea dwar l-AI għandha l-għan li tagħmel lill-UE ċentru ta’ klassi dinjija għall-IA u li tiżgura li l-IA tkun iċċentrata fuq il-bniedem u affidabbli. Objettiv bħal dan jissarraf fl- approċċ Ewropew għall-eċċellenza u l-fiduċja permezz ta’ regoli u azzjonijiet konkreti.

F’April 2021, il-Kummissjoni ppreżentat il-pakkett tagħha dwar l-IA, inkluż:

Approċċ Ewropew għall-eċċellenza fl-IA

It-trawwim tal-eċċellenza fl-IA se jsaħħaħ il-potenzjal tal-Ewropa li tikkompeti globalment.

L-UE se tikseb dan billi:

  1. l-iffaċilitar tal-iżvilupp u l-użu tal-IA fl-UE;
  2. li l-UE ssir il-post fejn l -IA tirnexxi mil-laboratorju għas-suq;
  3. l-iżgurar li l-IA taħdem għan-nies u tkun forza għall-ġid fis-soċjetà;
  4. il-bini ta’ tmexxija strateġika f’setturi b’impatt għoli.

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri qablu li jagħtu spinta lill-eċċellenza fl-IA billi jgħaqqdu l-forzi tagħhom dwar il-politika u l-investimenti. Ir- rieżami tal-2021 tal-Pjan Ikkoordinat dwar l-IA jiddeskrivi viżjoni biex jaċċellera, jaġixxi, u jallinja l-prijoritajiet max-xenarju Ewropew u globali attwali tal-IA u jġib l-istrateġija tal-IA f’azzjoni.

Il-massimizzazzjoni tar-riżorsi u l-koordinazzjoni tal-investimenti huma komponent kritiku tal-eċċellenza fl-IA. Permezz tal-programmi Orizzont Ewropa u Ewropa Diġitali, il-Kummissjoni qed tippjana li tinvesti EUR 1 biljun fis-sena fl-IA. Se timmobilizza investimenti addizzjonali mis-settur privat u l-Istati Membri sabiex jintlaħaq volum ta’ investiment annwali ta’ EUR 20 biljun matul id-deċennju diġitali.

Il- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza tagħmel EUR 134 biljun disponibbli għall-qasam diġitali. Dan se jkun bidla radikali, li tippermetti lill-Ewropa tkabbar l-ambizzjonijiet tagħha u ssir mexxejja globali fl-iżvilupp ta’ IA mill-aktar avvanzata u affidabbli.

L-aċċess għal data ta’ kwalità għolja huwa fattur essenzjali fil-bini ta’ sistemi tal-AI robusti u ta’ prestazzjoni għolja. Inizjattivi bħall- Istrateġija tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà, l-Att dwar is- Servizzi Diġitali u l-Att dwar is-Swieq Diġitali, u l-Attdwar il-Governanza tad-Data jipprovdu l-infrastruttura t-tajba għall-bini ta’ tali sistemi.

Approċċ Ewropew għall-fiduċja fl-IA

Il-bini ta’ IA affidabbli se joħloq ambjent sikur u favorevoli għall-innovazzjoni għall-utenti, l-iżviluppaturi u l-iskjeraturi.

Il-Kummissjoni pproponiet 3 inizjattivi legali interrelatati li se jikkontribwixxu għall-bini ta’ IA affidabbli:

  1. qafas legali Ewropew għall-IA biex jiġu indirizzati d-drittijiet fundamentali u r-riskji għas-sikurezza speċifiċi għas-sistemi tal-IA;
  2. qafas ta’ responsabbiltà ċivili — l-adattament tar-regoli dwar ir-responsabbiltà għall-era diġitali u l-IA;
  3. reviżjoni tal-leġiżlazzjoni settorjali dwar is-sikurezza (eż. ir- Regolament dwar il-Makkinarju, id- Direttiva dwar is-Sikurezza Ġenerali tal-Prodotti).

Proposta Ewropea għal qafas legali dwar l-IA

Il-Kummissjoni għandha l-għan li tindirizza r-riskji ġġenerati minn użi speċifiċi tal-IA permezz ta’ sett ta’ regoli komplementari, proporzjonati u flessibbli. Dawn ir-regoli se jipprovdu wkoll lill-Ewropa bi rwol ewlieni fl-istabbiliment tal-istandard globali tad-deheb.

Dan il-qafas jagħti lill-iżviluppaturi, lill-implimentaturi u lill-utenti tal-IA ċ-ċarezza li jeħtieġu billi jintervjenu biss f’dawk il-każijiet li l-leġiżlazzjonijiet nazzjonali u tal-UE eżistenti ma jkoprux. Il- qafas legali għall-IA jipproponi approċċ ċar u faċli biex jinftiehem, ibbażat fuq erba’ livelli differenti ta’ riskju: riskju inaċċettabbli, riskju għoli, riskju limitat, u riskju minimu.

Stadji importanti

  1.  

L-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

L-Intelliġenza Artifiċjali (AI)

L-UE għandha l-għan li tibni intelliġenza artifiċjali affidabbli li tpoġġi n-nies l-ewwel.

Ħarsa aktar fil-fond

Pjan Koordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali

Il-Pjan Ikkoordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali għandu l-għan li jaċċellera l-investiment fl-IA, jaġixxi fuq strateġiji u programmi tal-IA u jallinja l-politika tal-IA biex tiġi evitata l-frammentazzjoni fl-Ewropa.

L-Alleanza Ewropea għall-IA

L-Alleanza Ewropea għall-IA hija inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex tistabbilixxi djalogu ta’ politika miftuħ dwar l-Intelliġenza Artifiċjali. Mit-tnedija tagħha fl-2018, l-Alleanza tal-IA involviet madwar 6000 parti kkonċernata permezz ta’ avvenimenti regolari...

Ara Wkoll

Teknoloġiji tal-lingwa

It-Teknoloġiji tal-Lingwa, magħrufa wkoll bħala l-Ipproċessar tal-Lingwa Naturali (NLP) jagħmlu d-Deċennju Diġitali tal-Ewropa aċċessibbli għal kull wieħed u waħda minna.

Robotika

L-UE tippromwovi b’mod attiv ir-riċerka, il-ħolqien tal-impjiegi u l-innovazzjoni permezz ta’ robots aħjar u aktar sikuri, filwaqt li tissalvagwardja l-aspetti etiċi tal-progress miksub.

Kontenut relatat