Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Approċċ Ewropew għall-intelliġenza artifiċjali

l-approċċ tal-UE għall-intelliġenza artifiċjali jiffoka fuq l-eċċellenza u l-fiduċja, bl-għan li jagħti spinta lir-riċerka u l-kapaċità industrijali filwaqt li jiżgura s-sikurezza u d-drittijiet fundamentali.

  Moħħ diġitali

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

Il-mod kif nindirizzaw l-Intelliġenza Artifiċjali (IA) se jiddefinixxi d-dinja li ngħixu fil-futur. Biex jgħinu fil-bini ta’ Ewropa reżiljenti għad-Deċennju Diġitali, in-nies u n-negozji għandhom ikunu jistgħu jgawdu l-benefiċċji tal-IA filwaqt li jħossuhom sikuri u protetti.

Il- Istrateġija Ewropea dwar l-IA għandha l-għan li tagħmel lill-UE ċentru ta’ klassi dinjija għall-IA u li tiżgura li l-IA tkun iċċentrata fuq il-bniedem u affidabbli. Għan bħal dan jissarraf fl- approċċ Ewropew għall-eċċellenza u l-fiduċja permezz ta’ regoli u azzjonijiet konkreti.

F’April 2021, il-Kummissjoni ppreżentat il-pakkett tagħha dwar l-IA, inkluż:

F’Jannar 2024 il-Kummissjoni nediet il-pakkett tal-innovazzjoni tal-IA biex tappoġġa n-negozji ġodda u l-SMEs tal-Intelliġenza Artifiċjali . Il-pakkett jinkludi diversi miżuri biex jiġu appoġġati n-negozji ġodda u l-SMEs Ewropej fl-iżvilupp ta’ IA affidabbli li tirrispetta l-valuri u r-regoli tal-UE.

Element ewlieni ta’ dan il-pakkett huwa l- Komunikazzjoni dwar it-tisħiħ tan-negozji ġodda u l-innovazzjoni f’intelliġenza artifiċjali affidabbli li tistabbilixxi qafas ta’ investiment strateġiku f’IA affidabbli għall-Unjoni biex tikkapitalizza fuq l-assi tagħha, b’mod partikolari l-infrastruttura tas-supercomputing tagħha fuq quddiem nett fid-dinja, u biex trawwem ekosistema Ewropea innovattiva tal-IA.

L-inizjattiva importanti ewlenija tal-Komunikazzjoni hija “GenAI4EU” biex tistimula l-adozzjoni tal-IA ġenerattiva fl-ekosistemi industrijali strateġiċi ewlenin tal-Unjoni u li se tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ ekosistemi kbar tal-innovazzjoni miftuħa li se jrawmu l-kollaborazzjoni bejn in-negozji ġodda tal-IA u l-implimentaturi tal-IA fl-industrija kif ukoll fis-settur pubbliku.

Approċċ Ewropew għall-eċċellenza fl-IA

It-trawwim tal-eċċellenza fl-IA se jsaħħaħ il-potenzjal tal-Ewropa li tikkompeti globalment.

l-UE se tikseb dan billi:

 1. l-iffaċilitar tal-iżvilupp u l-adozzjoni tal-IA fl-UE
 2. issir il-post fejn l-IA tiffjorixxi mil-laboratorju għas-suq
 3. l-iżgurar li l-IA taħdem għan-nies u tkun forza għall-ġid fis-soċjetà
 4. il-bini ta’ tmexxija strateġika f’setturi b’impatt għoli

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri qablu li jagħtu spinta lill-eċċellenza fl-IA billi jingħaqdu flimkien dwar il-politika u l-investimenti. Ir- rieżami tal-2021 tal-Pjan Ikkoordinat dwar l -IA jiddeskrivi viżjoni biex jaċċelleraw, jaġixxu, u jallinjaw il-prijoritajiet max-xenarju attwali Ewropew u globali tal-IA u biex l-istrateġija tal-IA tiġi implimentata.

Il-massimizzazzjoni tar-riżorsi u l-koordinazzjoni tal-investimenti huma komponent kritiku tal-eċċellenza fl-IA. Kemm il- programm Orizzont Ewropakif ukoll il- programmEwropa Diġitali se jinvestu EUR 1 biljun fis-sena fl-IA. Il-Kummissjoni se timmobilizzawkoll investimenti addizzjonali mis-settur privat u mill-Istati Membri sabiex tilħaq volum ta’ investiment annwali ta’ EUR 20 biljun matul id-deċennju diġitali. 

Il- Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza tagħmel EUR 134 biljun disponibbli għad-diġitali. Din se tkun bidla radikali, li tippermetti lill-Ewropa tamplifika l-ambizzjonijiet tagħha u ssir mexxejja globali fl-iżvilupp ta’ IA affidabbli u mill-aktar avvanzata.

l-aċċess għal data ta’ kwalità għolja huwa fattur essenzjali fil-bini ta’ sistemi tal-IA robusti u ta’ prestazzjoni għolja. Inizjattivi bħall- Istrateġija tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà, l- Att dwarid- Data u l- Att dwar il-Governanza tad-Data jipprovdu l-infrastruttura t-tajba għall-bini ta’ tali sistemi. 

Approċċ Ewropew għall-fiduċja fl-IA

Il-bini ta’ IA affidabbli se joħloq ambjent sikur u favur l-innovazzjoni għall-utenti, l-iżviluppaturi u l-implimentaturi.

Il-Kummissjoni pproponiet 3 inizjattivi legali interrelatati li se jikkontribwixxu għall-bini ta’ IA affidabbli:

 1. qafas legali Ewropew għall-IAli jiddefendi d-drittijiet fundamentali u jindirizza r-riskji għas-sikurezzaspeċifiċi għas-sistemi tal-IA;
 2. qafas ta’ responsabbiltà ċivili — l-adattament tar-regoli ta’ responsabbiltà għall-era diġitali u l-IA;
 3. reviżjoni tal-leġiżlazzjoni settorjali dwar is-sikurezza (eż. ir- Regolament dwar il-Makkinarju, id- Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti).

Proposta Ewropea għal qafas legali dwar l-IA

Il-Kummissjoni għandha l-għan li tindirizza r-riskji ġġenerati minn użi speċifiċi tal-IA permezz ta’ sett ta’ regoli komplementari, proporzjonati u flessibbli. Dawn ir-regoli se jipprovdu wkoll lill-Ewropa bi rwol ewlieni fl-istabbiliment tal-istandard globali tad-deheb.

Dan il-qafas jagħti lill-iżviluppaturi, lill-utenti u lill-utenti tal-IA ċ-ċarezza li jeħtieġu billi jintervjenu biss f’dawk il-każijiet li l-leġiżlazzjonijiet nazzjonali u tal-UE eżistenti ma jkoprux. Il- qafas legali għall- IA, jew l-Att dwar l-IA, għandu approċċ ċar, faċli biex jinftiehem, ibbażat fuq erba’ livelli differenti ta’ riskju: riskju minimu, riskju għoli, riskju inaċċettabbli, u riskju speċifiku ta’ trasparenza. Tintroduċi wkoll regoli ddedikati għal mudelli tal-IA bi skop ġenerali.

Stadji importanti

 1.  
  Frar 2024
   
 2.  

l-aħħar aħbarijiet

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

l-Intelliġenza Artifiċjali

l-UE għandha l-għan li tibni intelliġenza artifiċjali (IA) affidabbli li tpoġġi lin-nies l-ewwel.

Ħarsa aktar fil-fond

l-Att dwar l-IA

l-Att dwar l-IA huwa l-ewwel qafas legali li qatt sar dwar l-IA, li jindirizza r-riskji tal-IA u jpoġġi lill-Ewropa biex taqdi rwol ewlieni globalment.

Pjan Koordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali

Il-Pjan Ikkoordinat dwar l-Intelliġenza Artifiċjali għandu l-għan li jaċċellera l-investiment fl-IA, jimplimenta strateġiji u programmi tal-IA u jallinja l-politika tal-IA biex tiġi evitata l-frammentazzjoni fl-Ewropa.

l-Alleanza Ewropea għall-IA

l-Alleanza Ewropea għall-IA hija inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea biex tistabbilixxi djalogu politiku miftuħ dwar l-Intelliġenza Artifiċjali. Mit-tnedija tagħha fl-2018, l-Alleanza tal-IA involviet madwar 6000 parti interessata permezz ta’ avvenimenti regolari...

Ara Wkoll

Fabbriki tal-IA

Il-Fabbriki tal-AI jingranaw il-kapaċità tas-supercomputing tal-Impriża Konġunta EuroHPC biex jiżviluppaw mudelli tal-IA ġenerattivi affidabbli u avvanzati.

l-Uffiċċju Ewropew tal-IA

l-Uffiċċju Ewropew tal-IA se jkun iċ-ċentru tal-għarfien espert dwar l-IA madwar l-UE. Dan se jkollu rwol ewlieni fl-implimentazzjoni tal-Att dwar l-IA — speċjalment għall-IA bi skop ġenerali — irawwem l-iżvilupp u l-użu ta’ IA affidabbli, u l-kooperazzjoni internazzjonali.

Teknoloġiji lingwistiċi

It-Teknoloġiji tal-Lingwi qed jiftħu l-portal għal Ewropa aktar konnessa, innovattiva u aċċessibbli.

Robotika

L-UE tippromwovi b’mod attiv ir-riċerka, il-ħolqien tal-impjiegi u l-innovazzjoni permezz ta’ robots aħjar u aktar sikuri, filwaqt li tissalvagwardja l-aspetti etiċi tal-progress miksub.

Kontenut Relatat