Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EÚ investuje takmer pol miliardy EUR do špičkových technológií a výskumu – projekty 1. časť

Investície EÚ budú prínosom pre výskum a vývoj technológií v oblasti umelej inteligencie, údajov, robotiky, fotoniky, polovodičov, kvantových technológií a rozšírenej reality.

©Gettyimages

EÚ sa pripravuje investovať takmer pol miliardy EUR do prelomových digitálnych technológií v nadväznosti na najnovší výber návrhov zo série výzievprogramu Horizont Európa, ktoré podporujú spoločný výskum a vývoj v celej Únii aj mimo nej. To bude znamenať zvýšenieinvestícií do umelej inteligencie; veľké dáta, robotika, rozšírená realita, kvantová, fotonika a senzory, internet novej generácie a dvojrozmerné materiály. Všetky tieto kľúčové technológie podporujú strategickú autonómiu Európy a sú kľúčovými faktormi umožňujúcimi prechod na digitálnu, udržateľnú a inkluzívnu budúcnosť.

Nazáklade procesu partnerského hodnotenia bolo vybraných takmer 90 projektov.

Vďaka vyváženej kombinácii účastníkov projektov z akademickej obce a výskumných organizácií s priemyselnými aktérmi vrátane silného zastúpenia MSP budú tieto projekty znamenať, že Európa bude formovať pokročilé digitálne technológie pre európsky priemysel s globálnym lídrom v týchto kľúčových oblastiach výskumu a technologických investícií.

Umelá inteligencia, dáta a robotika

 

Bolo vybraných 30 projektov, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju európskehoekosystému umelej inteligencie (AI), dát a robotiky.

S celkovým rozpočtom viac ako 225 miliónov EUR sa tieto projekty zameriavajú na riešenie kľúčových výziev v oblasti výskumu a inovácií nových technológií, zníženie spotreby energie výkonných systémov umelej inteligencie, optimalizáciu riadenia zdrojov aplikácií náročných na údaje a vývoj nástrojov na jednoduchšie zdieľanie údajov.

V týchto projektoch sú zastúpení účastníci z viac ako 24 krajín, pričom približne polovica pochádza z priemyslu a druhá polovica zastupuje akademickú obec a výskumnú komunitu. Z účastníkov odvetvia sú približne 50 % stredne veľké podniky (MSP).

Okrem toho vybrané projekty pomôžu vytvoriť vedúce postavenie EÚ v oblasti umelej inteligencie, údajov a robotiky prostredníctvom vývoja aplikácií, ktoré sú v súlade s prístupom EÚ zameraným na to, aby sa ľudia stali stredobodom technologických inovácií.

V rámci jedného z vybraných projektov umelej inteligencie sa v rozsiahlej miere vyvinú európske modely veľkých jazykov (LLM). Tieto jazykové modely okrem iného poskytnú lepšie prekladateľské aplikácie, uľahčia zákaznícke chatboty v európskych jazykoch a posilnia virtuálnych asistentov vo vašej domácnosti.

Ďalší vybraný projekt vyvinie systém umelej inteligencie, ktorý je adaptabilný a efektívny, podobne ako ľudský mozog. Táto umelá inteligencia novej generácie sľubuje väčšiu všestrannosť a efektívnosť, pričom sa pripravuje na testy na použitie od kompaktných zariadení až po rozsiahle cloudové platformy.

Ďalší projekt pomôže urobiť nebezpečnú a znečisťujúcu prácu recyklácie lodí oveľa bezpečnejšou kombináciou umelej inteligencie a robotiky, čím sa drony poháňajú na účely kontrol a automatizovaných systémov demontáže.

Dodatočný projekt poskytne nástroje na optimálne riadenie zdrojov hyperdistribuovaných aplikácií náročných na údaje, ako sú napríklad platformy elektronického obchodu alebo streamingové služby, čím sa zvýši ich energetická účinnosť a spoľahlivosť pre občanov. 

Ďalší projekt bude využívať nové nástroje založené na umelej inteligencii na pomoc pri výmene údajov a efektívnejších a ekologickejších operáciách s údajmi. Technológie sa budú testovať v prípadoch použitia, ktoré zahŕňajú dátové priestory týkajúce sa mobility, zdravotnej starostlivosti, priemyslu a energetiky.

Ďalší projekt, ktorý bol vybraný, vytvára program otvorenej súťaže. Tento program bude slúžiť ako referenčná hodnota pre európsku komunitu umelej inteligencie na podporu zavádzania výskumu v priemysle. Prostredníctvom rozvoja prestížnych výziev v oblasti otvorených inovácií v oblasti umelej inteligencie projekt mobilizuje širokú účasť špičkových vedcov a inovátorov v celej Únii, ktorí pochádzajú z akademickej obce a priemyslu vrátane startupov.

Kľúčové fotonické technológie na využitie svetla

 

Photonics ponúka nové a jedinečné riešenia, kde sa dnešné konvenčné technológie približujú k ich limitom z hľadiska rýchlosti, spotreby energie, kapacity a presnosti.

12 vybraných projektovs celkovým rozpočtom 60 miliónov EUR posilní súčasné vedúce postavenie Európy v oblasti fotonických technológií a aplikácií a zabezpečí prístup európskeho priemyslu k špičkovým fotonickým technológiám vrátane nových fotonických čipov a nových univerzálnych laserových konfigurácií a často novým materiálom. Vylepšené senzorové systémy, ktoré kombinujú rôzne vlnové dĺžky a ktoré majú lepšiu citlivosť, sa môžu v budúcnosti ľahko aplikovať na zdravotnícke pomôcky, výrobu, automatizované vozidlá a agropotravinársky priemysel.

V konzorciách s akademickou obcou a výskumnými organizáciami bude spolupracovať rôznorodá skupina vybraných účastníkov z viac ako 25 krajín, z ktorých viac ako tretina z nich sú malé a stredné podniky (MSP)

Jeden z vybraných projektov vytvorí kompaktnú, lacnú a ultracitlivú snímaciu platformu na monitorovanie kvality ovzdušia a vody. Toto prvé zariadenie bude fungovať integráciou svetelného zdroja, senzorov a elektroniky na mikročipe. Drobné zmeny znečistenia ovzdušia alebo vody sa stanú merateľnými na základe neprekonateľnej citlivosti nového čipu. 

Polovodičové technológie pre priemysel

 

Viac ako sedem projektov s celkovým rozpočtom 35 miliónov EUR bude pracovať na inovatívnom návrhu, výrobe a balení polovodičov.

Z viac ako 70 účastníkov z viac ako 16 krajín, väčšina účastníkov vybraných na účasť na týchto projektoch zastupuje akademickú obec a výskumnú komunitu, pričom takmer tretina pochádza z priemyselného sektora. Jednou šestinou účastníkov sú malé a stredné podniky (MSP).

Tieto projekty zahŕňajú celý hodnotový reťazec, počnúc výskumom materiálov (napr. feroelektrická energia, grafén), potom sa zaoberajú výrobnými procesmi (napr. ukladanie atómovej vrstvy), architektúrou (napr. neurónové siete, umelá inteligencia) a polovodičovými zariadeniami (analogickými aj digitálnymi). Niekoľko projektov sa zaoberá zelenou elektronikou ako kľúčovým aspektom. Jeden projekt presahuje rámec polovodičov a navrhuje tlačené a flexibilné elektronické technológie.

Tieto projekty ešte viac posilnia a posilnia vedúce postavenie Európy v oblasti výskumu a inovácií v oblasti polovodičov. Ich výsledok bude dopĺňať budovanie technologických kapacít a inovácie podporované európskym aktom o čipoch.

Jeden z vybraných projektov predstavuje prelomový pokrok v oblasti mozgovej alebo neuromorfnej výpočtovej techniky, kde sa počítačové systémy modelujú podľa štruktúry ľudského mozgu. Namiesto normálnych obvodov použije magnetické častice nazývané skyrmionické kvázičastice, ktoré napodobňujú chémiu mozgu a uľahčujú komplexné výpočty. Okrem toho zariadenia poháňané týmto prístupom k výpočtovej technike budú využívať zlomok energie, ktorú potrebujú bežné technológie mikročipov.

Kvantové technológie

 

V oblasti kvantových technológiíbolo vybraných sedem projektov s celkovým rozpočtom 47 miliónov EUR. Budú pracovať v oblastiach, ako sú technológie kvantových fotonických integrovaných obvodov, kvantové počítače založené na polovodičoch alebo fotónoch a kvantové snímanie novej generácie vrátane vývoja aplikácií vo forme optických hodín na čipy pre presné načasovanie, magnetometre na použitie v geoprieskumných a teplotných snímačoch. Viac ako tretina vybraných účastníkov pochádza z viac ako 18 krajín (takmer dve tretiny z nich sú MSP), do ktorých sa zapájajú akademická obec a výskumné organizácie.

Tieto projekty podporujú úsilie EÚ posilniť európsku technologickú suverenitu v strategickej oblasti kvantových technológií a dosiahnuť vedúce postavenie priemyslu ako prvenstva, čím sa zužitkuje preukázaná excelentnosť Európy v oblasti kvantovej vedy a technológie.

Príkladom projektu je vývoj kvantového počítača založeného na polovodičoch, ktorý má byť v prevádzke do roku 2029. Bude prístupný pre používateľov prostredníctvom cloudu a vyrieši problémy, ktoré nie je možné vyriešiť dnešnými superpočítačmi. Mohlo by sa uplatňovať na vývoj lepších liekov a vakcín, optimalizáciu dodávateľských reťazcov a vývoj batérií novej generácie.

Ďalší projekt sa zameriava na vývoj novej generácie kvantových senzorov, čím sa posunie dopredu z hľadiska citlivosti a presnosti. To bude mať veľký prínos pre európsky priemysel v oblastiach, ako je výroba materiálov, mikroelektronika, zdravotná starostlivosť a metrológia. Projekt tiež umožní fyzikom a inžinierom rozšíriť svoje zručnosti tak, aby zahŕňali odborné znalosti v oblasti kvantových technológií, ako aj konsolidovať európsky dodávateľský reťazec v diamantových kvantových snímačoch.

Rozšírená realita

 

Viac ako šesť vybraných projektov s celkovým plánovaným rozpočtom 52 miliónov EUR prinesie pokroky v XR a virtuálnych svetoch. Zúčastnené konzorciá pochádzajú z viac ako 20 európskych krajín. Väčšina účastníkov pochádza z priemyslu, zatiaľ čo takmer dve pätiny pochádzajú z akademickej obce a výskumných organizácií.

Tieto projekty vyvinú novú generáciu zariadení a aplikácií rozšírenej reality (XR), ktoré ponúkajú výrazne zlepšené používateľské skúsenosti. Na základe projektu eXtended Reality pre všetkyprojekty budú projekty využívať technológie ako 5G/6G, internet vecí (IoT), dáta, umelú inteligenciu (AI), edge a cloud computing a mikroelektroniku na ďalšiu podporu inovácií. Navrhované riešenia prispejú k technologickej autonómii Európy a podporia využívanie technológií XR v európskom priemysle. 

Jeden z vybraných projektov vyvinie prvú všeobecnú platformu Augmented Reality Eyewear (ARE) a bežne vyzerajúce okuliare s rozšírenou realitou vhodné na celodenné použitie vrátane možnosti osobných korekčných šošoviek. Ďalší projekt vyvinie súbor nástrojov pre hyperrealistické interakcie medzi človekom a človekom a človekom a strojom založené na XR. Ďalší projekt vyvinie ďalšiu generáciu veľkých systémov XR založených na jazykových modeloch, ktoré sa prispôsobia jednotlivcovi. Vytvoria sa virtuálne avatary, ktoré budú zobrazovať špecifický štýl, výrazy tváre a postoje, aby sa uľahčila komunikácia. Okrem toho bude jeden ďalší projekt pracovať s aplikáciami XR, ktoré prinášajú umenie a kultúru ľuďom, ktorí ho nemusia užívať inak.

Koordinačný a podporný projekt prispeje k formovaniu a podpore otvoreného, decentralizovaného, dôveryhodného európskeho a globálneho metaverza v súlade s víziou technológie zameranej na človeka stanovenou vDeklarácii odigitálnych zásadách a právach . Bude úzko spolupracovať so všetkými príslušnými európskymi zainteresovanými stranami a pomôže štruktúrovať ekosystém európskych virtuálnych svetov.

 

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Umelá inteligencia v programe DIGITAL Europe

Program DIGITAL Europe otvorí využívanie umelej inteligencie podnikmi a orgánmi verejnej správy.

Pozri aj