Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EL investeerib tipptasemel tehnoloogiatesse ja teadusuuringutesse ligi pool miljardit eurot – Projektid I osa

ELi investeeringud toovad kasu teadusuuringutele ja tehnoloogia arendamisele tehisintellekti, andmete, robootika, fotoonika, pooljuhtide, kvanttehnoloogia ja laiendatud reaalsuse valdkonnas.

©Gettyimages

EL valmistub investeerima peaaegu poole miljardi euro ulatuses läbimurdelistesse digitehnoloogiatesse pärastprogrammi „Euroopa horisont“ mitme projektikonkursi raames esitatud viimaseid ettepanekuid, mis edendavad teadus- ja arendustegevust kogu liidus ja väljaspool seda.See tähendab suuremaid investeeringuid tehisintellekti; suurandmed, robootika, laiendatud reaalsus, kvant-, fotoonika ja andurid, järgmise põlvkonna internet ja kahemõõtmelised materjalid. Kõik need olulised tehnoloogiad toetavad Euroopa strateegilist autonoomiat ning on digitaalsele, kestlikule ja kaasavale tulevikule ülemineku peamised võimaldajad.

Vastastikusehindamise käigusvaliti välja ligi 90 projekti.

Tänu tasakaalustatud kombinatsioonile akadeemilistest ringkondadest ja teadusorganisatsioonidest pärit projektiosalistest, sealhulgas VKEde tugevast esindatusest, kujundavad need projektid Euroopa arenenud digitehnoloogiat Euroopa tööstuse jaoks, kellel on nendes teadusuuringute ja tehnoloogiainvesteeringute põhivaldkondades ülemaailmne juhtpositsioon.

Tehisintellekt, andmed ja robootika

 

Valitud on 30 projekti, mis aitavad kaasaEuroopa tehisintellekti, andmete ja robootika ökosüsteemiedasiarendamisele .

Nende projektide kogueelarve on üle 225 miljoni euro ning nende eesmärk on lahendada uute tehnoloogiatega seotud peamised teadusuuringute ja innovatsiooniga seotud probleemid, vähendada võimsate tehisintellektisüsteemide energiatarbimist, optimeerida andmemahukate rakenduste ressursihaldust ning töötada välja vahendid andmete hõlpsamaks jagamiseks.

Nendes projektides on esindatud rohkem kui 24 riigist pärit osalejad, kellest umbes pooled on pärit tööstusest ning ülejäänud pooled esindavad akadeemilisi ringkondi ja teadusringkondi. Tööstuses osalejatest umbes 50 % on keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd).

Lisaks aitavad valitud projektid luua ELi juhtpositsiooni tehisintellekti, andmete ja robootika valdkonnas, töötades välja rakendusi, mis on kooskõlas ELi lähenemisviisiga seada inimesed tehnoloogilise innovatsiooni keskmesse.

Üks valitud tehisintellekti projektidest arendab Euroopa suuri keelemudeleid (LLM-id) suures ulatuses. Need keelemudelid pakuvad muu hulgas paremaid tõlkerakendusi, hõlbustavad klienditeeninduse juturoboteid Euroopa keeltes ja pakuvad virtuaalseid assistente teie kodus.

Teine valitud projekt arendab AI-süsteemi, mis on kohandatav ja tõhus, nagu inimese aju. See järgmise põlvkonna tehisintellekt lubab suuremat mitmekülgsust ja tõhusust, valmistades seda ette katseteks kompaktseadmetest kuni suurte pilveplatvormideni.

Veel üks projekt aitab muuta laevade ringlussevõtu ohtlikku ja saastavat tööd palju ohutumaks, ühendades tehisintellekti ja robootika, andes seeläbi droonidele kontrolliks ja automaatsetele demonteerimise süsteemidele.

Lisaprojekt pakub vahendeid, mis võimaldavad optimaalselt hallata ülejaotusega andmemahukaid rakendusi, näiteks e-kaubanduse platvorme või voogedastusteenuseid, muutes need seega energiatõhusamaks ja kodanike jaoks usaldusväärsemaks. 

Veel üks projekt kasutab uudseid tehisintellektil põhinevaid vahendeid, et aidata andmeid jagada ning tõhusamaid ja keskkonnahoidlikumaid andmetoiminguid teha. Tehnoloogiat katsetatakse kasutusjuhtudel, mis hõlmavad liikuvuse,tervishoiu, tööstuse ja energeetika andmeruume.

Teine väljavalitud projekt loob avatud konkursi auhinnaprogrammi. See programm on Euroopa tehisintellekti kogukonna jaoks võrdlusaluseks, et edendada teadusuuringute kasutuselevõttu tööstuses. Tänu prestiižsete tehisintellekti avatud innovatsiooniga seotud väljakutsete väljatöötamisele kaasatakse kogu liidus akadeemilistest ringkondadest ja tööstusest, sealhulgas idufirmadest pärit tippteadlaste ja novaatorite laialdane osalus.

Peamised fotoonilised tehnoloogiad valguse rakendamiseks

 

Photonics pakub uusi ja ainulaadseid lahendusi, kus tänapäeva tavapärased tehnoloogiad lähenevad kiiruse, energiatarbimise, võimsuse ja täpsuse poolest oma piiridele.

Kokku 60 miljoni euro suuruse eelarvega 12 valitud projekti tugevdavad Euroopa praegust juhtpositsiooni fotoonsete tehnoloogiate ja rakenduste valdkonnas ning tagavad Euroopa tööstusele juurdepääsu tipptasemel fotoonilistele tehnoloogiatele, mis hõlmavad uusi fotoonilisi kiipe ja uusi mitmekülgseid laserkonfiguratsioone ning sageli uusi materjale. Täiustatud andurisüsteeme, mis ühendavad erinevaid lainepikkusi ja millel on suurem tundlikkus, saab tulevikus hõlpsasti rakendada meditsiiniseadmetele, tootmisele, automatiseeritud sõidukitele ja põllumajanduslikule toidutööstusele.

Mitmesugused valitud osalejad, kes on pärit rohkem kui 25 riigist, kellest enam kui kolmandik on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), teevad konsortsiumides koostööd akadeemiliste ringkondade ja teadusasutustega.

Üks väljavalitud projektidest töötab välja kompaktse, odava ja ülitundliku tunnetusplatvormi õhu ja vee kvaliteedi jälgimiseks. See esmakordne seade töötab, integreerides mikrokiibile valgusallika, andurid ja elektroonika. Väikesed saastatuse muutused õhus või vees muutuvad mõõdetavaks uue kiibi ületamatu tundlikkuse põhjal. 

Tööstuse pooljuhtide tehnoloogia

 

Rohkem kui seitse projekti, mille kogueelarve on 35 miljonit eurot, tegelevad uuendusliku pooljuhtide projekteerimise, tootmise ja pakendamisega.

Enam kui 70 osalejaga enam kui 16 riigist esindab enamik neist, kes on valitud nendes projektides osalema, akadeemilisi ringkondi ja teadusringkondi, kellest peaaegu kolmandik on pärit tööstussektorist. Üks kuuendik osalejatest on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd).

Need projektid hõlmavad kogu väärtusahelat, alustades materjaliuuringutest (nt ferroelektriline, grafeen), seejärel käsitletakse tootmisprotsesse (nt aatomikihi sadestamine), arhitektuuri (nt närvivõrgud, tehisintellekt) ja pooljuhtseadmeid (nii analoog- kui ka digitaalsed). Mitmes projektis käsitletakse rohelist elektroonikat kui põhiaspekti. Üks projekt läheb isegi pooljuhtidest kaugemale ning pakub välja trükitud ja paindlikke elektroonikatehnoloogiaid.

Need projektid tugevdavad ja tugevdavad veelgi Euroopa juhtpositsiooni pooljuhtide teadusuuringutes ja innovatsioonis. Lõpptulemus täiendab tehnoloogilise suutlikkuse suurendamist ja innovatsiooni, mida toetab Euroopa kiipide õigusakt.

Üks valitud projektidest esitleb murrangulisi edusamme ajusarnase või neuromorfse andmetöötluse valdkonnas, kus arvutisüsteemid modelleeritakse inimese aju struktuuri järgi. Normaalse vooluahela asemel kasutab see magnetosakesi, mida nimetatakse skyrmionic quasiparticles’iks, et jäljendada ajukeemiat ja hõlbustada keerukaid arvutusi. Lisaks kasutavad seadmed, mis kasutavad sellist lähenemist andmetöötlusele, murdosa võimsusest, mida tavalised mikrokiibitehnoloogiad vajavad.

Kvanttehnoloogiad

 

Kvanttehnoloogia valdkonnas on väljavalitud seitse projekti, mille kogueelarve on 47 miljonit eurot. Nad töötavad sellistes valdkondades nagu kvantfotoonne integraallülitustehnoloogia, pooljuhtidel või footonitel põhinevad kvantarvutid ja järgmise põlvkonna kvantseire, sealhulgas rakenduste väljatöötamine kiibiskaalaga optiliste kellade kujul täppisajastamiseks, geoseires kasutatavad magnetomeetrid ja temperatuuriandurid. Enam kui 18 riigist pärit üle kolmandiku valitud osalejatest on tööstuse esindajad (peaaegu kaks kolmandikku neist on VKEd), kellega on liitunud akadeemilised ringkonnad ja teadusasutused.

Need projektid toetavad ELi jõupingutusi tugevdada Euroopa tehnoloogilist suveräänsust kvanttehnoloogia strateegilises valdkonnas ja saavutada tööstuse esirinnas juhtpositsioon, kasutades seega ära Euroopa väljakujunenud tipptaset kvantteaduse ja -tehnoloogia valdkonnas.

Projektiüheks näiteks on pooljuhtidel põhineva kvantarvuti väljatöötamine, mis valmib ja töötab 2029. aastaks. See on kasutajatele kättesaadav pilve kaudu ja lahendab probleeme, mida tänapäeva superarvutid ei suuda lahendada. Seda võiks kasutada paremate ravimite ja vaktsiinide väljatöötamiseks, tarneahelate optimeerimiseks ja järgmise põlvkonna patareide väljatöötamiseks.

Teise projekti eesmärk on arendada järgmise põlvkonna kvantandureid, tehes edusamme tundlikkuse ja täpsuse osas. See toob Euroopa tööstusele suurt kasu sellistes valdkondades nagu materjalitootmine, mikroelektroonika, tervishoid ja metroloogia. Projekt võimaldab ka füüsikutel ja inseneridel laiendada oma oskusi, et kaasata kvanteksperte, ning tugevdada Euroopa tarneahelat teemant-kvantandurites.

Laiendatud tegelikkus

 

Rohkem kui kuus väljavalitud projekti, mille kogueelarve on 52 miljonit eurot, toovad XR-i ja virtuaalmaailmasettemakseid . Osalevad konsortsiumid on pärit enam kui 20 Euroopa riigist. Enamik osalejaid on pärit tööstusest, ligi kaks viiendikku on pärit akadeemilistest ringkondadest ja teadusorganisatsioonidest.

Nende projektidega töötatakse välja uue põlvkonna laiendatud reaalsuse (XR) seadmed ja rakendused, mis pakuvad oluliselt paremaid kasutajakogemusi. Tuginedeskogu projektile eXtended Reality, kasutatakse projektides innovatsiooni edendamiseks selliseid tehnoloogiaid nagu 5G/6G, asjade internet, andmed, tehisintellekt, serv- ja pilvandmetöötlus ning mikroelektroonika. Pakutud lahendused aitavad kaasa Euroopa tehnoloogilisele sõltumatusele ja toetavad XR-tehnoloogia kasutamist Euroopa tööstuses. 

Üks valitud projektidest töötab välja esimese liitreaalsusega prillide (ARE) platvormi ja tavalise välimusega liitreaalsuse prillid, mis sobivad kogu päeva kasutamiseks, sealhulgas isiklikud korrigeerivad läätsed. Teise projektiga töötatakse välja tööriistakomplekt hüperrealistlikeks ja XR-põhisteks inim- ja inim- ja masinapõhisteks interaktsioonideks. Veel üks projekt arendab järgmise põlvkonna suuri keelemudelil põhinevaid XR-süsteeme, mis kohanevad üksikisikuga. Luuakse virtuaalsed avatarid, mis näitavad konkreetset stiili, näoilmeid ja hoiakuid, et muuta suhtlus lihtsamaks. Lisaks töötab veel üks projekt XR-rakendustega, mis toovad kunsti ja kultuuri inimestele, kes ei pruugi seda muidu nautida.

Koordineerimis- ja toetusprojekt aitab kujundada ja edendada avatud, detsentraliseeritud, usaldusväärset Euroopa ja ülemaailmset Metaverse’i kooskõlas digipõhimõteteja -õiguste deklaratsioonis esitatud inimkeskse tehnoloogia visiooniga. Ta teeb tihedat koostööd kõigi asjaomaste Euroopa sidusrühmadega ja aitab struktureerida Euroopa virtuaalse maailma ökosüsteemi.

 

Seotud sisu

Üldpilt

Tehisintellekt DIGITAL Europe programmis

Programm „DIGITAL Europe“ avab tehisintellekti kasutamise ettevõtjatele ja haldusasutustele.

Vaata lisaks